Prohlášení o rezignaci na členství v komisi pro výběr nabídek zakázky malého rozsahu

Prohlášení o rezignaci na členství v komisi pro výběr nabídek zakázky malého rozsahu

Níže podepsaní jako členové komise pro výběr nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, realizovanou na základě Výzvy k podání nabídek (dále jen „Výzva“) a zveřejněné starostou města, Ing. Petrem Digrinem, opatřením, a to bez jakékoliv identifikace usnesení zastupitelstva a Rady města, na základě kterých byla výzva činěna, ze dne 22.02.2018,

o d s t u p u j í   tímto z důvodu protizákonného postupu starosty města dle § 103 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vázaného konkrétními usneseními orgánů města, z funkce člena komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Důvody protizákonného postupu

Členové komise byli osloveni mailem, jehož přílohou byla Výzva na zakázku bez jakékoliv identifikace, jak je uvedeno výše. Na jednání měli k dispozici zalepené obálky a paní zapisovatelku. Jednání nebyl přítomen zadavatel ani administrátor zakázky, což je neobvyklé a nebylo tedy možné zodpovědět případné dotazy. Členové komise nebyli informováni, podle jakého zákona či směrnice mají zakázku posuzovat, jak má vypadat zápis o průběhu jednání a nebyli poučeni o svých právech a povinnostech nebo zda mají podepisovat prohlášení o střetu zájmů či mlčenlivosti. Rovněž nebyli informováni o částce, která je vyhrazena na tuto zakázku v rozpočtu města, v zadávací dokumentaci cena uvedena nebyla.

Komise byla sestavena z nezávislých odborníků, kteří předpokládali, že budou posuzovat nejen kritéria z Výzvy, ale také porozumění uchazeče VŘ předmětu zakázky tak, aby vynaložené prostředky splňovaly kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Komunikace s administrátorem zakázky probíhala od začátku s nízkou mírou respektu k vysoké odbornosti členů komise.

Členové komise si obstarali identifikační usnesení k zakázce (ZM č. 9/14/2016, RM č. 5-88/2017), dále Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z 11/2015 (dále jen „Zásady VZMR“), jiné nejsou k dispozici a také Zápis z jednání kontrolního výboru č. 16 (dále jen „KV“). Na základě těchto dokumentů konstatují:

Zastupitelstvo města projednalo kvalifikovanou žádost občanů (dále také „KŽO“) a učinilo opatření Usneseními ZM č. 9/14/2016 a č. 10/14/2016 ze dne 29.6.2016 (souhlas s provedením kontroly VKS, pohledávek, závazků a dlouhodobých smluv), na které Rada města navázala Usnesením ze dne 25.10.2017 č. 5-88/2017 (schválení textu Výzvy).

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávaná dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 22.02.2018, označená jako „Provedení finančního auditu v Mníšku pod Brdy“ (dále jen FA):

  • obsahuje auditované období 2013, 2014 a 2015, což není v souladu s Usnesením ZM č. 9/14/2016, kde není časové období definováno, což vede k předpokladu kontroly od problematického období až do současnosti, a to s ohledem na nezbytnou bilanční kontinuitu oblastí definovaných v Usnesení ZM č. 9/14/2016;
  • obsahuje pod bodem A) rozsah povinného auditu dle zákona, zadání však není shodné s požadavky vzešlými z podnětů občanů města (KŽO), jež byly obsahem projednání zastupitelstvem města, jejichž usneseními jsou Rada města a starosta plně vázáni;
  • zadání předmětu FA duplikuje z velké části již každoročně prováděné přezkoumání hospodaření a ověření účetních závěrek, což nekoresponduje s Usnesením ZM č. 9/14/2016 (nekoresponduje s péčí řádného hospodáře ani s iniciativou KŽO)
  • fakticky vymezuje předmět zakázky velice obecně, a to určením provedení auditu ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, bez přihlédnutí ke skutečnosti, že nebude prováděn povinný audit ani přezkoumávání hospodaření dle zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ale konkrétní auditorské činnosti, zahrnuté pod tento pojem zákonem, a to v rozsahu, jež měl být stanoven z důvodu správného pochopení zakázky zadavatelem;
  • není zpracována s příslušnou odbornou péčí a znalostí věci a zřejmě ani nebyla konzultována s odborníkem, který by posoudil, zda Výzvu navrhnout např. jako ověřovací zakázku (ISAE 3000, skoro stejná jako audit, ale neověřuje se účetní závěrka, ale nějaké předem dané skutečnosti), nebo dohodnuté postupy (ISRS 4400), anebo má zakázka blíže k forenzní službě, kterou třeba nabízí jeden z uchazečů VŘ na webu (zprávy týkající se manažerských rozhodnutí z pohledu péče řádného hospodáře.

Při přípravě vyhodnocení nabídek dle Zásad VZMR bylo členy komise zjištěno:

  • Zakázka FA spadá do kategorie zakázek dle článku III. Zásad, kde se oslovují minimálně 3 dodavatelé a komise musí mít lichý počet členů – komise v případě této zakázky měla 6 členů, počet stanovilo zastupitelstvo města.
  • Člen vedení města, administrátor zakázky (starosta), je ve střetu zájmů z několika důvodů:

předmětem zakázky mimo jiné je vnitřní kontrolní systém, za který je starosta ze zákona zodpovědný (zákon o finanční kontrole), starosta sám jako podjatý navrhl zadávací dokumentaci (KV ji posuzoval – viz zápis KV č. 16, ze dne 10.5.2017), starosta jako podjatá a nekvalifikovaná osoba vybíral poptávané firmy a emailem je následně oslovil. Neodbornost administrátora zakázky měla tyto důsledky: neproběhl dostatečný průzkum firem, takže většina poptávek byla zaslána pouze poradenským společnostem, které k FA nemají oprávnění KAČR, požadované ve Výzvě. Oprávnění vlastnil 1 oslovený dodavatel. Součástí zadávací dokumentace nebyl návrh smlouvy, který by ověřil, že uchazeč dostatečně porozuměl zakázce a splňuje i další odborné předpoklady.

  • Výzva neobsahovala zadavatelem řádně projednanou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (porušení Zásad VZMR); kritéria stanovená pro posouzení nabídek, jak je uvedeno ve Výzvě bod bodem B), jsou pouze obecnou proklamací ve vztahu k dikci zákona.
  • Administrátor zakázky nedodržel další body Zásad VZMR, tedy nezajistil, aby komise zahájila činnost neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, aby mohlo dojít bez zbytečného odkladu k vyhodnocení (2 měsíce prodlení). Veřejná zakázka byla od počátku řešena se značným časovým zpožděním a s prodlevami, což zakládá účelovost degradující zakázku jako takovou.

Níže podepsaní členové komise pro výběr nabídek na veřejnou zakázku, vědomi si výše uvedených skutečností, jež nemohou ve svém postavení v dalším nijak ovlivnit, a dále vědomi si rovněž své případné odpovědnosti za důsledky spojené s neúčelně vynaloženými náklady města, nemohou jinak, než z této jmenované funkce odstoupit a na důvody svého odstoupení veřejně upozornit.

Protože celá záležitost je plně v kompetenci samostatné působnosti města Mníšku pod Brdy, bude „Prohlášení“ doplněné o doporučení předloženo zastupitelstvu města, vůči kterému jsou odpovědni za výkon své funkce jak starosta, Rada města a její členové, a které je oprávněno v intencích příslušných ustanovení zákona o obcích danou situaci se všemi uvedenými řešit, a to i personálně, popřípadě přijmout další opatření.

V Mníšku pod Brdy, dne 4.6.2018

Jména a podpisy členů komise vzhledem k GDPR nezveřejňujeme, jenom upřesňujeme, že rezignovali  3 členové ze 6- členné komise.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se