Školní poradenské pracoviště je tu pro žáky, rodiče i učitele

Školní poradenské pracoviště je tu pro žáky, rodiče i učitele

Rádi bychom Vás ve stručnosti seznámili s prací školního poradenského pracoviště, které ve své současné podobě vzniklo začátkem školního roku 2016. Náš pracovní tým je složen ze školní speciální pedagožky, školní psycholožky, výchovné poradkyně pro 1. stupeň, výchovné poradkyně pro 2. stupeň, koordinátora sociálně patologických jevů a externí odbornice na výchovu a vzdělávání.

Pracoviště nabízí poradenské služby ve škole. Spolupracujeme se žáky, jejich zákonnými zástupci i s pedagogickými pracovníky. Našimi cíli je prohloubit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči, pomoci žákům s jejich aktuálními problémy nebo dlouhodobými obtížemi a trápeními, vytvořit bezpečné a příznivé sociální klima ve třídách, podpořit fungování třídních kolektivů i celé školy jako celku. Nabízíme metodickou podporu učitelům při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i při výchovných problémech. Zaměřujeme se také poradenství k přijímacím zkouškám. Dále se snažíme zajišťovat primární prevenci a předcházet vzniku rizikového chování a školní neúspěšnosti.

Pokud si nevíte rady v oblasti výchovy a vzdělávání vašeho dítěte, můžete se na nás obrátit, kontakty najdete na webových stránkách ZŠ Komenského 420.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se