Finanční výbor se významně podílel na klíčových dokumentech města

Finanční výbor se významně podílel na klíčových dokumentech města

DCIM100MEDIADJI_0058.JPG

Strategický plán jako srdce v řízení města po příštích deset let. Akční plán jako most mezi ním a rozpočtem. Zásobník projektů pro Akční plány dalších let. Rozpočet jako zákon obce i její finanční plán. Na tvorbě těchto dokumentů spolupracoval s odbory městského úřadu finanční výbor zastupitelstva.

Lenka Jeřábková
členka Finančního výboru

Dlouho očekávaný Strategický plán vznikl v loňském roce. Jeho zpracování vedla externí firma, ale současně se na něm podílelo mnoho našich spoluobčanů. V červenci 2018 se představil na jednání zastupitelstva. V diskusi zaznělo, že by k němu měla být vypracována takzvaná finanční vize.

Strategický plán je dlouhodobý plán na deset let a dělí se na dvě části. Analytická část mapuje současný stav města, analyzuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby pro rozvoj města. Tato část se nezměnila. Návrhová část strategického plánu obsahuje čtyři prioritní tematické osy rozvoje města, a ty byly dále rozpracovány na strategické cíle (čeho chceme dosáhnout) a strategická opatření (jak toho dosáhnout). Finanční výbor doporučil doplnit návrhovou část o zpracování finanční vize, tedy o to, kde na projekty budeme hledat peníze, abychom je mohli realizovat. O jaké dotace (evropské i lokální) se může město v budoucnosti ucházet, zda existují grantové programy, nabídky nadací, výzvy z různých fondů, firem, dále co budeme muset zaplatit z vlastních prostředků nebo jaké alternativy město může zvolit, kdyby žádosti o prostředky byly zamítnuty. Předložit identifikaci možných finančních zdrojů zastupitelstvu města je v plánu na podzim. Harmonogram celého strategického plánu je doplněný, nezapomíná na pravidelné vyhodnocování a aktualizace a zahrnuje včasnou tvorbu nového dokumentu na další období.

Akční plán jako vazba mezi Strategickým plánem a rozpočtem

Návrh Akčního plánu, který vznikl vloni, byl nedostatečný, protože nebral ohled na finanční možnosti města. To sklidilo kritiku jak na zastupitelstvu v červenci 2018, tak v analýze, kterou si město nechalo zpracovat v září 2018. Akční plán by v budoucnu měl být dokument střednědobý, to znamená na dobu zhruba tři roky. Zatím je sestaven jako roční, aby jej město mohlo co nejrychleji uvést do života.

Finanční výbor se zaměřil na to, aby zpracoval a doporučil jednoduchý dokument, který bude stát na reálných finančních možnostech města, bude přehledný pro všechny a bude snadným způsobem hodnotitelný. Je to vlastně seznam akcí, potřeb a rozvojových projektů s uvedením finančního plánu. Ať už jsou to opravy, investice nebo jiné realizace, každý si může ověřit, že vycházejí z návrhové části strategického plánu. Stromová číselníková struktura prioritních os, strategických cílů a strategických opatření je po úpravě velmi jednoduchá na orientaci a kontrolu. To považujeme za velmi důležité, protože se Strategickým plánem a Akčním plánem budou pracovat například poskytovatelé dotací.

Zásobník projektů bude základem pro akční plány dalších let

Tento dokument má velmi podobnou strukturu jako Akční plán na rok 2019. Sestává se ze závazků, které město uzavřelo ve smlouvách, výdajů na obnovu majetku města a samozřejmě investic na nové projekty vycházející ze Strategického plánu. K věcné stránce projektů bude přiřazena i finanční náročnost.

Dokument se bude pravidelně doplňovat a aktualizovat a jako ostatní výše zmiňované dokumenty bude k dispozici na webu města. Vedení města i občané tak budou mít přehled, co nás čeká. Občané mohou připomínkovat projekty, dávat podněty a uvidí, s jak velkým obnosem financí bude třeba počítat. Samozřejmě budeme postupně pracovat na tom, aby odhadované částky byly něčím podloženy. Například ideální by bylo mít zkontrolovaný majetek odborníky, kteří by posoudili současný stav a stanovili by priority oprav a postupy, aby vynaložené prostředky byly co nejefektivnější.

Rozpočet je zákon obce i finanční plán

Sestavení návrhu rozpočtu na rok 2019 byla opravdová zkouška pro všechny zúčastněné, ačkoliv startovací pozice se zdála být celkem dobrá. Původní vedení města se snažilo získat další dotace na Pavilon a na běžném účtu ke konci roku byla vysoká částka.

Co tvořilo zůstatek 35 miliónů korun na běžném účtu města ke konci roku 2018? Vysoký příjem z daní nad rozpočet v roce 2017 a 2018, peníze za prodané pozemky města, za které nebylo zatím provedeno smluvní zasíťování, nezrealizované výdaje z rozpočtu 2018 a rezerva na provozní výdaje na leden 2019. (na účtu bylo celkem 60 miliónů, z toho 25 miliónů byla nevyúčtovaná dotace na pavilon-pozn.aut.).

Vysoký příjem z daní město zachránil, protože do Pavilonu vložíme z vlastních prostředků města 20,5 miliónů korun (zatím poslední rozpočet) namísto plánovaných 2,5 miliónů (v roce 2016).  Rozpočet na letošní rok by měl tedy zajistit financování dvou nejdůležitějších priorit – dostavět pavilon a zajistit provoz města a služby pro obyvatele. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě smluvních závazků města a plánovaných projektů, samozřejmě zohledňuje i zákonné navýšení platů ve veřejné správě. I přes navýšené částky na opravy běžné výdaje nepřesahují běžné příjmy. Tím byla ověřena jedna z připomínek opozičního zastupitele. Při ověřování připomínky, týkající se vysokých výdajů za zimní údržbu a údržbu zeleně, zjistil finanční výbor, že ceny ve smlouvě byly podepsány v září 2018, tedy původním vedením města před volbami. Kromě výdajů na Pavilon nebylo v časových možnostech finančního výboru detailně projít každou smlouvu a projekt a zkoumat jejich efektivitu či náročnost personálního zajištění. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu na rok 2019, který finálně projednal dne 31.1.2019.

Po schválení rozpočtu doporučil finanční výbor změny, které vyplynuly z mimořádné hloubkové kontroly některých dlouhodobých smluv po vyvěšení návrhu rozpočtu. Identifikované rezervy z této kontroly dovolí zapojit další výdaje na závazky z uzavřených smluv.

Chtěla bych poděkovat touto cestou všem, kteří se podíleli na TÝMOVÉ PRÁCI sestavování návrhu rozpočtu na rok 2019. Bez komunikace, ohleduplnosti, vstřícnosti a trpělivosti by nebylo možné zpracovat tak reálný návrh, který se drží i závěrečných odborných doporučení vyplývajících z analýzy finančního zdraví města provedené v září 2018.

Pár slov o analýze z roku 2018

Na podzim město zveřejnilo analýzu o finančním zdraví města s návrhem výhledu na následující léta. Osobně mám vůči některým závěrům výhrady, ale v podstatě jsem předchozímu vedení za tuto zakázku vděčná. Je to velmi dobrý základ pro další specifické rozbory.

Autor analýzy zřejmě vycházel z dostupných informací na internetu a NEMOHL zohlednit některá účetní specifika Mníšku pod Brdy (bylo by to hodně drahé). Finanční výbor při kontrole hospodaření jde dalekou hlouběji, až na jednotlivé transakce v účetnictví. Z celé analýzy vyberu tři nejdůležitější momenty, které bych chtěla uvést na pravou míru.

V oddíle Opravy majetku města analýza chválí za „precizně finančně zajištěné opravy“ – bylo zjištěno současným finančním výborem, že od roku 2012 do roku 2018 vykazovalo město ve výdajích na opravách majetku více jak 96 miliónů korun. Ve skutečnosti opravy činily pouze 61 miliónů, protože na účet oprav byly účtované i položky, které nejsou obnovou majetku, ale pouze provozním výdajem na služby (údržba zeleně, zimní odklízení sněhu). Tím se celá analýza, pracující právě s opravami majetku, posouvá do jiné roviny. Rok 2015 a 2016 byly nejhorší, město opravovalo pouze za 3,5 a 4,5 miliónů, hluboce pod minimální částku potřebnou na obnovu dle účetnictví.

V oddíle Investice města – ano, město téměř zdvojnásobilo od roku 2012 svůj majetek (bez pavilonu). Ale je to dobře? Má město takové příjmy, aby zvládlo udržoval takový majetek? Ano, pomohly nám dotace, zaplatily městu 42 % nového majetku. V roce 2018 nám účetnictví říká, potřebujete dle odpisů 8,3 miliónů korun na obnovu majetku. „Skutečná potřeba bude s jistotou vyšší“, jak říká analýza z loňska, „v případě veřejné správy účetnictví neodráží skutečnou hodnotu, a hlavně stav majetku“. Ano, polovina majetku je nová, polovina byla zanedbávaná.

Provozní saldo jako klíčový ukazatel finančního zdraví města. Běžné příjmy jsou příjmy daňové, nedaňové a dotace na provoz státní správy (u nás např. stavebního úřadu). Běžné výdaje jsou všechny výdaje, vyjma investic. Mělo by platit pravidlo, že běžné příjmy pokryjí běžné výdaje, a ještě něco zbyde na případné investice. V Mníšku podle účetnictví zbývalo od roku 2013 z běžných příjmů vysoké procento. Ale neznamená to, že město dobře hospodařilo. V době, kdy byly vysoké běžné příjmy, bylo potřebné právě opravovat majetek a peníze efektivně využít, aby až přijde krize jsme již měli opraveno a město krizi přestálo (bude muset snížit výdaje). Existuje doporučené rozmezí provozního salda, které město hodně překračovalo několik let. Minulé vedení města odsouvalo plnění některých smluvních závazků několik let, a to nebylo hospodárné, protože prostředky na projekty byly v minulosti k dispozici. Například v roce 2019 bude realizován projekt slíbený již v roce 2014 a výdaj na něj bude třikrát vyšší.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se