Vláda nařídila povinné nošení respirátorů – od 25. 2.

Vláda nařídila povinné nošení respirátorů – od 25. 2.

Ilustrační foto.. Zdroj: Pixabay.com

Vláda v pondělí 22. února odsouhlasila přísnější pravidla pro nošení ochranných pomůcek na místech, kde se koncentruje větší počet lidí.

Od čtvrtka 25. února 2021 bude povinné nošení respirátorů (např. FFP2/KN 95) bez výdechového ventilu, nanoroušek* nebo dvou přes sebe přeložených chirurgických obličejových roušek na těchto místech:

 • V prodejnách,
 • v provozovnách služeb,
 • ve zdravotnických zařízeních, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče,
 • v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě
 • na mezinárodních letištích,
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti.

Povinnost nosit respirátor se nevztahuje na děti od 2 do 15 let, které mohou nosit chirurgickou roušku.

Do konce února bude ale ještě tolerována i jiná ochrana dýchacích cest..

Výjimky z nošení respirátorů jsou následující:

 • Děti do dvou let věku,
 • děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty
  a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
  a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
  pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení
  ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory)
  v internátě a domově mládeže,
 • děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
  a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb
  internátní formou,
 • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 • žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
  žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická
  škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty, pokud jsou účastníky
  zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině
  určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,
 • děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
  nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
  duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li
  to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování
  zdravotních služeb,
 • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
  stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory
  a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální
  služby v pobytové formě,
 • další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních
  služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení
  a v zařízeních sociálních služeb,
 • zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy
  vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně
  2 metry od jiné osoby,
 • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím
  při jeho odbavení,
 • soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních,
  správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky
  a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
  představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě
  audiovizuálního díla nebo pořadu,
 • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších
  pořadech,
 • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
  veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních
  podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla
  kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude
  z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do
  kategorie třetí nebo čtvrté,
 • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů
  včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou
  ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné
  a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství,
  a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
  popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti
  a dalšími blízkými osobami,
 • sportovce nebo cvičící osoby:
  – v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech,
  – ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti
  a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud
  konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské
  nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích
  účastnících se těchto činností,
  – ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,
 • osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,
  koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských
  a léčebných bazénů a saun.- Soudci, přísedící, státní zástupci, obvinění a jejich obhájci v době a místě soudního řízení.

Mimořádné opatření týkající se nošení ochranných prostředků dýchacích cest najdete ZDE.

Od března by měly být respirátory či dvě chirugické roušky (děti 2-15 let pouze jednu) povinné všude, kde se vyskytují alespoň dva lidé.

* Nanoroušky musí splňovat požadavky normy ČSN EN 14683+AC.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
kristyna
kristyna
2 let před

Pro mě není nošení respirátorů v práci žádná změna. Spadáme totiž do rizikového pracoviště, kvůli velké prašnosti, takže jsme nosili respirátory už před koronavirem. Co jsem tak jednou koukala na https://www.ardon.cz/clanek/124/kategorizace-praci-a-rizika-na-pracovisti , tak spadáme do kategorie 2 : práce s potenciálním rizikem, takže by to vlastně mohlo být klidně ještě horší 😀 .

Přihlásit se