Nový územní plán se blíží do finále

Nový územní plán se blíží do finále

Návrh nového územního plánu pro území města Mníšek pod Brdy se posunul zase o něco blíže ke svému schválení.

Před týdnem se v prostorách Městského kulturního střediska uskutečnilo tzv. opakované veřejné projednání návrhu podle příslušných ustanovení stavebního zákona. Dokumentaci si můžete stáhnout a prohlédnout zde a také je do dnešního dne (do 17:30) vystavena k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu Mníšek pod Brdy. Do stejného termínu mohou lidé uplatnit své připomínky.

Za město se opakovaného veřejného projednávání zúčastnily paní starostka Magdalena Davis a paní místostarostka Dana Dalešická. Za zpracovatele územního plánu se zúčastnil a výklad provedl architekt Milan Salaba. Výklad k procesním otázkám provedl architekt Zdeněk Kindl, který je externím spolupracovníkem a kvalifikovanou osobou pořizovatele, tj. městského úřadu. Jednání se podle prezenční listiny zúčastnilo 62 občanů, přítomno jich ale bylo ještě více.

Někteří z nich využili možnosti po provedených výkladech položit přítomným zástupcům města, pořizovatele a zpracovatele otázky k návrhu územního plánu a jeho budoucí aplikaci. Diskuse k nejrůznějším obecným i konkrétním otázkám pak trvala do pozdních večerních hodin.

Účelem veřejného projednání podle zákona není přijímat jakékoli závěry a rozhodnutí, ale doplnit veřejnosti informace o zveřejněném návrhu tak, aby se v něm dokázala orientovat a podle potřeby formulovat svá přání pomocí písemných připomínek a námitek, podávaných na adresu městského úřadu v zákonem stanovené lhůtě.

Projednávaná verze návrhu územního plánu vznikla po úpravách předchozí verze k prvnímu veřejnému projednání, které proběhlo 17. října 2017. V rámci tohoto projednání se sešlo 35 připomínek a 138 námitek, některá podání s více body, celkem tedy okolo tří set podnětů na úpravu návrhu územního plánu, které bylo nutné vyhodnotit. Některé z nich byly i protichůdné nebo v rozporu s předpisy a stanovisky dotčených orgánů, případně v rozporu se zájmy města. Předkládaný návrh k opakovanému veřejnému projednání proto v části odůvodnění obsahoval tabulky s identifikací a zestručněným zněním podání a k tomu pracovní návrh vyhodnocení včetně odůvodnění.

Tento návrh podle zákona zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a zpracovatelem a též (nad rámec zákona) s komisí pro územní plán, která fungovala do konce minulého volebního období. Kompletní návrh vyhodnocení připomínek a námitek, včetně těch, které pořizovatel ještě obdrží, bude nakonec schvalovat zastupitelstvo města. Tento krok musí učinit před tím, než vydá (schválí) celý územní plán.

Pokud z vyhodnocení připomínek a námitek vzešlých z opakovaného veřejného projednání vyplyne potřeba podstatných úprav (což jsou prakticky všechny úpravy v grafické části), pak bude nutné upravený návrh znovu projednat při opakovaném veřejném projednání č. 2. Principem vyplývajícím ze zákona však je, že každé opakované projednání (včetně uznatelných připomínek a námitek) se týká již jen úprav uskutečněných od předchozího veřejného projednání, tedy jen těch, s kterými se ještě veřejnost dříve nemohla seznámit a ke kterým proto nemohla uplatnit připomínky a námitky.

Těmito postupnými kroky se přípravný tým (pořizovatel, zpracovatel, určený zastupitel) dopracuje k takové verzi návrhu, která bude odsouhlasena dotčenými orgány státní správy a bude ve smyslu zákona představovat maximálně dosažitelný obecně prospěšný soulad veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Verze pak bude předložena zastupitelstvu města s nadějí, že ji zastupitelstvo schválí.

Potřeba nového územního plánu v Mníšku pod Brdy je neoddiskutovatelná. Dosud platný územní plán sídelního útvaru nevyhovuje současným legislativním požadavkům. V některých částech, zejména dotčených změnami, dokonce není jednoznačné, jaký výklad k němu by měl být správný a jaké požadavky na využití území a prostorové parametry zástavby zde platí.

To se velmi negativně projevuje i vůči stavebním záměrům investorů a jednotlivých občanů, kdy pro posouzení souladu svého záměru s územním plánem potřebují od roku 2018 tzv. závazné stanovisko úřadu územního plánování v Černošicích (předtím tento soulad posuzoval místní stavební úřad). Zejména pro jednoznačnost závazné územně plánovací dokumentace a předvídatelnost rozhodování tohoto úřadu je tedy potřebné co nejrychlejší schválení a uvedení nového územního plánu do praxe.

Tím automaticky přestane platit starý územní plán a předpokládá se, že zastupitelstvo po příslušném procesu ukončí i platnost starých regulačních plánů. Celostátně platí, že „staré“ územní plány (schválené před rokem 2007) přestanou platit na konci roku 2022.

Nový územní plán, kromě splnění formálních nároků, se bude od dosud platného územního plánu sídelního útvaru lišit zejména větším důrazem na zastoupení a ochranu ploch krajinné a sídelní zeleně, vymezením ploch pro doplnění občanského vybavení komunálního (nekomerčního) typu včetně sportu a rekreace, reálným návrhem řešení dopravních problémů a naopak vyšší regulací a plošným omezením zastavitelných ploch pro bydlení a pro průmyslovou výrobu.

Územní plán velmi podrobně a zodpovědně řeší využití a možnosti dostaveb v plochách individuální rekreace (chatové osady), včetně stanovení podmínek pro eventuální přestavbu (transformaci) chat na rodinné domy. Pro zvláště významné nebo složité plochy předepisuje povinnost předchozího pořízení podrobnějšího regulačního plánu nebo územní studie.

Z podstaty územního plánování vyplývá, že nelze dosáhnout stoprocentního souhlasu všech občanů s jeho podobou v každém detailu. Přitom je třeba vnímat, že územní plán je v podstatě místním právním předpisem, který neurčuje, co a kdy se bude stavět, ale jen co a za jakých podmínek se smí nebo nesmí (z důvodů opřených o veřejné zájmy) postavit. Územní plán nebrání dosavadnímu využívání pozemků a staveb, pouze v poměrně ojedinělých případech tzv. veřejně prospěšných staveb a opatření, vyznačených na zvláštním výkresu a seznamu, a za předpokladu dalšího řízení v konkrétní věci je možné vlastnická práva k pozemkům a stavbám (včetně práva na jejich využívání v souladu s vydanými povoleními) omezit nebo zrušit.

Věřme tedy, že se podle současných odhadů podaří nový územní plán vydat do konce roku 2019!

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se