Zprávy z rady města

Zprávy z rady města

Rada města

 • souhlasila se zněním dodatku č. 2 SOD o prodloužení termínu dokončení stavbyPřístavba tělocvičny a šaten ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420“ a pověřila starostu jejím podpisem a dále s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stejnou akci a pověřila starostu jejím podpisem;
 • revokovala usnesení č. 32-46/2016 ze dne 20. 4. 2016 na nové znění: Rada města souhlasí s opravou fasády objektu sportovně rekreačního areálu Rymaně, č. p. 1108; Rada města vybírá nabídku firmy IMKA Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo;
 • schválila zahájení legislativního procesu k vydání stavebních uzávěr dle předloženého návrhu;
 • uložila OSMI poptat projekt na realizaci zastávky na Čisovické silnici;
 • souhlasila se záštitou Města Mníšek pod Brdy pro ekumenickou bohoslužbu konanou v den státního svátku výročí upálení Mistra Jana Husa 6. 7. 2016 v Barokním areále Skalka a pověřuje OKS a OSMI spoluprací se spolkem Matice Skalecká na zajištění organizace bohoslužby;
 • souhlasila s hudební produkcí v rámci svatebních hostin v Restauraci Marjána od 18:00 do 24:00 ve dnech 3. 6., 24. 6., 15. 7., 16. 7. a 6. 8. 2016;
 • vzala na vědomí oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnutí dotace z Programu 2016, Fondu rozvoje obcí a měst, a to neschválení poskytnutí dotace na akci Přístavba tělocvičny a šaten základní školy č. p. 420; dále vzala na vědomí oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 25. 4. 2016 o schválení poskytnutí dotace z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 215 000 Kč – Rada města přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na projekt „Oprava 14 kaplí křížové cesty na Skalce“; Město Mníšek pod Brdy uzavře se Středočeským krajem smlouvu o poskytnutí dotace;
 • vybrala firmu IKA BUILDOG, spol. s r. o. jako dodavatele stavebně technického průzkumu objektu ubytovny Na Oboře 880 v Mníšku pod Brdy a pověřila starostu podpisem smlouvy;
 • souhlasila s uzavřením Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících na akci „Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy“.
 • vzala na vědomí rezignaci Ing. Dany Dalešické na funkci zastupitelky a vzala na vědomí osvědčení pro Mgr. Magdalenu Davis Ph.D. o zvolení členem zastupitelstva města Mníšek pod Brdy;
 • doporučila ZM přijmout změnu v jednacím řádu ZM (čl. 7, bod 3) – časový limit pro jednotlivé řečníky zvýšit ze 3 na 5 minut;
 • schválila uzavření náměstí z důvodu přípravy a konání Skalecké pouti 22. 7. a 23. 7. 2016, a sice 22. 7. od 15:00 bude uzavřena spodní část náměstí po obou stranách a 23. 7. po celý den konání akce Skalecká pouť 2016; rada města souhlasila s uzavírkou silnice od křižovatky Pražská-Čisovická po křižovatku Pražská-Skalecká.
 • souhlasila se zněním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku Zkapacitnění ZŠ Komenského 420 – pořízení kontejnerů pro zřízení dvou tříd základní školy včetně zázemí – nákup kontejnerů / pronájem kontejnerů.

Všechna usnesení rady města a zápisy z jednání zastupitelstva města si můžete stáhnout na www.mnisek.cz.

Převzato ze Zpravodaje městečka pod Skalkou č. 251-2

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se