Informace k volbám do Evropského parlamentu

Informace k volbám do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu na území ČR se uskuteční ve dnech 24. 5. 2019 od 14 do 22 hodin a 25. 5. 2019 od 8 do 14 hodin.

Informace pro občany jiných členských států Evropské unie

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do EP na území ČR za předpokladu, že:

 • nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (t.j. nejméně od 10.04.2019),
 • nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva (tj.: zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva)
 • je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP

Seznam voličů pro volby do EP vede obecní nebo městský úřad. Občan jiného členského státu je do tohoto seznamu zapsán, jestliže

 • o zápis do seznamu voličů na území ČR požádá,
 • o zápis do seznamu voličů pro volby do EP na území ČR požádal již při minulých volbách do EP v roce 2004, 2009 nebo 2014 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí
  z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit,
 • je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí
  a u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, podá žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP.

Jak a do kdy požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do EP?

 • Občan jiného členského státu EU podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16 hodin, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, to neplatí v případě, že je již v seznamu zapsán z předchozích voleb.
 • Občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí na území ČR podá žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu pro volby do EP, nejpozději 40dnů přede dnem voleb, t.j. do 14. dubna 2019 do 16 hodin.

Žádosti je nutné podávat osobně, při podání žádosti se občan prokáže platným průkazem totožnosti a dále předloží čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede:

 • svoji státní příslušnost,
 • místo pobytu,
 • adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do EP veden ve volební evidenci
  a to, že bude hlasovat ve volbách do EP pouze na území ČR.

MÚ žadatele o zápis do seznamu volič pro volby do EP nejpozději do 9. května informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

Volit lze i na voličský průkaz

Zákon umožňuje volit i do voleb do Evropského parlamentu na voličský průkaz mimo příslušný volební okrsek.

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán
v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Příslušný zastupitelský úřad pak vydá voličský průkaz voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději do 17. května 2019.

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tedy od 9. května 2019 předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Nejpozději si může volič voličský průkaz vyzvednout 22. 5. 2019 do 16 hodin. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží
k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, případně kompletní sadu hlasovacích lístků.

Žádosti o voličský průkaz můžete podávat také osobně na MÚ v Mníšku pod Brdy, na odboru vnitřních věcí  – evidence obyvatel, tel.: 318 541 939.

Miroslava Jeřábková
Odbor vnitřních věcí

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se