Mění se možnost osvobození od daně z nemovitých věcí

Mění se možnost osvobození od daně z nemovitých věcí

logo Finanční správy

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022.

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí ve znění účinném od 1. 1. 2020, které vzhledem k přechodnému období lze v plné šíři uplatnit na zdaňovací období roku 2022:

Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich
nachází

  1. Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,
  2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství,
    nebo
  3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.

V případě pozemků ochranného pásma vodního zdroje I. stupně nedochází k žádným
změnám. Poplatníkům tedy nevznikla ve vztahu ke změně zákona povinnost
podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Základní podmínkou pro uplatnění nároku na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k)
bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí v daňovém přiznání je zápis krajinných
prvků (skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad)
[který nejprve musí vymezit Agentura ochrany přírody a krajiny] do evidence ekologicky významných prvků v evidenci LPIS, a to v rozsahu, v jakém se na pozemku nacházejí k 1. lednu roku, na který je daň stanovována.

Změny v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS provádí Státní
zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“). Bližší informace k podání podnětu lze
nalézt na adrese:
https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_vyznamnych_prvku

Osvobození pozemků v rozsahu, v jakém se na nich nachází příkop, mokřad,
močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních
ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.

Aby mohl být pozemek v rozsahu výměry výše uvedeného prvku osvobozen podle
výše uvedeného osvobození, musí být evidovaný v katastru nemovitostí s druhem
pozemku ostatní plocha a zároveň se musí nacházet mimo zastavěné území obce a
nesmí být užíván k podnikání. Nezabírá-li výše uvedený prvek celou výměru parcely,
osvobození se přizná pouze ve výměře výše uvedeného prvku.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se