Novinky ze ZŠ Mníšek pod Brdy

Novinky ze ZŠ Mníšek pod Brdy

Vážení rodiče a čtenáři,

máme za sebou náročný školní rok 2015/2016, během kterého jsme řešili hned několik zásadních věcí. V první řadě jsme byli nuceni operativně řešit kapacitu školy. Jistě jste v poslední době zaznamenali v médiích několik pořadů, ve kterých vystupují zástupci měst a ředitelé škol na Praze západ s problémem kapacit ve školách a školkách. Sama jsem zastupovala v této věci ředitele škol z této oblasti na konferenci na téma „Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek kvalifikovaných pedagogů“, která proběhla na jaře 2016 .

Problém s přijímáním žáků do 1. tříd na naši školu se stal předmětem jednání i se starosty okolních obcí a ve výsledku závěrem školního roku zastupitelstvo odsouhlasilo realizaci kontejnerové stavby pro dvě první třídy pro následující školní rok a výstavby pavilonu pro roky další.

Na naší škole je nárůst žáků během posledních let mimořádný. Ve školním roce 2010/2011 měla škola 387 žáků. V září 2016 bude mít škola cca 750 žáků, což je téměř dvojnásobek původního počtu žáků. Jistě to souvisí i s tím, že Mníšek je pro rodiny s dětmi žádanou a velmi zajímavou lokalitou, ale podíl na takovém nárůstu počtu žáků samozřejmě souvisí i s tím, co naše škola nabízí.

Za poslední roky se nám zvýšil několikanásobně zájem žáků o přestup z jiných škol, který nesouvisí se stěhováním, ale se změnou školy. Učitelé nastavili laťku vzdělávání a nabízených služeb souvisejících se vzděláváním vysoko, proto je o umístění do naší školy veliký zájem. Někteří rodiče se dokonce dotazují, jaké se u nás platí školné. My samozřejmě víme a plně si uvědomujeme, že je třeba na sobě stále pracovat, aby kvalita nabízeného vzdělávání byla i nadále na vysoké úrovni. Samozřejmě bych ráda i touto formou veřejně vyjádřila svoje poděkování všem učitelům, kteří odvádí v naší škole kvalitní práci, pracují na sebevzdělávání i dalším podporovaném vzdělávání školou a během výuky odevzdávají svým žákům maximum, přestože nemají k dispozici dostatečný prostor.

Aby nabízené služby mohly dosahovat maximálních hodnot, je třeba pro ně vytvořit podmínky. V našem případě se jedná zejména o ty prostorové, protože o ty materiální se myslím staráme dobře. Každý rok školu vybavujeme novými pomůckami, materiály… V současné době máme na škole každou třídu vybavenou technikou, a to minimálně dataprojektorem s plátnem, v 15 třídách máme interaktivní tabule, pořídili jsme i mobilní iPad učebnu, kterou mohou využívat všechny třídy. V letošním roce se nám díky grantům podařilo vybavit dílny dostatečným nářadím včetně ručního elektrického. Z dalšího grantu budujeme zahradní učebnu – altán i sezení z hlíny a slámy. Budeme mít cesty pro bosé nohy a záhonky na byliny. Dále větrnou elektrárnu a meteostanici. Vzhledem k efektivnímu hospodaření s finančními prostředky jsme pořídili nové herní prvky na školní zahradě a vybudovali tak nové dětské hřiště, které využívají především oddělení ŠD, ale i běžné třídy.

Daří se nám zajišťovat i granty na podporu programů pro žáky, které u nich podporují jejich osobnostní edukaci, programy , které jsou prevencí pro sociálně patologické chování, bezpečné chování na internetu, sexuální výchovu…

V jazykových grantech stále pokračujeme. Podporujeme vyučující cizích jazyků. V letošním roce vyjeli tři učitelé cizího jazyka do Anglie a Francie na jazykový kurz, dalším vyučujícím jsou zajištěny hodiny s rodilým mluvčím a intenzivní jazykové kurzy v ČR. Stejně tak dále pracujeme na výjezdech našich žáků. V záři vyjede další skupina do Španělska a budeme ve výjezdech pokračovat i nadále, i když budeme muset bohužel vždy přihlížet k aktuální bezpečnostní situaci ve světě. Proto byl například letos zrušen výjezd do Turecka a byl nahrazen jinou destinací.

Co se týká evaluace školy, kterou by si každý ředitel, který chce svou školu někam posunout, měl po určité době nechat zpracovat, odborníci doporučují právě období 4 let od nástupu nového ředitele. Jak jistě víte, Město od června 2015 připravuje evaluaci školy. Nezávisle na tom jsme udělali autoevaluaci, a počítáme i s realizací dalšího kroku – evaluace školy do konce kalendářního roku 2016. Autoevaluace, kterou jsme nechali vypracovat společností AISIS, o.s., byla provedena na profesionální úrovni. Nikoli na tištěných formulářích, které by byly odevzdávány přímo škole, ale elektronicky přímo do společnosti AISIS, která na základě tohoto anonymního šetření zpracovala závěry.

Všem čtenářům bych ráda popřála hodně dobrých nápadů, které město Mníšek pod Brdy budou posouvat stále dál. A nám všem hlavně hodně zdraví a úspěšný školní rok 2016/2017.

Převzato ze Zpravodaje městečka pod Skalkou č. 253

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se