Naši hrdinové všedních dnů začínali se dvěma žebříky

Naši hrdinové všedních dnů začínali se dvěma žebříky

Část členů SDH Mníšek pod Brdy před zasedáním výroční valné hromady.

Sbor dobrovolných hasičů v Mníšku pod Brdy byl úředně založen již 1. února 1879 za Rakouska-Uherska. V současné době si lze jen těžko představit míru občanské
a společenské uvědomělosti a nezbytného entuziasmu tehdejších obyvatel městečka pod Skalkou, kteří dopomohli ke vzniku subjektu, o jehož smysluplném poslání nebylo a není žádných pochyb.
Jednadvacet hasičských nadšenců disponovalo čtyřkolovou stříkačkou, čtyřmi velkými trhacími háky, šesti menšími háky, osmi sudy na vodu k požáru, dvěma žebříky a dvaceti tzv. koši na vodu. To vše za 355 zlatých a 40 krejcarů z příspěvků občanů, darů Mníšecké obce a rovněž výtěžků z pořádaných plesů i darů tehdejších mecenášů v době, kdy měla obec 1 425 obyvatel.
Dle Wikipedie hodnota zlatky v tehdejší monarchii byla cca 150 Kč. Pro představu, kolem roku 1850 byl roční plat vyššího úředníka 500 – 700 zlatých, učitele 130 a roční mzda dělníka 100 – 200 zlatých. Přitom jedna kráva stála 60 až 100 zlatých.
Místní hasiči byli aktivní už od svého vzniku. Byli úspěšní nejen v boji s požáry, ale
i v posilování národního povědomí. Založili Knihovnu Dobrovolného hasičského sboru, která nepůjčovala knihy pouze svým členům, nýbrž i ostatním občanům města. Knihovna se stala součástí obecní knihovny kolem roku 1920.

Základna je v Pražské ulici

Dne 7. května 1977 hasiči převzali svoji základnu v Pražské ulici č. 601, v níž sídlí sbor dobrovolných hasičů (SDH) se svou starostkou Helenou Havelkovou a velitelem Jaroslavem Praisem. Základna je současně sídlem jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH), které velí Josef Dvořák.
Nicméně, SDH je organizační složkou občanského Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS), které vzniklo v roce 1991 jako nástupnická organizace Československého svazu požární ochrany (ČSPO). Finanční zdroje sboru tvoří ročních příspěvky jeho členů (dospělý 150 Kč/dítě 50 Kč), sponzorské dary, dotace, příspěvky a další podpory od státu nebo od orgánů územně správních celků, resp. orgánů místní správy, výnosy z majetku (nájemné apod.), výnosy z reklamy, podnikatelská činnost (pořádání plesů, diskoték apod.), příspěvky mezi organizačními jednotkami. SDH může své finanční zdroje užít libovolně, avšak musí to být v souladu s posláním sdružení.
Příjmy mníšecké SDH však valné nejsou. Počínaje členskými příspěvky šedesáti členů SDH, nezájmem sponzorů konče. Dotace jsou přísně účelové v oblasti investic, stejně jako výcviku. Kupříkladu v kategorii nejmladších členů to jsou dotace k organizování dětských táborů. Nicméně, ani ušlechtilé poslání spolku není zárukou přízně potencionálních sponzorů. Letos je prozatím jediným relevantním „sponzorem“ město, jehož vedení
v letošním rozpočtu přidělilo SDH 24 000 Kč.

Zásahy i mimo katastr obce

Faktem je, že SDH se nepodílí na zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí. K těm vyjíždí jednotka sborů dobrovolných hasičů, která je organizační složkou města, tudíž je financována výhradně obcí. Tyto výdaje musí být vynaloženy pouze na udržení akceschopnosti jednotky – tedy na funkčnost techniky, zdravotní a odbornou připravenost členů jednotky SDH apod.
Nicméně SDH i jednotka SDH jsou součástí integrovaného záchranného systému. Jednotka SDH disponuje pěti vozidly a její součástí se letos staly i výjezdná stanoviště ve Stříbrné Lhotě a v Rymani, každá s jednou hasičskou cisternou. Obě tak získaly oprávnění k zásahům i mimo katastr obce, kterým disponovala pouze výjezdná jednotka v Pražské ulici.
V zásahové jednotce SDH působí 21 hasičů, kteří mají příslušný výcvik a jsou fyzicky způsobilí k práci v jednotce. „Mezi příslušníky zásahové jednotky máme i hasiče, kteří jsou zaměstnáni u profesionálních jednotek v Praze. Všichni příslušníci jednotky procházejí pravidelnými lékařskými prohlídkami, dle svých odborností absolvují předepsaná školení
a výcvik,“ konstatuje velitel JSDH Josef Dvořák, jenž dodává: „Svolávání členů zásahové jednotky je řešeno pomocí zpráv SMS zasílaných na mobilní telefony z krajského operačního střediska v Kladně. Proto je starou známou sirénu slyšet jen v případě její zkoušky.“
Stávající legislativní úprava rozlišuje dvě podobně znějící označení. Sbor dobrovolných hasičů (zkratka SDH) je zapsaným spolkem dle občanského zákoníku. Naproti tomu jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (zkratka JSDH) nemá přímou souvislost se sborem dobrovolných hasičů. JSDH je zřízena obcí dle zákona o požární ochraně.

JAK HASIČI PŮSOBÍ
Sbor dobrovolných hasičů naplňuje své poslání ve vztahu ke zmíněnému zákonu jako občanské sdružení působící na úseku požární ochrany zejména v těchto oblastech:
● Popularizace poslání a činnosti hasičů na bázi týmové práce v řadách mládeže včetně žáků základních škol.
● Výchova adeptů hasičského řemesla k záchraně lidských životů a majetku, mnohdy v podmínkách ohrožení života samotných hasičů, která klade vysoké nároky na fyzickou, psychickou
i morální výbavu dobrovolných členů každého hasičského sboru.
● Podílení se na odborné přípravě členů JSDH, jejíž součástí je i Bojový řád požární ochrany, který specifikuje
i taktiku postupů při zásahu. Její součástí je zodpovědnost, respekt
a úcta k lidské důstojnosti včetně ochrany veřejného majetku. To vše
na bázi znamenitých mezilidských vztahů, které jsou mezi hasiči samozřejmostí.
● Podílení se na údržbě požární techniky a objektů požární ochrany mnohdy za svízelných podmínek
● Permanentní komunikace
s veřejností skrze elektronická média www.hmpb.wz.cz
● Dokumentace historie požární ochrany a hasičstva

SDH má vlastní majetek, který získal v minulosti nebo jej získává současnou činností. Ačkoliv může se svým majetkem volně disponovat, mnohdy upřednostňuje společenský zájem před komerčním přístupem. Kupříkladu cvičiště za sběrným dvorem u areálu společnosti Uher využívá kynologický klub bezplatně.
JSDH nemá vlastní majetek a pro zásahovou činnost používá obecní majetek včetně majetku SDH.

Mníšečtí hasiči bez ohledu na legislativní ukotvení spolu pracují jako členové jedné velké party. Parťáci, kteří záchranu života lidí, zvířat a majetku v důsledku požárů, resp. jiných živelných katastrof včetně technické pomoci v rámci odstraňování následků dopravních nehod, vnímají jako součást své dobrovolné aktivity. Potvrzuje to i velitel SDH Jaroslav Prais: „Díky vybavenosti a výcviku členů naší zásahové jednotky a díky pravidelnému seznamování se s technikou a novinkami v technických prostředcích hasičských záchranných sborů, jejichž jsou naši členové příslušníky, se daří udržovat zájem členů o hasičské řemeslo, být rovnocenným partnerem
a nezanedbatelným spolupracovníkem Hasičského záchranného sboru okresu Praha západ, což se pravidelně prokazuje na společných zásazích.“ Nutno podotknout, že naši hasiči zasahují ročně až v osmdesáti záchranných událostech.
Co k tomu dodat na závěr, snad jen tolik, že hasiči, ať členové JSDH, resp. SDH, si zaslouží nejen úctu, nýbrž i naší trvalou, či občasnou podporu. K té bude příležitost už brzy. Naši hasiči totiž připravují oslavy 140. výročí založení místního hasičského spolku na den 22. června v předzámčí. Účastníkům oslav nabídnou pestrou ukázku aktuální i historické techniky, způsobů hašení, první pomoci v rámci záchrany lidských životů, využívání speciálně cvičených psů a mnoho dalších ukázek ze své náročné a odpovědné činnosti.

zdroje: webové stránky SDH Mníšek pod Brdy http://www.hmpb.wz.cz/; Wikipedie

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se