Zprávy z Rady města

Zprávy z Rady města

Rada města

 • souhlasila, aby případná uvolněná garsoniéra ve vlastnictví města byla ponechána k pronájmu pro potřeby zaměstnanců Domova pro seniory Pod Skalkou
 • jmenovala výběrovou komisi pro otevírání a hodnocení došlých nabídek pro výstavbu školního pavilonu ve složení Pavla Duchoňová, Peter Sticzay-Gromski, Josef Tichánek, Petr Digrin a Eduard Navara
 • projednala zpracovaný audit Zpravodaje městečka pod Skalkou, vzala ho na vědomí a postoupila ho redakční radě pro zpracování nové koncepce Zpravodaje (audit byl zveřejněn na webových stránkách města)
 • souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem pozemků č. parc. 2717/5, 9, 10 a 12 v k. ú. Mníšek pod Brdy za účelem revitalizace vodní nádrže v Dolíkách do 31. 12. 2016 dle návrhu nájemce
 • souhlasila se zněním Dodatků č. 5 a č. 6 ke smlouvě na přístavbu tělocvičny a šaten ZŠ Mníšek pod Brdy a pověřila starostu jejím podpisem
 • na základě výsledků poptávkového řízení na akci „Oprava kapliček Křížové cesty v Barokním areálu Skalka vybrala vítěznou firmu Správa řemesel s.r.o. a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou
 • souhlasila se zněním a uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na odvodnění ulic Pod lesem, Prostřední a V remízku a opravu ulic a pověřila starostu jejím podpisem
 • schválila vznik nového pracovního místa referenta finančního odboru od 1. 10. 2016
  vzala na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o nejvyšším povoleném počtu žáků ZŠ Mníšek pod Brdy č. p. 420: 750 žáků ve škole, 300 žáků ve školní družině a 800 strávníků ve školní jídelně
 • souhlasila se zněním a uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o pořízení kontejnerů pro zřízení dvou tříd základní školy včetně zázemí a pověřila starostu jejím podpisem (dodatek řeší požadavky KHS na osvětlení budoucích tříd a zlepšuje jejich akustické vlastnosti (dozvuk)
 • souhlasila s bezúplatným využitím pozemků pro V. slavnosti piva dne 24. 9. s tím, že musí být zachován volný průjezd po stávající cestě
 • souhlasila s počtem dětí v MŠ 9. května pro rok 2016/2017 – 1. třída 24 dětí, 2. třída 28 dětí, 3. třída 28 dětí, pracoviště na Malém nám. – 1. třída 18 dětí, 2. třída 20 dětí
 • souhlasila se zhotovením projektu pro MKDS (kamerový systém) dle nabídky společnosti RH elektro projekt (rozšíření projektové dokumentace pro žádost o dotaci v rámci programu prevence kriminality)
 • souhlasila s nabídkou společnosti Grido architektura & design, s.r.o. na zpracování projektu okolí pavilonu a pověřila starostu města podpisem objednávky
 • schválila zkušební zahájení elektronické verze Zpravodaje, který bude zatím provozován v omezených sekcích, a to kultura, projekty, aktuality školy a školky a společnosti a spolky
 • souhlasila se stavbou skladu obalů na pozemku č. parc. 1313/7, k. ú. Mníšek pod Brdy (za prodejnou Billa)
 • souhlasila s uzavřením smlouvy se společností SECAR BOHEMIA a.s. (na zabezpečovací systém Sherlog pro automobily města) a pověřila starostu podpisem smlouvy
 • nesouhlasila se stavbou skladu přepravek na pozemku č. parc. 2005/18, k.ú. Mníšek pod Brdy (u silničního nájezdu u Řitky)
 • souhlasila s předloženou změnou projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení stavby Komerčního centra na pozemcích č. p. 1304/2; 1308/4; 1318/1, k. ú. Mníšek pod Brdy (u čerpací stanice Benzina)
 • souhlasila s výběrem nabídky společnosti Lenka Moštěková – TOJA pro realizaci dětského hřiště na novém sídlišti a souhlasila s podáním žádosti o grant podle této nabídky
 • souhlasila s přijetím dotace 1 mil. Kč z prostředků Krajského úřadu Středočeského kraje a pověřila starostu podpisem smlouvy
 • souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 4/2016 a postoupila jej zastupitelstvu města k projednání s doporučením jeho schválení
 • schválila výsledek výběrového řízení a jmenovala Ing. Svatavu Baumrukovou do funkce vedoucí odboru kanceláře starosty Městského úřadu Mníšek pod Brdy s účinností od 1. 10. 2016.

Všechna usnesení rady města najdete na webu města www.mnisek.cz.

Článek vyšel v říjnovém Zpravodaji městečka pod Skalkou.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se