Činnost Finančního výboru v 1. pololetí roku 2021

Činnost Finančního výboru v 1. pololetí roku 2021

Ilustrační foto, zdroj: Pixabay.com

Naše město, stejně jako každá obec v České republice, se potýkalo s výkyvy příjmů do svého rozpočtu z rozpočtového určení daní. Jak jsme již čtenáře ve Zpravodaji (číslo 302/303) informovali, nebyla situace tak příznivá, aby mohl být schválen původní návrh rozpočtu na letošní rok. Konstatovali jsme, že tehdy bylo nutné zkrátit výdaje o 10,4 mil. korun, neboť nebyly předpokládané takové příjmy, které by je pokryly.

Příjmy ze státního rozpočtu v Kč dle rozpočtového určení daní

Příjmy města ze státního rozpočtu Podle rozpočtového určení daní bylo městu v období leden až květen 2021 připsáno na účet 32 068 525,82 Kč, což je 43 % ročních plánovaných příjmů ze státního rozpočtu do rozpočtu města (poznámka: v době odevzdání příspěvku nebyly známé výsledky za červen). Největší podíl jsou příjmy z DPH, které tvoří více než polovinu těchto příjmů (60 %). Dále následuje daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob – zaměstnanců (dohromady 36 %). Drobnou část tvoří daň z příjmů fyzických osob (OSVČ) a srážková daň (dohromady cca 4 %).
Jak je vidět z grafu, nejsou měsíční příjmy, které plynou ze státního rozpočtu na základě rozpočtového určení daní rovnoměrně rozložené. Výkyvy příjmů jsou v řádech milionů korun a mají klesající tendenci.
Je třeba podotknout, že v těchto daňových příjmech není zahrnuta daň z nemovitostí, která v plné výši zůstává městu. Ročně se jedná o částku cca 7 mil. Kč.

Rozpočtové opatření navýšilo rozpočet
V březnu doporučil Finanční výbor, aby zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2. Tímto rozpočtovým opatřením byl rozpočet města navýšen o 10,5 mil. korun. Vyrovnalo
se tak nepříjemné zkrácení původního návrhu rozpočtu. Nyní můžeme konstatovat, že o 5
milionů korun byl vyšší přebytek z roku 2020, než se původně očekávalo a zbytek jsou navýšené příjmy ze státního rozpočtu vzhledem k upravené legislativě. K těmto příjmům mohlo město přiřadit také výdaje ve stejné výši.
Protože zastupitelé toto rozpočtové opatření schválili, lze mimo jiné realizovat nákup multikáry, obnovu vozového parku, rekonstrukci hasičského auta, vybudování retenční nádrže na Skalce, zajištění projektové dokumentace na revitalizaci Zámeckého rybníka, Plivátka a Pivovárky. Nezapomnělo se na dopravní obslužnost, či kamerový systém. Dále byly např. navýšené náklady na propagaci města a na kulturu. Významnou položkou je také poskytnutý dar ve výši 500 tis. Kč Junákům, aby si mohli dobudovat klubovnu.

Dotace z Evropského sociálního fondu
Město obdrželo v 1. pololetí tohoto roku dotaci ve výši 3,4 mil. Kč z Evropského sociálního
fondu na projekt „Optimalizace řízení kvality a zavádění nástrojů komunikace s veřejností“.
Účelu dotace musí být dosaženo do 31. 3. 2023. Dotace z EU činí 85 % celkových způsobilých nákladů. Státní rozpočet se podílí spolufinancováním částkou ve výši 400 tis. Kč, což činí 10 % celkových způsobilých nákladů. Město tak musí do realizace projektu vložit vlastní prostředky ve výši 200 tis. Kč, což je pouhých 5 % nákladů. Dotace s tak malým vlastním podílem je pro město velmi výhodná.

Jedná se o tři klíčové aktivity:

  1. Zavedení Energetického managementu a jeho certifikace (ISO 50 001) – základem
    je zavedení systému hospodaření s energií a následně šetření finančních prostředků za
    spotřebované energie.
  2. Zavedení Společného hodnotícího rámce CAF pro lepší využití k řízení kvality – základem je sebehodnocení a identifikace a získání silných stránek o aktivitách vedoucích k trvalému zlepšení správy.
  3. Tvorba Komunikační strategie – rozvoj informačních a komunikačních nástrojů města
    jak uvnitř úřadu, tak zejména směrem k občanům i návštěvníkům města.

Tyto tři konkrétní cíle pomohou městu zásadním způsobem zlepšit systém výkonu správy,
zefektivnit chod radnice, optimalizovat výdaje a zároveň zlepšit úroveň komunikace s občany a návštěvníky města.

Refinancování úvěru na Pavilon
V prvním čtvrtletí začalo vedení města vyjednávat o možném refinancování úvěru na školní
Pavilon. Město na základě předložených nabídek refinancovalo úvěr na školní Pavilon.
Jednalo se o nesplacenou jistinu úvěru ve výši 32 mil. Kč. Vedení města se podařilo vyjednat nové podmínky, které snížily úrokovou sazbu o 0,59 %. Město tak ušetří na úrocích tohoto úvěru cca 852 tis. Kč a splatnost se zkrátí zhruba o 1 rok. Ušetřené finanční prostředky mohou být využité jiným způsobem ve prospěch občanů města.

Roční účetní závěrka a Závěrečný účet města
Dále byl Finanční výbor seznámen s roční účetní závěrkou. Pro rok 2020 mělo město
schválený schodkový rozpočet, který byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními.
Výše schodku byla plánována ve výši 45,5 mil. Kč. Skutečnost se však lišila. Město
hospodařilo s přebytkem 11,6 mil. Kč.
V červnu se Finanční výbor vyjadřoval k návrhu Závěrečného účtu města za rok 2020.
Byl seznámen se zprávami o přezkoumání hospodaření Krajským úřadem. Závěrečná
zpráva konstatovala, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
V rámci návrhu Závěrečného účtu bylo konstatováno, že ve srovnání s rokem 2019 dostalo
město menší daňové příjmy (94,2 %). Na druhé straně byly také menší výdaje. Upravená výdajová strana rozpočtu byla splněna pouze na 75,3 %. Hospodaření celého roku ovlivnil covid-19. V červnu 2020 došlo ke snížení daňových příjmů a příjmovou stranu rozpočtu snížilo zastupitelstvo o 15 mil. Kč. V srpnu byla ztráta pokryta jednorázovým kompenzačním bonusem ve výši 7,4 mil. Kč. Během roku přijalo město dotace a transfery ve výši 31,7 mil. Kč.
V roce 2020 zaplatilo město splátky úvěrů ve výši 7,9 mil. Kč a ke konci roku mělo město
nesplacené jistiny úvěrů ve výši 37,2 mil. Kč. Město má v rezervě cca 10,9 mil. Kč jako rezervu na zajištění obnovy vodovodů a kanalizací.
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Mníšek pod Brdy schválit roční účetní
závěrku a uzavřít závěrečný účet města za rok 2020 udělením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrady.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se