Informace k volbám do Evropského parlamentu v Mníšku pod Brdy

Informace k volbám do Evropského parlamentu v Mníšku pod Brdy

Volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek 24. 5. 2019, od 14:00 do 22:00 a v sobotu 25. 5. 2019 od 8:00 do 14:00.
Voličem do Evropského parlamentu je:

  • státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
    občan jiného členského státu EU, který je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (tj. nejméně od 10. 4. 2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR
  • je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

Hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu však nemůže volič (překážky výkonu volebního práva):

  • který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům
  • jehož osobní svoboda byla omezena z důvodu ochrany zdraví lidu (pobyt na infekčním oddělení)

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Každý volič může být zapsán pouze v jednom stálém seznamu.
Pokud byl volič vyškrtnut ze stálého seznamu z důvodu zápisu tohoto voliče do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, může jej obecní úřad zapsat do stálého seznamu pouze v případě, že volič předloží potvrzení zastupitelského úřadu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu; toto potvrzení je třeba odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu.
Rozdělení města na jednotlivé volební okrsky je stejné, jako např. pro volby do zastupitelstva obce a volbu prezidenta.

Jak bude probíhat hlasování?

Po příchodu do volební místnosti každý prokáže svou totožnost a státní občanství (platným občanským průkazem, cestovním dokladem). Poté mu okrsková komise vydá úřední obálku a volič volí tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do hlasovací schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky, tak může učinit jiná osoba, nikoliv však člen okrskové komise.

Jak je to s voličskými průkazy?

MěÚ v Mníšku pod Brdy, § 30 zákona o volbách do Evropského parlamentu, vydá voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, na jeho žádost voličský průkaz.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb dvěma způsoby:

  • osobně

– v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť MěÚ, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede. Nejzazší lhůta pro osobní požádání o vydání voličského průkazu je 2 dny přede dnem voleb, tj. ve středu 22. května 2019 do 16:00.
písemným podáním
– doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 17. 5. 2019 do 16:00, příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Podání může být učiněno ve třech formách:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
b) v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
c) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče
Žádost musí obsahovat:
jméno a příjmení a datum narození
adresu místa trvalého pobytu
způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán:
Městský úřad NEJDŘÍVE 15 dnů přede dnem voleb, tj. dne 9. 5. 2019, voličský průkaz:

  • předá osobně voliči nebo
  • předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
  • zašle voliči

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Informace o organizaci voleb, o vydávání voličských průkazů poskytne MÚ Mníšek pod Brdy – odbor vnitřních věcí:
Miroslava Jeřábková, telefon: 318 541 939, e-mail: mirka.jerabkova@mnisek.cz
Informace před začátkem hlasování, případně v průběhu voleb poskytne tajemnice městského úřadu:
Věra Landová, telefon: 318 541 933, e-mail: vera.landova@mnisek.cz.
Více informací také na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
petr jansky
petr jansky
5 let před

přijdu volit na voličský průkaz.. 3 členové komise na mě koukají.. ale paní předsedkyně si odskočila.. nemůžete počkat? .. nemůžu.. ale ona vás musí zapsat.. vždyť tady nechávám voličský průkaz, tak si mě zapíše až přijde.. členové komise na mě nechápavě koukají.. ale to nejde.. už jsem myslel, že neodvolím.. nakonec jedna členka, která nikdy nezapisovala průkazy se to šla naučit.. přešlapoval jsem tam a nadával.. dostalo se mi poučení, že takhle ne pane Jánský.. odešel jsem bez pozdravu.. den zkažený..

Přihlásit se