Vyjádření k hospodaření školy

Vyjádření k hospodaření školy

Ing. Radko Sáblík

Školy jsou v České republice financované ze dvou zdrojů. Stát garantuje prostředky na mzdy, a školy je dostávají prostřednictvím MŠMT respektive kraje. Zřizovatel pak dává škole peníze na její provoz. Dalšími zdroji jsou mimořádné dotace na konkrétní aktivitu, grantové prostředky, dary od sponzorů a vlastní doplňková činnost školy. Tyto zdroje však nejsou garantované, ty se musí vydělat či se o ně musí žádat, ty se musejí dojednat a získat na základě projektových záměrů.

Majetek, který má škola k dispozici a který využívá, není majetkem školy, ale zřizovatele, proto ho ten udržuje buď sám, nebo prostřednictvím jmenovaného statutárního zástupce, tedy ředitele školy. Prostředky, které škola využívá, nejsou peníze školy, ale zřizovatele, případně státu, pokud jde o mzdy či některé mimořádné dotace. Vedení školy s nimi disponuje s péčí řádného hospodáře a účelně je vynakládá ke svému provozu a ke své činnosti. Následně je musí do koruny vyúčtovat a nevyčerpané zdroje vrátit jejich poskytovateli. Taková je běžná praxe.

Vinit zřizovatele, v tomto případě město Mníšek pod Brdy, že snad škole nějak škodí, je naprosto nesmyslné. Město poskytlo škole pro rok 2020 dotaci na provoz. Ano, jsou roky, kdy stoupají náklady na energie, třeba teplo, a pak může být prostředků nedostatek. A jsou roky, kdy jsou tyto náklady nižší a škola může prostředky více využít jinak.

Já sám jsem ředitelem školy a i v roce 2020 jsem skončil v kapitole provozu v minusu více než 400 tisíc korun, což jsem uhradil z výnosů ze své doplňkové činnosti. Takže mi tyto prostředky od zřizovatele i přes distanční výuku nestačily. V Mníšku na základní škole tomu bylo jinak. Škola jistě využila možnosti opravit, co bylo potřeba, nakoupit potřebné učební pomůcky apod. I tak jí stále z rozpočtu na provoz zůstalo více než 1,3 milionu korun.

Město jako zřizovatel tedy dalo škole tolik prostředků, že nebyla schopna jich v daném kalendářním roce účelně využít. Přebytek jistě nevznikl za poslední měsíc, takže vedení školy mělo dostatek času se zamyslet, co by ještě mohlo udělat pro zvelebení prostředí, pro podporu výuky, pro opravu svěřeného majetku. Pro další kalendářní rok 2021 má škola opět garantovány prostředky na provoz, navíc má v tuto chvíli bez přidělené dotace v Rezervním fondu školy přes 1 milion korun. A dostane do něj ještě dalších více než 300 tisíc korun.

Provoz a mzdy jsou také dvě zcela odlišné kapitoly, a stejně jako není možné ušetřit na učitelích a dát peníze do provozu, nejde to udělat ani obráceně. Tedy ušetřit na provozu a peníze dát na mimořádné odměny. Má to svou logiku. Vedení školy by pak mohlo buď poškozovat zaměstnance, škudlit na nich a dotovat z jejich odměn provoz, anebo by mohlo zanedbávat péči o majetek, který z pověření zřizovatele využívá a udržuje, nekupovat potřebné věci do výuky apod. a peníze dát na odměny zaměstnancům. Proto jsou tyto kapitoly striktně odděleny a nedodržení tohoto pravidla by pro nás ředitele znamenalo postih za porušení rozpočtové kázně.

Jelikož škola nebyla schopna v roce 2020 vyčerpat přidělenou dotaci na provoz, přestože jistě nadbytek v rozpočtu využila k pokrytí svých potřeb v oblasti provozu, aby udělala potřebné opravy majetku, aby doplnila potřebné učební pomůcky, je nesmyslné tyto prostředky dávat do Rezervního fondu školy, aby tam nevyužity ležely, ale je vhodné, aby je město investovalo do dalšího rozvoje zařízení spojeného se školstvím. Vždyť část z těchto peněz se vrátí i základní škole v podobě potřebných úprav při rekolaudaci družinových tříd na třídy pro výuku, a část z nich půjde na vybudování nové třídy mateřské školy.

Město tedy rozhodně nezanedbává potřeby základní školy, o čemž svědčí nevyčerpaná dotace na její provoz, a postupuje i dále s péčí řádného hospodáře, když tyto prostředky zpětně investuje do základní školy a do mateřské školy.

Město nemůže „okrádat“ školu již z popsaného principu, neboť prostředky, kterými škola disponuje, jsou prostředky města a město je zřizovatelem školy. Škola nepatří jejímu vedení, to je pouze pověřeno spravováním majetku města a jeho využíváním za účelem vzdělávání. I vytvořené fondy školy jsou dále prostředky města a to schvaluje žádosti vedení školy o jejich využití. Takto sám jako ředitel školy postupuji již osmnáct let a nevidím na tom nic špatného. Vždy velmi intenzivně komunikuji se zástupci zřizovatele, jedno kdo jimi zrovna jsou, předkládám jim své záměry a své projekty a na ně žádám o poskytnutí dotace. Je na mně, jak dobře dokáži argumentovat, aby vedení města moji žádost kladně posoudilo. Někdy pochopitelně neuspěji, a to buď z nedostatečné obhajoby svého záměru, anebo proto, že rozpočet školství má své limity a město vidí prioritu jinde. Třeba v dotaci do jiného zařízení, které také provozuje. Vedení města Mníšku pod Brdy by tedy mohlo být pouze obviněno, že škole dává málo prostředků na její provoz, což se ale evidentně neděje.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se