Zpráva z jednání zastupitelstva

Zpráva z jednání zastupitelstva

Převzato ze Zpravodaje městečka pod Skalkou č. 251-2

Zpráva z jednání zastupitelstva

Jednání zastupitelů ve středu 8. června se zúčastnilo přibližně 60 občanů, které zajímal především hlavní bod programu, a to projekt školního Pavilonu.

Na úvod složila slib nová zastupitelka Mgr. Magdalena Davis, Ph.D.(Společně pro Mníšek), která nastoupila na pozici uvolněnou po rezignaci zastupitelky Ing. Dany Dalešické. Přítomno bylo 13 zastupitelů – Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Milan Kotouč, Eva Jarolímková, Markéta Nováková, Eva Wollnerová, Roman Procházka, Pavel Grygar, Pavel Jeřábek, Šárka Slavíková Klímová, Magdalena Davis (po složení slibu zastupitele), Daniela Páterová (od 18:27), Hana Kotoučová (od 18:40). Omluveni byli zastupitelé Marie Šretrová a David Řehoř.

Schválení programu se protáhlo na 45 minut – zastupitel Pavel Jeřábek žádal na program zařadit několik dalších bodů. Jednalo se například o návrh „15 minut pro budoucnost“ (prostor pro mladé lidi na jednání zastupitelstva), téma čištění příkopů a krajnic ve Stříbrné Lhotě a veřejných záchodů v předzámčí (tyto body byly zařazeny na konec programu jednání, jeden návrh byl stažen). Zastupitelé následně odhlasovali, že neprojednané body z programu zastupitelstva města budou automaticky přesunuty na příští jednání zastupitelstva města.

Při veřejné schůzi, která trvala téměř 2 hodiny, zazněl mimo jiné podnět jedné z občanek k hluku ozývajícímu se z areálu Kovohutí během víkendů (starosta odpověděl, že podobné podněty předává Město České inspekci životního prostředí). Jiný dotaz se týkal toho, jak se nakládá se směsným odpadem vyváženým z mníšeckých popelnic. Podle starosty je odvážen do UVRu, kde se netřídí, pouze lisuje a odváží na skládku.

Starosta města posléze přednesl zprávu z jednání rady města. Zastupitel Roman Procházka požádal o informace k financování stavby školní tělocvičny pro příští jednání zastupitelstva.

PAVILON – schválení úvěru a zadávací dokumentace

Následoval nejdůležitější bod, a to Projekt Pavilon ZŠ Komenského 420. Starosta ve své prezentaci uvedl, že výstavba Pavilonu je třetí etapou tříletého plánu zkapacitnění základního školství v Mníšku pod Brdy (po rekonstrukci školy, která proběhla v roce 2014, a výstavbě nové tělocvičny, která probíhá). Předpokládané náklady na stavbu se pohybují kolem 76,5 mil. Kč, schválená dotace činí 44,5 mil. Kč a 32 mil. Kč je podíl financí města. Předpokládané ostatní náklady (na projekty, přeložky, vybavení školy, parkovací plochy apod.) jsou podle něj kolem 14 mil. Kč, na některé z nich by mělo být možné žádat o dotace. Provozní náklady se budou pohybovat v rozmezí 600-700 tisíc Kč ročně a provozní výnosy z rozpočtového určení daní za navýšený počet žáků se očekávají mezi 500 a 1 100 tisíci Kč.

Uvedl, že město v rozpočtu 2016 investuje 22 mil. Kč a současně splácí půjčky v celkové výši 5,8 mil. Kč. Realizací nového Pavilonu se tato situace změní – o 3 mil. Kč se navýší splácené půjčky a současně o stejnou částku sníží investice. Tato situace by měla trvat 2 roky, třetí rok se budou moci investice opět navýšit o 2,5 mil. Kč a čtvrtý rok o 5,2 mil. Kč.

 

Finanční zatížení města při realizaci Pavilonu

Zdroj informací: Prezentace starosty města

Zastupitel Pavel Jeřábek nestandardně předal, jak uvedl, slovo své „mluvčí“ Lence Jeřábkové, která tedy jeho jménem představila své výhrady k projektu Pavilonu a jeho financování. Uvedla například, že bylo  starostou přislíbeno, ale nepředloženo zpracování tzv. krizového řízení varianty a že v přípravě je zpoždění 2 měsíce. Uvedla, že podle jejího názoru se výstavbou Pavilonu a přijetím úvěru město dostane do potíží.

Opoziční zastupitelé se schválením předloženého projektu nesouhlasí. Zastupitelka Magdalena Davis přečetla prohlášení, pod nímž jsou spolu s ní podepsáni zastupitelé Pavel Grygar, Roman Procházka a Pavel Jeřábek. Jako důvody odmítnutí uvádějí nedostatečné finanční krytí projektu a harmonogram stavby považují za nereálný. Jak se v prohlášení uvádí, město nemá dosud přislíbeny dotace na vedlejší náklady (přeložky, dopravu, vybavení) a pokud nezíská některou z menších dotací, bude jeho jedinou rezervou dočerpání úvěru, neboť nemá finanční rezervu (vlastní prostředky města jsou součástí finančního krytí projektu). Prohlášení také zmiňuje, že starostou města bylo přislíbeno vypracování náhradní varianty za vlastní prostředky města, která ale nebyla předložena.

Zastupitelka Hana Kotoučová vznesla dotaz na Ing. Josefa Tichánka, který provádí technický dozor projektu, zda je reálné splnění výstavby v plánovaném čase. Josef Tichánek v návaznosti na to uvedl, že například pražská 02 Arena, jež je mnohonásobně větší stavbou, byla postavena za 14 měsíců. Zmínil také příklad přístavby školy v Horoměřicích, která měla o jedno podlaží více než chystaný Pavilon. Základová deska se zde podle něj začala stavět počátkem února a strop byl dokončován v květnu téhož roku. Zdůraznil v této souvislosti potřebu dobré organizace stavby. Dále uvedl, že smluvně má Město Mníšek pod Brdy dobře ošetřeno, aby realizátor stavby dodržel termíny tak, aby obdržené prostředky byly tzv. prostavěny včas.

Starosta města poté požádal Evu Wolnerovou, předsedkyni finančního výboru, o vyjádření k projektu. Eva Wollnerová uvedla ze zápisu z jednání FV, že bylo osloveno několik finančních ústavů, ale město obdrželo pouze jednu nabídku – od České spořitelny, a. s. – na úvěr pro Pavilon. Po prověření dotačních podmínek projektu a podmínek zákona o veřejných zakázkách konstatovali, že je akceptovatelné, aby byla přijata jediná nabídka, a FV proto doporučil zastupitelstvu předloženou nabídku ke schválení.

V následném hlasování bylo schváleno usnesení, že zastupitelstvo města schvaluje odůvodnění veřejné zakázky Výstavba školního pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy a souhlasí se zněním zadávací dokumentace této zakázky. Dále zastupitelé souhlasili s výběrem České spořitelny, a. s. jako poskytovatele úvěru a  pověřili starostu města podpisem úvěrové smlouvy. Fakticky tak dali souhlas s výstavbou Pavilonu. Nesouhlasili (hlasovali proti) zastupitelé Roman Procházka, Pavel Grygar, Magdalena Davis, Pavel Jeřábek.

Rozpočtové opatření

Následoval bod Rozpočtové opatření č. 2/2016, jehož obsahem je, jak redakci upřesnil starosta města, především přijetí úvěru a ošetření financování stavby a projekce nového školního Pavilonu, dále pak oprava financování přípravy rekonstrukce zdravotního střediska, finanční ošetření dohody o narovnání s bývalým správcem městského bytového a nebytového fondu, vyčlenění prostředků z výnosů sběrného dvora na nákup nových kontejnerů, příjem dotace na opravu Skaleckých kapliček a navýšení prostředků na rekonstrukci schodiště u MKS.  Lenka Jeřábková upozornila, že dle jejího názoru jsou v rozpočtovém opatření chyby a doporučila jej přepracovat. Na návrh zastupitele Pavla Jeřábka o tom zastupitelé hlasovali, ale návrh nebyl přijat a rozpočtové opatření bylo přijato v podobě předložené finančním odborem.

Po následné krátké pauze do 22.28 (zastupitelé si předtím odhlasovali prodloužení jednání do 23 hodin) navrhl starosta města přesun zbývajících bodů (majetkové záležitosti, jako kupní smlouvy apod., a body navržené zastupitelem Pavlem Jeřábkem) na další jednání zastupitelstva s tím, že je nutné ještě projednat bod č. 10 týkající se tzv. kontejnerového systému pro školu jako dočasného řešení k navýšení kapacity. Tento bod předložila místostarostka Daniela Páterová. Uvedla, že se jedná o návrh poptat několik firem na cenu za dvě kontejnerové třídy s tím, že poptávka by zněla na prodej i na pronájem, podle nichž by se následně město rozhodlo pro nejvhodnější variantu. Šlo by o dočasné stavby s tím, že pokud by město tyto kontejnery koupilo, mohly by být po výstavbě Pavilonu využity jako další zázemí školy (dílny aj.) nebo pro potřeby spolků (například skautů). Umístěny by byly na pozemku za školní jídelnou. Město jedná o dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje a na nákladech jsou ochotny podílet se i okolní obce. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili všichni přítomní zastupitelé.

Kompletní zápis a videozáznam jednání zastupitelů najdete na www.mnisek.cz.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se