Vláda ČR zakazuje maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách (s výjimkami) – od 22. 10.

Vláda ČR zakazuje maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách (s výjimkami) – od 22. 10.

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59:

I. zakazuje

 1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto
  prodejen:
  – prodejen potravin,
  – prodejen pohonných hmot,
  – prodejen paliv,
  – prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
  – lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
  – prodejen malých domácích zvířat,
  – prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
  – prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
  – prodejen novin a časopisů,
  – prodejen tabákových výrobků,
  – prádelen a čistíren,
  – provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
  – provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu
  na pozemních komunikacích,
  – prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
  – provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
  – prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
  – pokladen prodeje jízdenek,
  – květinářství,
  – provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost
  ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu
  ve stavebnictví,
  – prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
  – provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů,
  spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
  – provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví,
  vedení daňové evidence,
  – zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
  – provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
  – provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování
  lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
  – myček automobilů,
  – prodejen domácích potřeb a železářství,
  – provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,

  přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané
  provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle
  živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin
  v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností
  dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena
  od ostatních částí provozovny,

 2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody
  a bary), s výjimkou v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké
  stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb,
  ve vězeňských zařízeních), a provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že
  poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00
  a 20:00; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 a 06:00,
 3. prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center
  s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
 4. dále:
  – koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně
  cirkusů a varieté,
  – společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště,
  a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou
  mateřských škol,
  – poutě a podobné tradiční akce,
  – kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,
  – veletrhy,
  – provoz heren a kasin,
  – provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
  kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních
  prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou
  tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách
  a v mateřských školách,
  – provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén
  pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
  jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem
  zdravotních služeb,
  – návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
  – návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných
  historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
  – provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let
  zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky
  č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací
  činnost včetně přípravy na vyučování,
 5. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:
  -osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  – osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
  – cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením
  na území České republiky,
  – osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
  – osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem
  nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit
  poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo
  pro zajištění ubytování osob bez domova,
  – osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení
  vlády,
 6. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech;

II. omezuje

 1. provoz provozovny stravovacích služeb, jejíž provoz je umožněn podle bodu I/2 tohoto
  usnesení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
  zákazníků sedících u jednoho stolu,
  b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se
  o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše
  4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
  c) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory
  (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny
  konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou
  alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno),
  povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy
  domácnosti,
  d) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je
  ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je
  povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
  e) zákaz produkce živé hudby a tance,
  f) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
 2. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak,
  že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,
 3. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že:
  a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby
  nebyla místy shromažďování osob,
  b) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
  c) provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování následujících
  pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
  d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
  zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
  e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi
  osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou
  infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných
  provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
  f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,
  např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,
  záchody apod.;

 

III. nařizuje, aby v provozovnách podle bodu I/1 tohoto usnesení, jejichž provoz není
zakázán, provozovatel dodržoval následující pravidla:
– aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou
2 metry,
– zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální
rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry),
– umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky
provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
– zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním
pravidel reproduktory v provozovně.

 

Vládní krizové opatření je ke stažení ZDE.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se