Mníšečtí občané si zaslouží vybrat si podobu své radnice

Mníšečtí občané si zaslouží vybrat si podobu své radnice

Celkový pohled - zámek, pekárna a nová radnice s parkem

Mníšek potřebuje moderní a funkční radnici. Využijme tuto příležitost a pokusme se vytvořit něco víc než pouhé zázemí pro úředníky a samosprávu. Proto nabízíme architektonicky zajímavou budovu s více funkcemi a na zajímavém místě.

Budovy radnic bývají na náměstích, uprostřed všeho dění a života, snadno přístupné pro všechny obyvatele města. Přesně o to se snaží alternativní návrh nového městského úřadu umístěného v dnes nevyužívaném předzámčí.
Budovy by nabídly prostor nejen pro úřad, ale i pro novou městskou knihovnu, obřadní síň, služebnu městské policie i atraktivní místo pro další aktivity spolků a sdružení. A elegantně by vyřešily neutěšenou situaci na „divokém“ parkovišti, protože auta ukryje pod povrch.
Nad garážemi by se rozprostíral park s osazenými vzrostlými stromy, který by byl přístupný z budovy radnice i od zámku.

Pohled od kostela

Návrat zbouraného dědictví
Nová radnice propojí dvě historické dominanty města, kostel a zámek, pokud se tato základní osa protáhne dál, dostaneme se až ke kostelíku na Skalce.
Na první pohled jde o novostavbu, ve skutečnosti se však architekt svým návrhem vrací o stovky let zpátky. Na mnoha historických pohlednicích našeho města jsou totiž patrné hospodářské budovy tvořící zázemí zámku. Nový objekt na tuto již neexistující zástavbu navazuje a pomáhá tak obnovit historickou paměť města.
Díky tomu, že se projekt snaží respektovat historické stavby, která v těchto místech stály, má u památkářů zelenou. Návrh vznikal ve spolupráci s odborníky památkové péče a vznikly dva koncepty, jeden více prosklený, objemově umírněný, ale materiálově více odvážný, a druhý návrh, který do představy památkářů zapadl jak materiálově, tak objemově.
Samotným řešením jak fasády, konstrukce i vnitřních prostor návrh plně odpovídá současnému pojetí architektury. A to včetně úsporných technologií jako solárních panelů, rekuperace vzduchu nebo jímání dešťové vody, která posléze poslouží při zalévání parku.

Pohled od zámku

Drobná změna územního plánu
Aby bylo možné radnici v navrhovaném rozsahu postavit, musí zastupitelstvo města částečně upravit podmínky v územním plánu. Hlavní budova má výšku dvou nadzemních podlaží, ale současný plán umožňuje výstavbu pouze jednoho. Toto omezení však nepředstavuje velkou překážkou – a to ani u památkářů, neboť původní obilná sýpka byla zhruba stejně vysoká jako připravované budovy.
Úprava územního plánu v tomto rozsahu by probíhala současně s projektováním celého záměru, takže by projekt nebrzdila. Naopak by mohla být úspěšně završena ještě před odevzdáním samotné projektové dokumentace.
Předložená studie vznikla na objednávku iniciativy Nová radnice, do které se zapojila řada občanů v Mníšku. Oslovili jsme architekta Petera Gromského, který má velké zkušenosti s veřejnými stavbami. Jeho studio Grido navrhlo několik oceňovaných škol, sportovní a komunitní centra a radnice. Díky spolupráci na návrhu přístavby školy (Pavilonu) město Mníšek velmi dobře zná. Řešení nové radnice v Mníšku ho zaujalo, proto návrh studie zpracoval zdarma s tím, že naše iniciativa zaplatila jen nezbytné provozní náklady.

Pohled od pekárny

Bez dotace to nepůjde
Velkou otázkou bude, z čeho novou radnici zaplatit – a to platí jak pro variantu v Oboře, kterou představilo vedení města, tak i pro alternativní projekt v Předzámčí. V obou případech se město neobejde bez dotací, které pokryjí většinu nákladů.
Odhadovaná suma za vybudování nové radnice v předzámčí se pohybuje okolo 120 milionů korun. Vyšší částka oproti variantě Obora, kterou vedení města necenilo na 90 milionů Kč, je dána především dalšími funkcemi, které budova obsahuje – knihovna, obřadní síň a prostory pro spolky stejně jako podzemní parkoviště.
Cílem iniciativy Nová radnice není výstavbu nové radnice brzdit, vymýšlet obstrukce a bránit stavbě nesmyslnými odvoláními a podobně. Jsme přesvědčeni, že o projektu v hodnotě zhruba sta milionů korun se musí vést mnohem zásadnější veřejná debata a ideálně s více navrženými řešeními.
Jen tak může vzniknout výsledek, na který budou zdejší občané dalších minimálně 100 let hrdí. To za pár měsíců komunikace s občany určitě stojí.
Podrobnosti projektu najdete na webu www.novaradnice.cz.

Za iniciativu NOVÁ RADNICE
František Keyř, Lukáš Nádvorník, Petr Digrin, Daniela Páterová, Michal Strnad, Marek Inderka, Zdeněk Vyskočil, MUDr. Markéta Nováková, Eva Jarolímková, Vlastimil Kožíšek, Marie Šretrová, Katka Vojkůvková, Eva Wollnerová

 

Stanoviska dotčených odborů a orgánů:

Vyjádření Ing. JIŘÍHO ROMA, specialisty péče o chráněná území:
V případě uměle navezené vrstvy zeminy, která není na místě původní, je velmi nepravděpodobné, že by v ní mohly růst, respektive dorůst dřeviny do rozměrů, jak ukazuje předložená vizualizace. Zejména pak máme obavu o stabilitu dřevin. Dovedeme si zde představit jakékoliv keře nebo stromy menšího vzrůstu, předkládaná vizualizace je ale zavádějící, neboť naznačuje podobu zeleně, které nebude možno docílit.

Vyjádření Ing. arch. ANDREY MUSILOVÉ, památkářky – garantky území (Národní památkový ústav- NPÚ):
Výše uvedený text z hlediska NPÚ zcela odmítáme. Navržené varianty nejsou z hlediska památkové péče odsouhlaseny a není na ně vydáno závazné stanovisko MěÚ Černošice. Myšlenka dostavby předzámčí byla cca před rokem na NPÚ prezentována panem Digrinem, nicméně pouze nezávazně a z tohoto jednání nebyl zhotoven zápis. Souhlas NPÚ tedy není vymahatelný.

Vyjádření MAGDALENY DAVIS, určené zastupitelky pro územní plán města Mníšek pod Brdy:
Územní plán umožňuje v prostoru předzámčí realizovat maximálně jedno nadzemní podlaží s podkrovím. Navržená hlavní budova má však v průčelí u přístupové cesty k zámku podlaží čtyři (tři nadzemní plus obytné podkroví), nikoli dvě, jak je uvedeno v textu. Pro představu lze výškové poměry porovnat s budovou pekárny Jarolímek, která dosahuje asi poloviny výšky navrhované budovy úřadu. Návrh zároveň nerespektuje plochu, která je v územním plánu vyhrazena k zástavbě, a umísťuje budovy i do prostoru nezastavitelného veřejného prostranství. Z pohledu územního plánování se tak jedná o návrh, který je s územním plánem v zásadním rozporu. Případná změna územního plánu by si vyžádala významný zásah do dosavadní koncepce předzámčí, nikoli jeho „částečnou úpravu”.

Vyjádření Ing. DAGMAR WEIDENHOFFEROVÉ, vedoucí Odboru správy majetku a investic MěÚ Mníšek pod Brdy:
Garáže pod budovou úřadu volně přístupné veřejnosti by mohly být hodnoceny jako bezpečnostní riziko. Jistě by bylo možné řešit odděleně několik parkovacích míst pro Úřad a odděleně stání veřejného parkoviště s rozumnou kapacitou vč. několika parkovacích míst pro autobusy návštěvníků zámku. Vždy bych upřednostnila podzemní parkování, které je však o mnoho nákladnější. Zde je řešeno kompromisem – půlka v zemi a půlka zastřešena pod „zelenou terasou“. Přístupová cesta k předzámčí s vjezdem do garáží bude rizikovým místem, navíc poměrně dlouhá zeď se domnívám v reálu bude působit stísněně.

Shrnutí postupu aktivit týkajících se výstavby nového městského úřadu v lokalitě Na Oboře od roku 2018:

červenec 2018
Veřejná prezentace tří návrhů na novou budovu městského úřadu v lokalitě Na Oboře.
Hlasováním na internetu byla v říjnu vybrána studie Atelieru Tsunami (město stála 380 000 Kč).
říjen 2019
Architekt Michal Postránecký (jeho práce stály město 100 tisíc Kč) a zástupci Atelieru Tsunami představili dopracovaný návrh veřejnosti ve velkém sálu Pavilonu. Studie, vzniklá v souladu s novou legislativou, zahrnovala jak využití chytrých technologií a úspornosti v oblasti hospodaření s vodou a energiemi, tak propojení s dalšími funkcemi občanské vybavenosti včetně objektu pro spolky a sdílené kanceláře pro drobné podnikatele a start-upy.
září 2020
Na jednání zastupitelstva byla představena upravená studie, do které byly zapracovány také připomínky veřejnosti.
Následně zastupitelé schválili usnesení, kterým pověřili radu města vypsáním výběrového řízení na projektanta (zpracování projektové dokumentace).

Studie nové radnice z roku 2018 (Atelier Tsunami)

 

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se