Bude se měřit hluk kvůli Pavilonu

Bude se měřit hluk kvůli Pavilonu

Vedení města se dohodlo se zástupci obyvatel domu v okolí plánovaného Pavilonu na standardních parametrech zadání nové hlukové studie. Právě obavy lidí z nadměrného hluku při výstavbě a také z provozu nové školní budovy byly obsahem některých námitek do stavebního řízení k Pavilonu. Původní hlukovou studii z roku 2016 považovali za nedostatečnou zástupci obyvatel dotčených plánovanou stavbou.

Novou hlukovou studii město zadalo podle standardních požadavků. Dohodli se na tom radní s reprezentanty obyvatel bytovky v sousedství budoucí stavby a účastníkem územního a stavebního řízení k Pavilonu. „Město nechá zpracovatele studie vyhodnotit hluk z dopravy na křižovatkách ulice Nádražní a Ke škole, Jana Šťastného v místě budoucího parkoviště a na křižovatce s ulicí Komenského. Posoudí hluk z činnosti vzduchotechniky na střeše Pavilonu a později namátkově změří i ruch na staveništi v průběhu stavby,“ uvádí Eva Mesteková, referentka odboru správy majetku a investic města (OSMI).

Původně město nechalo hlukovou studii zpracovat u v roce 2016, třebaže ji podle sdělení OSMI Středočeská krajská hygienická stanice ke stavebnímu řízení Pavilonu nepožadovala. Studii tehdy zhotovila společnosti SONNIG Praha, a.s., avšak její závěry zástupci obyvatel zpochybnili. „Podle nich nedošlo na oficiální měření hluku z dopravy, měli výhrady k tomu, že jako podklad pro výpočet hlukové situace v okolí budoucího Pavilonu zpracovatel převzal informace od objednatele a výpočty Ředitelství silnic a dálnic z roku 2010. Podle nich také zpracovatel nezohlednil možný hluk, který za provozu budoucího Pavilonu způsobí hlasové projevy osob v chráněném venkovním prostoru,“ popisuje Eva Mesteková.

                       Hluk z příchodu
                            200 lidí
                startování zavírání aut
            požadovali už teď změřit
                    zástupci obyvatel

Radnice chtěla splnit slib, který její představitelé dali mluvčím obyvatel a účastníkům řízení na podzim loňského roku, že nechá zpracovat novou hlukovou studii, a proto obeslala několik certifikovaných společností s žádostí o cenovou nabídku studie, která by zohlednila i požadavky těchto občanů. Oslovené společnosti však podle Evy Mestekové hlukovou studii odmítly podle specifikovaných požadavků vypracovat s poukazem, že mohou vyhovět pouze v případě, že se zadání omezí na jasné technické zdroje hluku.

„Občané však požadovali například měření hluku v souvislosti s provozem komunitního centra, s příchodem a odchodem lidí do společenského sálu a dále o zohlednění kuřáckých diskusí před budovou o přestávkách akcí, které budou venku a hluk se tak bude rozléhat do prostor,“ popisuje referentka OSMI s tím, že nakonec došlo k dohodě, že tato měření hluku z lidské činnosti ve venkovním prostoru si zajistí mluvčí obyvatel sami.

Noční klid i další věci ošetří provozní řád
V souvislosti s tím, že autoři námitek do stavebního řízení k Pavilonu opakovaně formulovali své obavy z rušivého provozu komunitního centra v Pavilonu, pozvali je radní na společné jednání, kde probrali jeho provozní řád.  Klíčové bylo projednání otevírací, respektive zavírací doby budoucí kavárny, která bude do 21 hodin (komunitního centra pak do 22 hodin)

Obě strany se dohodly na změně  formulace z provozního řádu, že vstup do budovy je na vlastí nebezpečí (to bylo i obsahem námitky jednoho z účastníků do stavebního řízení k Pavilonu). „Uznali jsme, že původní formulace nebyla nejšťastnější. Nyní je lépe popsáno, že provozovatel bude zodpovědný za taková případná zranění, která by byla zaviněna stavem budovy nebo technickým zařízením,“ upřesňuje starosta Petr Digrin. Zástupci obyvatel sousední bytovky a účastník řízení všechny projednané změn a úpravy provozního řádu komunitní části Pavilonu odsouhlasili.(Dostali možnost se do článku k tématu vyjádřit, ale nevyužili ji.)

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se