Informace Finančního výboru k založení květnaté louky a rozpočtu na rok 2022

Informace Finančního výboru k založení květnaté louky a rozpočtu na rok 2022

Květnatá louka, ilustrační foto

Po kritice na sociálních sítích o stržení drnu na náměstí F. X. Svobody za kostelem si Finanční výbor
vyžádal od odpovědné referentky Odboru vnitřních věcí MÚ Mníšek pod Brdy veškeré dokumenty
týkající se finančních prostředků vynaložených na tuto akci a další odpovědi, které se tohoto týkají.

Finanční výbor konstatuje, že nedošlo k žádnému pochybení ani ke zbytečnému plýtvání veřejných financí. Především je třeba konstatovat, že na květnatou louku byly vyčleněné finanční prostředky ve výši 50 000 Kč v rozpočtu města na rok 2022 již v prosinci 2021 zastupitelstvem města. Žádný zastupitel nerozporoval tento výdaj. Na základě rozpočtu byl záměr realizace schválen radou města.
Jednalo se o založení květnaté louky na ploše o rozloze 400 m2. Objednávka ze strany města byla vystavena na částku 16 940 Kč vč. DPH a tato částka byla též fakturována dodavatelem prací. Část práce fakturována není, byla poskytnuta zdarma dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus. Náklady na kontejner a odvoz strženého drnu nejsou, tato část proběhla ve spolupráci s městem a vše bylo využito na jiných pozemcích města, nic neskončilo na skládce. Osivo zakoupilo přímo město za částku 10 953 Kč vč. DPH.

porovnání cen na založení květnaté louky na nám. F. X. Svobody

PoložkaRealizační cenaCena dle MŽPNabídka r. 2020
Práce – dodavatel16 940,00 Kč105 971,80 Kč478 463,04 Kč
Osivo – kupující město10 953,00 Kč10 953,00 Kč10 953,00 Kč
Celkem27 893,00 Kč116 924,80 Kč489 416,04 Kč
Zdroj: Městský úřad Mníšek pod Brdy a Ministerstvo životního prostředí ČR


Následně byla založena květnatá louka u tělocvičny ZŠ Komenského 420 o celkové ploše 220 m2, kde nebyla plocha po stavbě tělocvičny upravena a oseta. Vzniklo zde ruderální stanoviště, o které se nikdo nestaral. Tato úprava si vyžádala náklady za práci ve výši 4 392,30 Kč vč. DPH. Zde byla využita část osiva, která nebyla spotřebována na náměstí F. X. Svobody.
Na obě plochy je nyní vyčerpáno 32 285,30 Kč vč. DPH z plánovaných 50 000 Kč. Do konce roku proběhne zálivka a 1× seč, které nejsou v současné době naceněné.
Pro doplnění celé situace je třeba uvést, že v případě nacenění prací dle ceníku, který je zveřejněný na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR, by město vydalo z rozpočtu za práce a osivo na obě plochy částku cca 167 tis. Kč vč. DPH, z toho na náměstí F. X. Svobody cca 117 tis. Kč vč. DPH (jedná se o teoretický výpočet nákladů na založení květnaté louky podle položek, dle kterých se hodnotí efektivnost o dotace).
Dále je nutné dodat, že v roce 2020 zcela jiný dodavatel, na náměstí F. X. Svobody (na plochu o výměře 450 m2) předložil nabídku pouze na zemní práce, a to ve výši 478 463,04 Kč vč. DPH. Z důvodu výše ceny nebyl záměr květnaté louky v té době realizován.
Všechny realizované akce jsou na základě schváleného rozpočtu na daný rok, případně danými úpravami, které se provádějí formou rozpočtových opatření. Tvorba rozpočtu na následující rok trvá cca 2,5 – 3 měsíce. Na tvorbě rozpočtu města se podílí mnoho lidí a mohou se dotazovat i občané. V našem městě si
to však lidé neosvojili.
Při sestavování rozpočtu se vycházelo z predikce příjmů rozpočtového určení daní (státní rozpočet), dále daň z nemovitých věcí, poplatky, příjmy z pronájmu a služeb atd. Mezi příjmy patří také přijaté dotace, jejichž výši lze jen odhadnout. Odvíjí se od toho, zda příslušné orgány vypíší výzvy k podání žádostí, či nikoliv.
Na výdajové straně rozpočtu se vycházelo z požadavků jednotlivých odborů či organizačních složek města na pokrytí výdajů. V roce 2022 se kromě běžných výdajů počítá též s opravami a investicemi, kde čerpání finančních prostředků Finanční výbor sleduje. Před zasedáním zastupitelstva města musí být vše vyvěšeno na úřední desce. Toto je další klíčový moment pro občany, aby se podívali, co je v rozpočtu zapracováno, co nikoliv a vznášeli připomínky a dotazy.
Na veřejném zasedání ZM vše nejprve projednají zastupitelé a poté mají možnost se zapojit i občané. Ne jinak tomu bylo v prosinci 2021, kdy se schvaloval rozpočet na rok 2022. Bohužel, nikdo z občanů nepřišel, nezeptal se, co rozpočet konkrétně obsahuje, nerozporoval žádnou položku. Je to právo každého ptát se a dostat odpověď, než bude o rozpočtu zastupiteli hlasováno.
Rozpočet na rok 2022 byl všemi přítomnými zastupiteli schválen a stal se tak zásadním dokumentem města pro tento rok. Město hospodaří s plánovanými příjmy ve výši 129,7 mil. Kč a s plánovanými výdaji ve výši 164,2 mil. Kč. Záporný rozdíl je krytý finančními prostředky na účtech.
Stále opakovanou otázkou je, zda je město „zadlužené“. Město má nesplacený úvěr (k 31. 12. 2021) z minulých let na Pavilon ve výši 29,9 mil. Kč. Město však není podle legislativy předlužené a jeho dluhy jsou v bezpečné výši.
Na podzim určitě stojí za to zajímat se, co rozpočet na další rok obsahuje a ptát se dříve, než ho zastupitelé schválí.

Mgr. Eduard Navara, člen Finančního výboru

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se