Představení studie Svazkové školy pod Skalkou pro 540 žáků

Představení studie Svazkové školy pod Skalkou pro 540 žáků

Nutnost výstavby další základní školy v Mníšeckém regionu potvrdila Demografická studie zpracovaná v roce 2020. Počet žáků žijících v regionu totiž výrazně převyšuje maximální kapacitu všech základních škol, které se tu nachází!

Především za účelem výstavby a provozu nové budovy Svazkové školy byl v loňském roce vytvořen Dobrovolný svazek obcí Svazková škola pod Skalkou (dále jen DSO), který má 14 členů (Mníšek pod Brdy, Bojanovice, Bratřínov, Černolice, Čisovice, Hvozdnice, Jíloviště, Klínec, Kytín, Líšnice, Nová Ves pod Pleší, Řitka, Trnová a Zahořany). Jeho předsedkyní je mníšecká místostarostka Daniela Páterová, místopředsedkyněmi jsou starostky Klínce a Čisovic, Markéta Polívková, resp. Zuzana Kuthanová.

Architektonická studie
Začátkem března dokončil ateliér APRIS 3MP architektonickou studii nové základní devítileté školy a předal ji k rukám DSO. Následovala její prezentace na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) a potom i zástupcům Parlamentu ČR.

Ing. arch. Miroslava Tylšová z ateliéru APRIS 3MP s.r.o. studii hodnotí slovy: Stavby pro vzdělání vnímáme my architekti jako velmi důležité. Máme šanci tvořit prostředí, které ovlivňuje další generace, a tedy naši budoucnost. Navíc k dispozici je pozemek v dnes nezastavěné, rozvojové lokalitě, návrh budovy a okolního parteru dává základ nové tváři této části města.“

Lokalita
Nová Svazková základní škola pod Skalkou (dále jen Svazková škola) má být postavena na pozemku č. parc. 1958/5 v Mníšku pod Brdy, který je v současnosti využíván jako orná půda. Nachází se napravo od garáží v Řevnické ulici (zhruba na úrovni ulic 9. května a Pod Skalkou). Pozemek pro stavbu školy byl loni zakoupen od Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy.
Plocha pro výstavbu Svazkové školy má velikost 1,48 ha (zhruba 150 × 100 metrů). Podle studie bude zastavěná plocha tvořit 40 %, zpevněná 34 % a zeleň 26 %.

„Místo pro školu vnímáme jako bezprostředně spjaté s historií hornictví a zpracováním železné rudy. Toto téma nás provází od začátku návrhu a bylo pro nás inspirací při výběru materiálů a barevnosti. Navržená hmota tvoří kompaktní blok s otevřeným vnitřním dvorem a odráží měřítko průmyslových staveb typických pro severovýchodní okraj Mníšku. Šedové světlíky osvětlující společné chodby školy odkazují ke členité střešní krajině areálu Hrudkoven,“ vysvětluje výběr materiálů architektka a dodává: „Důležitým tématem pro nás bylo začlenění objektu do kompozice města a okolní krajiny. Zkoumali jsme zasazení objektu do krajiny z dálkových pohledů. Výškové uspořádání stavby respektuje dálkové pohledy na Mníšek z okolní krajiny.

Podlaží a střechy
Svazková škola bude mít dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Díky sklonu pozemku se zařezává do terénu. Ze severu se uplatňuje jako jednopatrová, směrem ke Starému sídlišti jako dvoupatrová a v jihovýchodním rohu (směrem ke Sběrnému dvoru) vystupuje nad terén podzemní podlaží a tím umožňuje vstup do dvora a Základní umělecké školy.
Předpokládaný obestavěný prostor Svazkové školy činí 65 000 m³.
Většina střech je navržena jako vegetační. Na střeše objektu je navrženo 357 ks fotovoltaických panelů s celkovým výkonem 150 kW pro pokrytí potřeb objektu.

Kapacita školy
Svazková škola je navržena pro 540 žáků v osmnácti paralelních třídách po třiceti žácích v každém ročníku 1. až 9. třídy.
Učitelský sbor bude třicetičlenný (deset pedagogů pro první stupeň, dvacet pro druhý stupeň) s deseti asistenty pedagogů. V družině bude působit šest vychovatelů. Úsek vedení školy je navržen pro ředitele, dva zástupce a tři administrativní pracovníky. Ve školní poradně je navržen prostor pro společná sezení a práci školního psychologa, výchovného poradce a speciálního pedagoga.

Jídelna
Provoz školní jídelny je navržen pro 800 jídel denně (z toho 260 pro vývoz mimo objekt). Zásobování se uvažuje dvojicí zásobovacích výtahů.

Tělocvičny
Studie navrhuje do vnitřního prostoru umístit dvě tělocvičny.
Velká tělocvična má hřiště o ploše 40 × 20 metrů a tribunu. Hrací plocha o této velikosti již umožňuje pořádání krajských soutěží a je zde možné organizovat i florbalové turnaje. Malá tělocvična má herní plochou o velikosti 12 × 24 metrů. Společné zázemí obou tělocvičen tvoří nářaďovna a šest šaten.

Základní umělecká škola
Odděleně od ostatních provozů je navržena Základní umělecká škola (dále jen ZUŠ) v podzemním podlaží s vlastním vchodem. Její součástí jsou výtvarná dílna, taneční sál, keramická dílna, učebna pro film, fotokomora, velká hudebna a několik menších hudeben sloužících k individuální výuce.
Z haly ZUŠ je přístupný byt školníka.

Všechny vnitřní prostory Svazkové školy jsou navrženy tak, aby byly přehledné, čitelné a snadno se v nich orientovalo.

Venkovní prostory
Jádro školy tvoří venkovní dvůr ve vazbě na jídelnu. Je částečně krytý pro účely venkovního stravování. Je přístupný také venkovním průchodem a může tak sloužit mimo výuku pro účely společenských akcí. V části dvora je navrženo pobytové schodiště sloužící zároveň jako hlediště. Součástí dvora jsou zvýšené záhony, které je možné používat pro pěstování bylin malých keřů s jedlými plody a uprostřed zpevněné plochy by mohl stát listnatý strom (Platan javorolistý), který by poskytoval stín a zlepšoval mikroklima dvora.
Na pozemku je navržena zahrada s přímým vstupem z družin. Kromě relaxačního prostoru pro družinu může sloužit také jako prostor pro výuku praktických činností. V protilehlé části pozemku je navržená sportovní zahrada s venkovním hřištěm o ploše 40 × 20 metrů, které obsahuje dráhu pro běh s doskočištěm, pump track a lezeckou stěnu. Předpokládá se využití i mimo školní výuku pro potřeby veřejnosti. Zároveň bude sloužit také jako relaxační prostor pro žáky.
Obě školní zahrady budou oploceny, stejně jako celý areál školy. V co největší míře bude plot lemován doprovodnou zelení.Ve druhém nadzemním podlaží je pobytová terasa, jejíž část je krytá a je možné ji využít pro venkovní výuku. Tři ateliérové třídy (výtvarná výchova, keramika, hudebna) mají vlastní terasu s možností výuky venku.Jako součást veřejného prostoru je na západě objektu podél ulice navržena dešťová zahrada, která je součástí systému hospodaření s dešťovou vodou.

„Přes finanční limity a limity vyhlášek a norem jsme se snažili vytvořit prostory, kde bude dětem fajn a kde budou rádi. Místo, které má spoustu světla, pobytový dvorek přilehlý k jídelně se zahrádkou, kde na terasách roste rybíz a jahody, výukové venkovní terasy, prosvětlené chodby pro pobyt o přestávkách i pro neformální výuku. Venkovní pobytovou i sportovní zahradu. Třídy, kde přes nízký parapet i malé dítě uvidí ven,“ komentuje dále studii Miloslava Tylšová.

Svazková škola vyroste na poli za garážemi v Řevnické ulici

Příjezd a parkování
Příjezdová komunikace je prozatím navržena přes sousední pozemek č. parc. 1958/4. Studie do budoucna ale předpokládá novou křižovatku a komunikaci návazně na ulici 9. května, která překříží Řevnickou ulici.
Parkování je navrženo podél tří stran pozemku. Celkem je umístěno 108 parkovacích stání, z toho šest bezbariérových.

Financování výstavby
Architekti ve své studii vypočítali náklady na výstavbu Svazkové školy (vycházeli z cen platných v roce 2022) na téměř 955 miliónů Kč s DPH.
Svazek usiluje o získaní dotace z MŠMT, která je pro výstavbu klíčová. V jednání je také spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR, případně od Ministerstva financí.

Členské obce DSO se na nákladech budou také podílet. Celková částka pro jejich finanční spoluúčast není dosud známa, ale jednotlivé procentuální podíly jsou vypočítány podle počtu plánovaných žáků ve Svazkové škole: Řitka 20 %, Čisovice 11 %, Kytín a Klínec po 9 %, Líšnice 7 %, Zahořany 4 %, Trnová 3 %, Hvozdnice, Černolice, Jíloviště a Bojanovice po 1 %, Bratřínov a Nová Ves pod Pleší méně než 0,5 %.
Město Mníšek pod Brdy se investičně podílí (30 % = 166 žáků) vkladem pozemku pro výstavbu, ale jen do výše jeho ceny.

Další postup
Dalším krokem je zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele projektové dokumentace včetně autorského dozoru.
Pokud všechny ostatní návazné kroky půjdou bez problémů (zhotovení projektu změna Územního plánu, získání všech potřebných povolení, získání finanční dotace atd.), tak by mohla Svazková škola stát již v roce 2026!

Představení architektonické studie
Ve středu 31. května
proběhne ve velkém sálu Pavilonu představení studie veřejnosti, kterého se opět ujmou její tvůrci z ateliéru APRIS 3MP. O přesném termínu bude veřejnost včas informována prostřednictvím komunikačních kanálů města.

Prezentace studie Věře Kovářové (vlevo) a Petru Štěpánkovi

Podpora zástupců Parlamentu ČR
Dne 17. dubna se v Pivovaru Kytín uskutečnila prezentace studie 1. místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Věře Kovářové a senátorovi Petru Štěpánkovi za přítomnosti zástupců všech 14 členských obcí DSO. Studii představili její autoři, architekti Miroslava Tylšová a Miloš Fischer. Mníšecká místostarostka Daniela Páterová oba politiky seznámila s neúnosnou situací v oblasti školství v našem regionu.
Oběma vrcholovým politikům se studie velmi líbila, a navíc ocenili rychlost, s jakou se daří projekt Svazkové školy posouvat dále. Závěrem oba přislíbili, že budou usilovat o to, aby DSO získal na projekt finanční dotaci od MŠMT.
„Musím říct, že plány jsou to opravdu krásné. Pokud vše půjde tak, jak má, tak by škola mohla stát už v roce 2026. Pevně věřím, že se to podaří. Menší obce si ale nemohou dovolit ze svých rozpočtů nové školy postavit. Pokud chceme dětem dát kvalitní vzdělání, měl by se na stavbě škol adekvátně podílet i stát. Na tom společně pracujeme a doufám, že problémy s financováním vyřešíme. Děkuji všem místním starostkám a starostům, kteří na projektu intenzivně pracovali. Odvedená práce jde skutečně vidět,“ dodala poslankyně Věra Kovářová.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se