Co bude pro příští prvňáčky těžké a co je pro město hospodárné? Hlavně o tom bylo zastupitelstvo

Co bude pro příští prvňáčky těžké a co je pro město hospodárné? Hlavně o tom bylo zastupitelstvo

3. září bude nové prvňáčky s paní učitelkou vozit autobus do náhradních učeben.

Převážnou část téměř pětihodinového maratonu jednání zastupitelů vyplnilo téma prostor pro žáky příštích pěti prvních tříd.  Desítky rodičů totiž podepsali žádost, aby o tom zastupitelé znovu jednali, třebaže už podobu dočasného řešení schválili v březnu.

Středeční jednání městského zastupitelstva si nenechalo ujít několik desítek občanů složených převážně z rodičů dětí, které v září mají nastoupit do Základní školy Komenského 420. Jejich podpisy nechyběly na petici, kterou žádali zastupitele, aby revokovali svoje rozhodnutí o dočasném pronájmu prostor v administrativní budově UVRu pro školní třídy. Navrhovali hledat jiné řešení situace, kdy se děti do školy nevejdou a nový Pavilon nemá kvůli podanému odvolání jednoho spolku pravomocné stavební povolení. (Velký článek k tomuto tématu přináší červnový Zpravodaj, který byl v době konání tohoto zastupitelstva už v tisku-pozn.red.)

Místostarostka Daniela Páterová prezentovala, co město pořídilo v rámci třech fází dotace, kterou získalo na zkapacitnění školy, i to, jaká náhradní řešení kvůli blokování Pavilonu pro budoucí prvňáky hledalo. Zopakovala výhody a nevýhody u všech variant, se kterými seznámila jak zastupitele při minulém zasedání (ti pak s výjimkou jednoho, který se zdržel hlasování, schválili jako nejvýhodnější variantu pronájmu v UVRu), tak i rodiče při společném setkání.

Logistika je promyšlená
Části rodičů se ale tato varianta nelíbila a zhruba sedmdesát jejich podpisů se pak objevilo na petici (kvalifikované žádosti) zastupitelům. V ní vedle argumentů PROTI tomuto řešení, které se sbíhaly v obavách o bezpečnost dětí, navrhli z jejich pohledu výhodnější řešení v pořízení modulárního systému (dalších kontejnerových tříd) na pozemcích města poblíž školy. Místostarostka spolu se starostou Petrem Digrinem tlumočili postoj vedení města, že tato varianta je ze všech zvažovaných finančně nejnákladnější a nelze ji ani do začátku školního roku stihnout.

Iniciátorka petice, Jana Bezpalcová, na zastupitele apelovala, aby se na celou věc zkusili podívat očima dětí, a upozorňovala, že pro ně bude cestování do pronajatých tříd daleko od školy představovat velkou zátěž. Podle místostarostky se ale spíše ukázalo, že jako zátěž to pociťují rodiče, a aby jejich obavy zmírnila, prezentovala jim přesnou organizaci dne, zejména odjezdů a příjezdů dětí od kmenové školy a jejich návrat po vyučování v doprovodu učitelek, včetně návaznosti na školní družinu. Uvedla, že kvůli zvýšení bezpečnosti dětí zejména při jejich dopravě do areálu, který už je za cedulí města, chce město značkou snížit rychlost z 80 na 50 a k výjezdu z areálu kvůli větší přehlednosti osadit zrcadlo.

Ředitelka školy Michaela Pažoutová reagovala na jeden z argumentů rodičů o logistické komplikovanosti a na jejich obavy, co bude s dítětem, kterému ujede ranní autobus od školy do areálu. Uvedla, že v takovém případě dítě zůstane ve staré škole a bude o něj postaráno. Zároveň připomněla, že za to, aby se děti dostaly včas k autobusu, který je odveze na výuku, jsou zodpovědní rodiče.

Objevila se varianta C
Přítomní rodiče svými diskuzními příspěvky chtěli zastupitele přesvědčit, aby město vedle dočasného pronájmu prostor v UVRU město rozpracovalo a investovalo ještě do další náhradní varianty prostor pro prvňáky. Argumentovali tím, že pronájem prostor v UVRU představuje pro město výdaje, které se mu nevrátí a pořízení nových prostor by později využilo například pro volnočasové aktivity. Opoziční zastupitelky Magdaléna Davis a Šárka Slavíková je podpořily svým návrhem usnesení, ve kterém uvedly jako možné řešení buď stavbu nové dřevostavby (byla jednou z variant představených na březnovém zastupitelstvu), nebo variantu v podobě nástavby na zdravotním středisku pro dospělé, která v této souvislosti dosud na stole nebyla.

Starosta druhou variantu označil vzhledem k její technické problematičnosti za předem odsouzenou k nezdaru. Uvedl, že pokud má město nakládat s veřejnými prostředky hospodárně, tak nemůže investovat do žádné další záložní varianty do doby, než Středočeský krajský úřad rozhodne o odvolání k Pavilonu a případně zpravomocní v březnu vydané stavební povolení.  Rodiči a opozičními zastupitelkami prosazované řešení by totiž v praxi mohlo znamenat, že město by kvůli řešení kapacity školy muselo investovat jak do Pavilonu (který se navíc kvůli oddálení stavby výrazně prodraží), tak do pronájmu prostor V UVRU a ještě do dalšího řešení (ať už v podobě dřevostavby nebo dalších kontejnerů).

Po třech hodinách od začátku debaty k tomuto tématu zastupitelé schválili usnesení, kterým starostovi ukládají, aby poté, co městu přijde z krajského úřadu rozhodnutí o stavebním povolení k Pavilonu, neprodleně svolal mimořádné jednání zastupitelstva, které projedná řešení kapacity základní školy (nejpozději do 15. července t.r.).

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
2 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
BD
BD
6 let před

Mimo město, pokud tam není značka, je max. povolená rychlost 90, ne 80.
Co město nemělo absolutně dořešené, je, zda bude mít učitel zodpovědnost za dítě, pokud si ho přebere u autobusu. Kde zodpovědnost učitele začíná a kde končí.
V nákladech na UVR nebyla započítána drobná přestavba a doprava do areálu. Taky bylo hezky prezentováno, jak tam budou děti v bezpečí, místo toho, aby bylo zdůrazněno, že místo, kde by měla probíhat výuka prvňáčků, není přímo na začátku areálu, ale uprostřed přímo vedle hromady nebezpečného odpadu.
Starosta taky nevěděl, od kdy do kdy mají domluvený PRONÁJEM prostor. Zdůrazňuji pronájem, protože ty peníze prostě vyletí fuč.
Město nezvážilo ani kombinaci jednotlivých možností.
Starosta též slíbil, že do konce týdne, tedy nejpozději do 10.6. budou na stránkách města zveřejněny dokumenty a zprávy z hygieny a různé posudky. Dokumenty nejsou k nalezení, stejně jako zápis ze zastupitelstva.
Z prezentace města je navíc patrné, že rovnou počítali s pronájmem UVRu, když byla v té době ještě možnost projednat jinou alternativu.
Na zasedání se po sléze velmi rychle shrnula účetní závěrka, která nevypovídá o reálném účetním stavu města. Též se neprojednala výběrové řízení na provedení auditu auditorskou firmou, což jsem pochopila, že byl poslední možný termín k projednání, aby bylo možné na příští rok auditora vybrat. Pan starosta totiž oslovil většinu firem nebo oddělení, které audit neprovádí.
Doufám, že 15.6. bude na stránkách města zřetelně zveřejněné oznámení o dalším, mimořádném, zasedání města.

Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
6 let před

Jak jsem pochopil rodiče, kteří vycházejí z informací které získali z jednání radnice a školy s rodiči budoucích prvňáčků, z vlastní obhlídky budoucích tříd v ÚVRu, zápisů zastupitelstva a zkušeností s provozem v ÚVRu.

Modulární systém nových tříd dle radnice vyjde na cca 11 mil. Kč, Dřevostavba na 3 mil. Kč, ale je malá, takže 2 x 3 mil,- Kč. Životnost těchto objektů je cca 50 let, stavba od zahájení projektu po vlastní stavbu do 1 roku.
Pronájem ÚVRu ročně + 900 tis. Kč + nějaké služby kde náklady nejsou vyčísleny stejně jako doprava dětí do ÚVRu.

Rodiče celkem logicky uvažují, že investice do nových objektů města jsou perspektivní, protože městu zůstanou budovy například pro mládež, seniory, kroužky, byty atd.
Návrh proto byl v rovině – ano, děti do ÚVRu, ale začít zároveň stavět které zajistí, aby děti v ÚVru byly co nejkratší dobu.
Osobně si rodičů velmi cením, že přišli s návrhy. Pokud jde o nadstavbu na zdravotní středisko – v článku je to napsáno kulantně – v reálu se pan starosta takovému návrhu doslova vysmál, s odůvodněním, že objekt zdravotního střediska je ve špatném stavu, statika budovy není dobrá atd. Docela smutná reakce k návrhu lidí, kteří neznají stav budov v Mníšku ve vlastnictví města (neznají ani zastupitelé – jen některé). Navíc reakce p. starosty naznačila víc než zřetelně, v jakém stavu je majetek města.

Postoj mnohých rodičů k třídám v ÚVRu je i celkem logický – mají oprávněné obavy, že děti se budou učit v průmyslovém objektu, kde sídlí firmy na zpracování či manipulaci s nebezpečným odpadem. Zde radnice opět selhala – již měla mít připravený krizový plán pro případ nějaké havárie v průmyslovém objektu, která může ohrozit kvalitu vzduchu, apod. A s tímto plánem rodiče seznámit. Místo toho se možnost nějaké havárie bagatelizuje.

Pokud jde o krajský úřad a zpracování odvolání. Stále se o něm hovoří jako o nějakém zaklínadle. Pokud si pamatuji, v odvolání je upozorněno na skutečnost, že stavební povolení obsahuje body, které již krajský úřad jednou zamítl (respektive – kraj potvrdil oprávněnost odvolání v roce 2016). Proč naše radnice tento bod nechala v žádosti o stavební povolení nepochopím. Měla mnoho měsíců na opravu. Jen si připravila další problémy.

Na zasedání zastupitelů 6.6. zaznělo i upozornění, že úřady nestačí zpracovávat agendu, že krajský úřad rozhodnutí o odvolání nemusí stačit v zákonné lhůtě. Možná, že máme vyjednané zpracování v termínu, ale to laici neví.

Jak jsem postřehl z různých diskusí, někteří občané začínají vnímat jinou příčinu zpoždění povolení Pavilonu než prezentuje radnice (tedy příčina aktivní spolky). A to v nezvládnutí procesu vyjednání a přípravy podkladů pro stavební povolení ze strany naší radnice. Zejména neochota jednat s obyvateli okolních bytů a do projektu zapracovat doporučení státních úřadů a komise Mníšku.

Na zasedání taky ve zdůvodnění, proč ÚVR bude pro děti lepší, zazněl stav v šatnách naší ZŠ. Pokud to tak je, měli bychom skutečně ještě zvážit návrhy některých občanů, aby přízemí Pavilonu se využilo ne pro veřejnou aulu školy (tzn.: jak je popsáno v dokumentaci projektu – koncerty, plesy, divadla, kino, zastupitelstva atd.), ale pro potřeby – zázemí školy jako jsou další třídy, kvalitní šatny, zázemí pro učitele apod. A pro potřeby auly odhlučnit některou tělocvičnu či jídelnu.

Jednání s občany bylo dlouhé, program zasedání se nestačil. Musím jen smutně konstatovat, že jsem žádal všechny zastupitele, abychom pro jednání s občany bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo.
Bez odezvy kohokoliv z koalice.

Přihlásit se