Co mění nové zákony o odpadech? A kolik budu platit za odpad?

Co mění nové zákony o odpadech? A kolik budu platit za odpad?

lustrační foto, zdroj: Pixabay.com

Od ledna pro nás platí nové zákony, které zásadně mění oblast nakládání s odpady. Po mnoha letech politického přešlapování se konečně změnila pravidla hry. Konečně, protože pod vlivem silných lobbistů, kterým vyhovoval status quo, se přijetí nového odpadového zákona několikrát odložilo. Z tohoto stavu řada subjektů dobře profitovala. Nebyly to však obce ani občané.

V jakém stavu vlastně je české odpadové hospodářství po rocích starého systému s nejnižším poplatkem za uložení odpadu na skládku a možností skládkovat prakticky cokoli? Bohužel a nepřekvapivě v zoufalém stavu. Skládkování bylo tak levné, že skoro veškerý odpad končil a zatím stále končí na skládkách. Nebylo prosaditelné zavádět moderní systémy třídění a sběru odpadu anebo postavit nová zařízení na využití vytříděných složek odpadu. Proto nemáme dostatečnou kapacitu zařízení na využití separovaných odpadů a používáme neprůkazné systému svozu a účtování za svoz a likvidaci odpadu. Starý systém, který vysloveně podporoval a ekonomicky motivoval odpad skládkovat, je zaplať Pán Bůh passé. Doufám, že budou rychle vznikat moderní k přírodě šetrná zařízení a obce budou zavádět efektivní systémy sběru a účtování poplatků za odpad.

Ve zkratce bych Vás chtěl seznámit s hlavními změnami nové odpadové legislativy a zamyslet se na tím, jak asi ovlivní Váš rodinný účet za odpad. Je evidentní, že hlavní důraz zákonodárce klade na třídění odpadu s cílem minimalizovat směsný odpad, který nejvíce zatěžuje životní prostředí.

 1. Konec skládkování využitelného odpadu se posunul o šest let z roku 2024 na rok 2030.
 2. Poplatky za skládkování odpadu se budou postupně navyšovat ze současných 800 Kč/tunu až na 1 850 Kč v roce 2029. Obce, které budou úspěšné ve třídění, budou platit díky takzvané „třídící slevě“ méně, a to pouze 500 Kč/tunu.
 3. Omezily se druhy odpadů, které mohou být na skládky přijímány.
 4. Obce musí do roku 2030 zajistit nárůst tříděného odpadu ze současných 38 % na 65 % z celkového objemu komunálního odpadu.
 5. Obce mají možnost výběru jedné ze dvou variant poplatku.
  a) Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
  anebo
  b) poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Jestli budu platit za odpady více nebo méně než nyní, bude záviset na tom, jak budu odpady třídit, kolik mi zůstane směsného odpadu a jaký typ poplatku obec zvolí.
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství vychází ze současného místního poplatku za provoz systému. Platit se může maximálně 1 200 Kč za fyzickou osobu přihlášenou v obci nebo za byt, dům, chatu na území obce.

Druhou možností je poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Výše poplatku závisí na hmotnosti odpadu nebo na objemu nádoby na odpad. V tomto případě může být poplatek maximálně 6 Kč za kg směsného odpadu, přičemž minimální měsíční množství je 10 kg. Poplatek se může stanovovat také podle objemu popelnice a může být maximálně 1 Kč za litr nádoby na odpad, přičemž měsíční minimum je 60 l. V obou případech je to minimálně 60 Kč měsíčně.

Platba podle objemu nádoby nezohledňuje skutečné množství odpadu v nádobě, a proto je placení podle váhy nejspravedlivější a také nejčastěji užívaný systém. To potvrzují prakticky všechna města a obce nejenom z ČR. Výhodou systému placení podle váhy (Pay as you throw = PAYT) je úspora nákladů, pokud dobře třídím. Zajímavostí může být, že u žádné obce, která zavedla vážení odpadu, nedošlo ke zvýšení množství odpadu. Naopak u všech obcí došlo po zavedení nového systému placení podle váhy ke snížení množství, a tedy i ceny. Typické je 20% snížení ihned po změně systému. Není v tom žádné kouzlo, jen přesná a průkazná evidence odpadů, díky které už nebudeme muset platit za popelnice, které lidé nevyndali nebo byly skoro prázdné.

Obce díky nové legislativě mohou zajistit efektivní systém sběru, využití a likvidace odpadu. Cena, kterou budu platit za uložení odpadu nezávisí pouze na mě, ale na všech lidech v obci. Počítá se průměrné množství odpadu na obyvatele. Pokud množství odpadu nepřekročí zákonem stanovenou hranici, bude moci obec získat třídící slevu a budu platit skládkovné 500 Kč namísto až 1 850 Kč za tunu. Pro rok 2021 je hranice pro získání třídící slevy stanovena na 200 kg na obyvatele a postupně se snižuje až na 120 kg na obyvatele v roce 2029.

Nově se obec také stává poplatníkem poplatku za uložení odpadu na skládku. Bez toho, aby byla obec v postavení poplatníka, by nebylo možné uplatnění třídící slevy. Pokud chce obec získat třídící slevu, musí o tom co nejdříve informovat provozovatele skládky a rovněž jej musí informovat o tom, že event. překročila množství odpadů, na které se sleva vztahuje. Proto bude pravděpodobně potřeba vyjednat změnu smluv se svozovou společností a provozovatelem skládky a upravit místní vyhlášku.

Je to pro mě lepší nebo horší a kolik budu platit?
Odpověď je ve staré indiánské moudrosti, která vypráví o duši člověka. Jeden večer vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: “Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitva mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Ten druhý je hodný.”. Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvíli se zeptal: “A který vlk vyhraje?”. “Ten, kterého denodenně krmíš…”.
Kterého vlka budu svými odpadky krmit já a kterého ty?

Zdroje: Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. Zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se