Zastupitelé rozhodli o rozšíření příspěvku na školné

Zastupitelé rozhodli o rozšíření příspěvku na školné

Zářijové zastupitelstvo se konalo tradičně v sále Městského kulturního střediska V Lipkách. Foto: autor článku

Složení slibu nového zastupitele, vstup do spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, aktualizace pravidel pro přiznání příspěvku na školné. To byla hlavní témata zastupitelstva, které se konalo 16. září 2019.

Na začátku jednání se starostka Magdalena Davis i ostatní zastupitelé rozloučili s odstupující Evou Jarolímkovou, která rezignovala na svůj mandát v průběhu června (více na str. 10). Poděkovala jí za dlouholetou práci pro město a ocenila zejména její podíl na přípravě svatebních obřadů a nezištnou podporu pořádaných společenských a kulturních akcí. Poté složil zastupitelský slib její nástupce Vlastimil Kožíšek.

Předtím, než zastupitelé přistoupili k projednávání dalších bodů jednání, odpovídala starostka Magdaléna Davis na dotazy z publika. K nejzávažnějším připomínkám byla stížnost obyvatele ulice Za Rybníky, který oznámil problém s kontaminací pitné vody fekáliemi. Starostka reagovala ujištěním, že se problém bude urgentně řešit, neboť ochrana pitné vody patří mezi prvořadé cíle vedení města. Obyvatel ulice Ke škole poděkoval všem, kteří iniciovali zjednosměrnění ulic koncem srpna, neboť toto dopravní opatření zklidnilo provoz v ulici, ve které žije.

Magdaléna Davis přečetla zprávu starostky o činnosti rady města a městského úřadu. Informovala o provedených krocích v souvislosti s havárií v objektu ZŠ Komenského 886, která způsobila vytopení školy, lékařských ordinací a lékárny. Uvedla, že náklady na odstranění škod dosáhly výše okolo 1,3 miliónu Kč, které bude město uplatňovat v rámci nahlášené pojistné události. Dále oznámila, že výuka žáků postižené školy probíhá v učebnách v areálu UVR, a to až do odstranění škod a uvedení do původního stavu koncem září.

Zastupitelstvo těsně schválilo rozšíření pravidel pro poskytnutí příspěvku na školné z rozpočtu města Mníšek pod Brdy na docházku dítěte do nestátního předškolního zařízení ve školním roce 2019/2020. V praxi to znamená, že o poskytnutí příspěvku na školné mohou požádat i ti zákonní zástupci dítěte, kteří se prokážou potvrzením o nepřijetí dítěte do mateřské školy zřizované obcí z kapacitních důvodů, a zároveň toto dítě dosáhne 3 let v období mezi 1.9. 2019 a 31.5. 2020 (dosud mohli žádat jen zákonní zástupci dětí, které dosáhly věku 3 let jen do konce srpna před novým školním rokem). Přijaté usnesení je důkazem toho, že se nové vedení města hlásí k prorodinné politice a chce rozšířit podporu rodin s dětmi.
Radní Šárka Slavíková Klímová k tomu uvádí:

Jsem ráda, že většina zastupitelů návrh podpořila. Podpora rodin s dětmi je důležitá i na úrovni obce a věřím, že tento příspěvek usnadní některé mamince nebo tatínkovi návrat do zaměstnání.

V dalším bodě schválili zastupitelé vstup města Mníšek pod Brdy do spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. Hlavními přínosy členství ve spolku je společná koordinace cestovního ruchu v oblasti a také možnost využití podpory dotačních titulů na její rozvoj. Roční členský příspěvek činí 10 Kč za každého občana, v případě Mníšku se jedná o 58 210 Kč. Zastupováním města v orgánech spolku delegovali zastupitelé starostku Madalenu Davis.

Další řádné jednání zastupitelstva se uskuteční v prosinci 2019 v sále nového Pavilonu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se