Děti si budou mít kde hrát

Děti si budou mít kde hrát

Na dětských hřištích se v zimě objevily varovné cedule a jejich celkový stav není dobrý. Jak to chce radnice napravit a jak si představuje budoucnost?

O častém ničení hřišť a vysokých výdajích na jejich opakované opravy informoval například Zpravodaj č. 238/9 (opravy hřišť na jaře a na podzim roku 2014 stály podle odboru správy majetku a investic téměř 80 tisíc Kč). Koncem minulého roku se u dětských hřišť objevily cedule upozorňující na špatný stav hřišť a zakazující vstup na ně. Dětská hřiště se poté stala i jedním z bodů diskuse na prosincovém jednání zastupitelstva města. Zastupitel P. Jeřábek kritizoval umístění informačních cedulí namísto okamžitých oprav či odstranění nebezpečných prvků. VedoucÍ OSMI P. Duchoňová informovala o tom, že všechna hřiště potřebují opravit, postupně jsou kontrolována a plánovány úpravy a prozatím byly na hřiště umístěny informační cedule. Na argument zastupitelů P. Jeřábka a P. Grygara, že nebezpečné prvky je třeba okamžitě odstranit, odpověděl mj. starosta P. Digrin, že některá hřiště budou potřebovat delší opravu a vzhledem k tomu, že ve špatném stavu jsou všechna hřiště v Mníšku, do doby, než rada města rozhodne, co bude opraveno a co se odstraněno, umístí město na hřiště upozornění. Postup prací spojených s opravami a odstraněním prvků byl podle Města konzultován s revizním technikem a odbornou servisní firmou tak, aby vše bylo v souladu s předpisy.

V únoru 2016 rada města rozhodla o trvalém uzavření hřiště na Starém sídlišti, odstranění nevyhovujících prvků na hřišti na Novém sídlišti a opravě hřiště „Drak“ a se zahájením prací na koncepci dětských hřišť. Odbor správy majetku a investic a místostarostka Daniela Páterová spolu s radními na ní vzápětí začali pracovat – koncepce je již zpracovaná. „Po posouzení revizní zprávy z konce roku 2015 jsme se rozhodli řešit problematiku hřišť komplexně a s ohledem na jejich budoucí zaměření a fungování. V současné době je většina hřišť zaměřená na děti do 14 let. Rádi bychom vytvořili jedno větší hřiště pro děti starší, které mají jiné potřeby a požadavky na toto hřiště budou rozdílné jak finančně, tak prostorově,“ uvedla místostarostka Daniela Páterová.

Aktuální stav jednotlivých hřišť a výhled řešení situace

Hřiště Drak
Detske hriste - DrakRevizní technik zjistil nedostatky nevyhovující bezpečnostní normě. Pro opravu a nátěr herních prvků byla sjednána firma Simba. Další firma – Jaroslav Beránek – upravuje dopadové plochy, provede výměnu písku a úpravu kopce. Znovuotevření hřiště se předpokládá na konci dubna.Daniela Páterová: „Přesto, že byly shledány některé nedostatky na tomto hřišti, rada města rozhodla, že bude opraveno a opět uvedeno do provozu. Oprava hřiště bude stát cca 70 tis. Kč (hrazeno z rozpočtu města).“

Staré sídliště
Detske hriste - Stare sidlisteHerní prvky byly dle revize opotřebované a již nevyhovují normě, plot byl poničen. Proto bylo vybavení odstraněno a plocha bude upravena. Pozemek, na němž hřiště bylo umístěno, není v majetku města, proto bude záležet na jednání s majiteli pozemku, jak bude budoucnost této plochy vypadat.
Daniela Páterová: „Toto hřiště bylo v nejhorším stavu ze všech. Rada města proto rozhodla o jeho uzavření a odstranění všech prvků. Pokud bude jednání s vlastníky pozemku úspěšné, bude naším cílem osadit na tomto místě v letošním roce alespoň jeden velký herní prvek (sestavu) s tím, že v příštím roce by došlo k rozšíření. Prvek by byl pořízen z rozpočtu města.“

Herní prvky u domova pro seniory
Detske hriste - DpSTento projekt realizuje ve spolupráci s Domovem pro seniory a Fabiánkem Hnutí Brontosaurus (je hrazen z dotace na projekt Mluvme spolu a částečně se na něm podílí formou spoluúčasti město Mníšek pod Brdy). Podle Města by cca do konce května měly být úpravy tohoto prostoru a instalace prvků dokončeny, poté (bude-li revizí vše shledáno v pořádku) převezme hřiště do správy město. Daniela Páterová: „Hřiště po domluvě se zástupci projektu nebude již ze strany města doplňováno žádnými dalšími prvky. Jde spíše o odpočinkovou zónu s parkem a nebude se jednat o centrální hřiště pro Staré sídliště.“

Skatepark (ul. Řevnická)
Detske hriste - SkateparkU opraveného skateparku zbývá už jen doplnit provozní řád. Daniela Páterová: „Skatepark je určen nejen pro větší děti a do-spívající, ale i pro malé děti, které s ježděním teprve začínají a také dospělé, kteří už jen pilují techniku a baví se. Z rozpočtu města byly opraveny prvky i vstup do skateparku a hřiště bude již brzy možné využívat. Otevírání a zavírání skateparku bude zajištěno zaměstnancem města. Budeme se snažit vyjednat s uživateli uzavírání hřiště, aby bylo možné jej zavírat v podvečerních hodinách nebo dle potřeby uživatelů.“

Hřiště v Rymaních
Detske hriste - RymaneOdstraněno bylo ztrouchnivělé dřevo a písek z pískoviště a také nevyhovující dopadové plochy. Do konce března bude obnove-no pískoviště a dopadové plochy, poté bude následovat finální nátěr určených částí. Daniela Páterová: „V nejbližší době zde budou provedeny opravy v celkové výši cca 30 tis. Kč tak, aby bylo možné hřiště nadále využívat. Město nemá v plánu toto hřiště v současné době rozšiřovat.“

Nové sídliště
Detske hriste - Nove sidlisteMěsto odstraní prvky, které nevyhovují normě. Do budoucna zde město zvažuje vytvoření zcela nového hřiště. Daniela Páterová: „Jsou zde vyřešené majetkové vztahy a terén je poměrně dobře připraven na případnou výstavbu nového hřiště. Toto hřiště je hojně využíváno především menšími dětmi, město bude žádat o dotaci u Nadace ČEZ. Proběhne výběrové řízení na dodavatele hřiště do cca 1 mil., jehož výstupem by měla být nabídka projektu včetně povrchových úprav a oplocení. S vybraným projektem seznámíme občany formou veřejné prezentace. Poté bude podána žádost o grant (Nadace ČEZ rozhoduje cca do 1 měsíce od podání žádosti s podmínkou realizace do 365 dnů od podání žádosti).“

Pivovárka
Detske hriste - PivovarkaMěsto podalo na jaře minulého roku žádost o dotaci na projekt „Cykloturistické odpočívadlo s hřištěm v Mníšku pod Brdy“ z programu Fondu cestovního ruchu. Poté, co byla dotace ve výši 100 000 Kč přiznána, proběhlo poptávkové řízení na dodavatele herních prvků a rada města vybrala nejnižší cenovou nabídku společnosti Hřiště pod květinou. Pro provedení zemních prací byla na základě poptávkového řízení sjednána firma Františka Keyře. V březnu proběhla hlavní část prací na hřišti, dokončení a schválení je otázkou několika týdnů a město předpokládá otevření hřiště během dubna. Daniela Páterová: „Pivovárka byla vybrána pro svůj přírodní ráz, blízkost cykloturistické stezky a proto, že je oblíbeným cílem procházek a výletů. Umístění hřiště pod stromy také zajistí, že je bude možné navštěvovat i v letních měsících. Hřiště oplocovat nebudeme pro zachování přírodního rázu místa, kde se nachází.“

Podle Města budou všechna hřiště opatřena provozním řádem, tam, kde to bude možné a žádoucí, budou oplocena a bude pověřena osoba, která bude zajišťovat pravidelnou týdenní kontrolu a úklid. Revize bude zajišťována pravidelně min. 1x za rok (stejně jako dosud) pověřeným revizním technikem.

A co v budoucnosti? „V lokalitě Eden od ulice Nádražní až k dálnici vlastní město velký obdélníkový pozemek o výměře cca 11 tis. m2. Na tomto pozemku by měla vzniknout velká zóna spíše pro větší děti, která by zahrnovala např. velký lanový prvek a jiné prvky určené pro větší děti a dospívající. V budoucnu máme také představu o umístění nízkoprahového centra, skateparku a klubovny pro skauty. Tento projekt bude finančně i časově dost náročný, bude třeba řešit prostor s architektem a bude realizován etapovitě. Práce na projektu bychom ale rádi započali již letos,“ popsala místostarostka Páterová.

Převzato ze Zpravodaje městečka pod Skalkou č. 248

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se