Proč se říká aneb Znovu o Mníšku pod Brdy

Proč se říká aneb Znovu o Mníšku pod Brdy

DCIM100MEDIADJI_0058.JPG

V loňském lednovém čísle Zpravodaje vyšel můj článek Proč se říká: Mníšek pod Brdy, který pojednával o teoriích vzniku jména našeho města. Vyvolal nesouhlas několika čtenářů, a tak jsem se pustila do dalšího bádání.

Věra Havlišová
kronikářka města

Kromě jiného jsem napsala, že jeho rozšířený název pod Brdy se datuje do 60. let minulého století z důvodu rozlišení více Mníšků. S touto informací nesouhlasilo několik čtenářů, kteří mi poskytli i důkazy (Domovský list z r. 1947, 1931, dopisy Sokola z r. 1948 a 1949, nebo dokumenty Sboru dobrovolných hasičů Stříbrná Lhota z r. 1928, 1930, 1933), že název Mníšek pod Brdy se používal mnohem dříve, než jsem uvedla. Připomínám, že jsem si tuto informaci nevymyslela, ale vyčetla jsem ji v odborné literatuře. (Historický lexikon obcí České republiky, Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Seznam obcí z r. 1960 atd.)

Nedalo mi to a pustila jsem se do bádání na toto téma. Nebylo vskutku jednoduché. Podařilo se mi shromáždit doklady potvrzující moje původní tvrzení. Zjistila jsem, že po určitou dobu se požívaly oba názvy: Mníšek i Mníšek pod Brdy. Ten od r. 1920 používala pošta a také železniční zastávka se jmenovala Mníšek pod Brdy. Co se týče názvu města je situace složitější. Abych zjistila něco konkrétního o době, kdy bylo oficiálně rozhodnuto o tom, že se Mníšek bude jmenovat pod Brdy začala jsem pátrat v hlubší historii.

Co říkají archivy a archiváři?

Opakovaně jsem navštívila archiv v Dobřichovicích. Domnívala jsem se, že nějaké informace k této problematice získám v Kronice města, v Kronice školy, v zápisech ze zasedání městského zastupitelstva a rady. Bohužel nic jsem neobjevila. Pročetla jsem vyhlášky uvedené ve Stejnopise sbírky zákonů a nařízeni státu československého O názvech měst, obcí a osad od r. 1920. Žádnou informaci o Mníšku jsem nezjistila.

Oslovila jsem znalce našeho regionu, spisovatele Jana Čáku a Otomara Dvořáka, zda při studiu faktů pro své knihy nenarazili na údaje, které by pomohly při objasnění problému, ale bezvýsledně. Dále jsem písemně obeslala Národní archiv. Jeho ředitelka PhDr. Drašarová mi odepsala, že na základě prostudovaných úředních seznamů a lexikonů obcí od 20.let do r.1960 vyplývá, že k úřední změně názvu obce došlo v roce 1960. Byly rovněž prohlédnuty spisy fondů Ministerstva vnitra (MV) ČR – nová registratura, MV – dodatky a MV ČSR-CSÚ k problematice změn názvů obcí v letech 1949-1966, avšak s negativním výsledkem.

Mníšek nebo Mníšek pod Brdy?

Při studiu zápisů z rad MNV Mníšek pod Brdy a ze schůzí rady ONV z fondu ONV Dobříš z let 1955-1960 ve Státním okresním archivu v Příbrami jsem přece jen něco zajímavého našla. Jedná se o Návrh na sloučení některých obcí okresu Dobříš v jedinou obec, sepsaný Odborem pro vnitřní věci rady ONV v Dobříši 24. 3. 1960. Tento dokument by mohl být potvrzením toho, že název města Mníšek pod Brdy se používá oficiálně právě od této doby.

Takže společně s historiky se domníváme: Zhruba do 1. světové války se používal jen název Mníšek. Po válce se začaly postupně používat oba názvy: Mníšek i Mníšek pod Brdy. Souviselo to s tím, že pošta a železnice chtěly rozlišit několik Mníšků v republice a první začaly používat rozšířený název. Vzhledem k tomu, že předpisy nebyly tak přísné, jako dnes, mohlo zřejmě vzniknout i úřední razítko s oběma názvy města, patrné na některých dokumentech. Oficiálně se ale název Mníšek pod Brdy zavedl až v 60. letech 20. století, což je patrné ze zápisů v archiváliích. Dokument o oficiálním názvu města Mníšek pod Brdy před rokem 1960 není.

Je škoda, že se tímto problémem zatím nikdo nezabýval. Dohledávat informace staré 60 a více let je obtížné. Pamětníci těch časů nejsou a psané informace jsou neúplné. Byla bych ráda, kdyby se podařilo najít více důkazů o tom, jak se vyvíjel název našeho města, a proto vyzývám občany k diskusi na toto téma. Děkuji za názory a připomínky.

Shromážděné materiály k tomuto tématu mám pro zájemce u sebe. kronika@mnisek.cz

Co k tomu říká PhDr. Věra Smolová, ředitelka Státního okresního archivu v Příbrami:

  1. Podle vládního nařízení č. 3/1949 Sb. byl tehdy oficiální název obce Mníšek.http://web.archive.org/web/20110522061727/http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1949/sb02-49.pdf2) Podle Seznamu obcí v zemích českých podle stavu ke dni 1. července 1952,  vydaného toho roku Ministerstvem vnitra pro úřední potřebu, s. 8, se obec oficiálně jmenovala Mníšek a skládala se ze dvou osad – Mníšku a Skalky.


3) Podle Statistického lexikonu obcí Republiky československé 1955 podle správního         rozdělení 1. ledna 1955, sčítání lidu a sčítání domů a bytů 1. března 1950, který vydal Státní úřad statistický a ministerstvo vnitra, je na s. 13 oficiální název obce pouze Mníšek, který má dvě osady – Mníšek a Skalku. Poštovním dodávacím úřadem je však pro obě osady Mníšek pod Brdy!
(Toto upřesnění názvu poštovního dodávacího úřadu dle mého názoru vzniklo i s ohledem na existenci dalších tří Mníšků v tehdejších Čechách a dalších dvou na Slovensku.)

4) Podle Seznamu obcí Československé socialistické republiky podle stavu ke dni 1. července 1960, vydaného ministerstvem vnitra v roce 1960, kdy došlo podle zákona č. 36/1960 Sb. o územním členění státu, je na s. 30 uvedena obec Mníšek pod Brdy, která už nemá žádnou osadu.

 

 

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se