Podaří se v lesích CHKO Brdy zadržet více vody?

Podaří se v lesích CHKO Brdy zadržet více vody?

Přírodní charakter toku Klabava nad soutokem s Třítrubeckým potokem. Foto: M. Stehlík
Nejdříve povodně a teď sucha posledních let nás nabádají přemýšlet o vodě. V našich hlavách se rozeznívá alarm. Bez vody přece není života!
Ani Brdy již nejsou pověstnou houbou, ze které braly vodu okolní obce a které bylo na rozdávání. Brdská rašeliniště, rašelinné smrčiny a další podmáčené lokality ubývají. A tak uvažujeme, jak vodou šetřit, odkud ji čerpat a jak ji zadržet v krajině.
Některé odpovědi na naše otázky nám poskytla studie „Možnosti zvýšení retence vody v povodí horní Klabavy (CHKO Brdy)“, kterou na základě objednávky Agentury ochrany přírody a krajiny vypracovala firma Sweco Hydroprojekt v roce 2017. Studie obsahuje jednak vějíř různých typů opatření a jednak i konkrétní návrhy. Typově se jedná o opatření na vodních tocích, vodních nádržích, melioracích, cestní síti a na způsobech lesního hospodaření. Se závěry byli ihned seznámeni všichni dotčení aktéři v území.
Na základě výsledků této studie Povodí Vltavy již připravilo dva významné projekty – Revitalizace Klabavy pod Dolejším Padrťským rybníkem a Údržba Třítrubeckého (Voložného) potoka. Věříme, že v brzké době dojde i k jejich realizaci.
Další návrhy opatření zpracované ve studii na své provedení čekají. Dočkáme se jich? Navrhovaná opatření mohou mít poměrně významný pozitivní vliv na zvýšení retenční schopnosti území a zpomalení odtoku vody. Snížila by se tak kulminace povodňových vln, ale i projevy sucha.
Realizaci většiny finančně náročnějších opatření je možno finančně zajistit z Operačního programu životní prostředí, Prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu.
Souhrn studie je publikován v odborném sborníku Bohemia Centralis
CHKO Brdy se věnují poslední dvě čísla Bohemia Centralis, č. 34 a č. 35
Odvodnění při zalesňování po holosečném způsobu těžby v povodí horní Rezervy. Zdroj: ortofotomapa ČUZK, 2015
Zahloubené upravené koryto Voložného potoka snižuje dobu koncentrace Tc v povodí, tj. urychluje odtok. Foto: M. Stehlík
Voda z propustků by měla odtékat nesoustředěným odtokem, vytvoření umělého koryta pod propustkem je nežádoucí. Foto: M. Stehlík

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se