Právní informace a kodex diskutujících

Právní informace

Vydavatel a provozovatel: Město Mníšek pod Brdy (IČ:00 242 748)
Evidenční číslo MK ČR: E 12576
Odpovědný redaktor: Libor Kálmán
Kontakt: info@zpravyzmnisku.cz
Redakční rada: Bc. Andrea Midkiff, M.A. (předsedkyně), Ing. Radim Hreha

Webové stránky Zpravyzmnisku.cz fungují na open-source platformě WordPress. V případě útoku na stránky nenese vydavatel zodpovědnost za jejich obsah.

Fotografie pocházejí od jednotlivých autorů nebo z fotobanky www.pixabay.com

Pravidla pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků

1) Délka jednoho příspěvku v tištěné verzi nepřekročí 2 200 znaků včetně mezer. Může ho
doplnit 1 fotografie (rozlišení 300 dpi a více). Redakce může nezkrácené příspěvky umístit
do on-line verze Zpravodaje.
2) Došlé podněty a dotazy občanů redakce zpracuje a zařadí podle aktuálnosti
a připravovaných témat.
3) Redakce může příspěvky stylisticky upravit a krátit. Redakce o úpravách vyrozumí autory.
4) Příspěvky došlé do uzávěrky vydání se mohou zařadit podle aktuálnosti
a připravovaných témat do vydání. Příspěvky, které se do aktuálního čísla nevejdou,
budou zveřejněny v číslech následujících nebo na webových stránkách města.
5) Opakovaným příspěvkům, které se týkají jednoho tématu, se Zpravodaj nebude dále
věnovat, pokud redakce nebo redakční rada nerozhodnou jinak.
6) Příspěvky ve Zpravodaji se budou týkat záležitostí veřejného zájmu .
7) Zpravodaj zveřejní pouze příspěvky, které nebudou:
• diskriminovat občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace,
věku, zdravotního postižení, náboženství či víry;
• obsahovat soukromé či osobní spory občanů či skupin občanů, které nesouvisí
s obecní tématikou (s veřejnými záležitostmi obce);
• v rozporu s dobrými mravy, napadat dobré jméno osob či firem nebo obsahovat vulgární        urážky a osočování;
• postrádat identifikaci pisatele (anonymy) a kontaktní údaj.
8) Redakce o úpravách vyrozumí autory.
9) Pokud autor nesouhlasí s rozhodnutím redakce, má právo se obrátit na RR, pokud
rozhodnutí přijala RR, má právo obrátit se na Vydavatele.

Kodex diskutujících

Cílem Kodexu diskutujících není zbytečně dusit výměnu názorů přehnaně přísnými pravidly či od ní dokonce někoho odrazovat. Myslíme si ale, že smysluplnou debatu bez určitých elementárních zásad vést prakticky nelze.

Pravidla diskuse na internetových stránkách Zprávy z Mníšku
Cílem diskusí je poskytnout co největší prostor pro vyjádření k probíranému tématu. Aby ovšem tento prostor mohl existovat, musí v něm platit určitá pravidla. Tím, že člověk vstupuje do diskuse, vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. V opačném případě si moderátoři vyhrazují právo bez předchozího upozornění mazat nevhodné příspěvky či jejich části popř. odepřít přístup tomu, kdo pravidla opakovaně porušuje.

Základní principy jsou tři:
• dodržování zákonů
• slušnost a korektnost k sobě navzájem
• zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám.

Buďme partnerem do diskuse
Prosíme vás, abyste k ostatním přistupovali s úctou, neútočili na ně, nezneužívali diskusí k výhrůžkám, obtěžování a agresivitě, nevnucovali své názory ostatním.

Příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy jsou zakázány.

Zakázané je psaní příspěvků pod cizím jménem, vydávání se za zaměstnance města nebo městského úřadu, jakož i jinou (zejména veřejně činnou či aktivní) osobu. Taktéž není dovoleno vystupovat anonymně jménem společnosti, firmy, skupiny, jménem spolků nebo sdružení.

Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny)

Je nepřípustné propagovat v diskusích komerční produkty, soukromé firmy a další subjekty (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovat na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazují si moderátoři právo toto posuzovat ad hoc.

V případě citací je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

Dodržujme zákony
Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Zvláště chceme upozornit na možný konflikt se zákonem v případě publikování materiálů odkazujících na dětskou pornografii, porušujících autorská práva, propagujících nelegální drogy. Moderátoři si vyhrazují právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona.

Materiály zveřejněné na těchto stránkách mohou být chráněny autorským zákonem, v takovém případě je jejich další šíření možné jen se souhlasem vydavatele. Pokud je chcete použít, kontaktujte nás, prosím, na našich internetových stránkách.

Neurážejme se
Buďme věcní a přesní. Vynechejme osobní útoky. Nadávky a útoky vůči dalším diskutujícím, jejich rodinným příslušníkům nebo jiným osobám, jsou nepřípustné.

Buďme zodpovědní k sobě i dětem
Zpravyzmnisku.cz nepřebírají odpovědnost za obsah jednotlivých diskusních příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám, prosím.

Při posuzovaní informací uveřejněných ve čtenářských diskusích mějte na paměti, že není v silách vydavatele ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky.

Obsah některých internetových stránek, na které diskutující odkazují, může být nevhodný pro děti. Doporučujeme rodičům, aby sledovali, kam se jejich děti na internetu připojují.

Děkujeme všem, kteří budou Kodex respektovat jako základní normu slušné a věcné diskuse.

Nejdiskutovanější příspěvky