Informace k vydané změně č. 1A Územního plánu Mníšek pod Brdy

Informace k vydané změně č. 1A Územního plánu Mníšek pod Brdy

Letecký pohled na město. Foto: Petr Dušek

Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení změny č. 1 územního plánu (schváleného dne 16. 12. 2019) na svém zasedání dne 26. 1. 2022.

V souladu s postupy při tzv. zkráceném postupu pořizování změn územního plánu rozhodlo současně o obsahu této změny, kterou tvořilo celkem 26 dílčích změn (lokalit). Dále rozhodlo o tom, že 6 dílčích návrhů, které se týkaly vzniku nových zastavitelných ploch na plochách dosud nezastavitelných, do změny č. 1 zařazeno nebude, mimo jiné s ohledem na ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona, dle kterého „Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.“ U těchto návrhů nebylo možné takovou potřebu prokázat. Zastupitelé dále rozhodli, že náklady na zpracování změny č. 1 územního plánu a na vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území budou zcela hrazeny z rozpočtu města.
Nejdůležitějšími záměry celoměstského významu, které souvisejí s potřebou změny územního plánu, je Svazková základní škola (včetně základní umělecké školy), plánovaná v lokalitě na východním okraji města (za Řevnickou ulicí), a prostor kolem ulice Na Oboře, využitelný pro novou mateřskou školu a další městské občanské vybavení. V neposlední řadě se jedná o záměr propojení ulic Řevnická a Pražská novou komunikací mezi sběrným dvorem a areálem autobusové společnosti Martin Uher, kde bylo potřeba trasu mírně posunout. Ostatní lokality se týkaly vesměs zpřesnění nebo úpravy určitých charakteristik funkční a prostorové regulace v rozlohou nevelkých lokalitách uvnitř zastavěného území města. Mezi složitější lokality, vyžadující změnu ÚP, se řadí záměr soukromého investora na vybudování rozsáhlého areálu pro seniorské bydlení pod Skalkou a lokality, kde se změna pořizuje na základě výsledků soudního přezkumu. 
Veřejné projednání návrhu změny č. 1 se uskutečnilo 7. 9. 2022. Výsledky projednání řešily již nové orgány města, vzešlé z komunálních voleb, konaných na podzim roku 2022. Vzhledem k upřesnění projektů základní a mateřské školy, které se staly jednoznačnými městskými prioritami, došlo usneseními zastupitelstva jednak k doplnění obsahu změny č. 1 (1. 3. 2023) a dále (15. 5. 2023) k rozdělení obsahu a postupu zpracování a projednání do dvou částí, a sice 1A a 1B. Do změny 1A byl zařazen obsah s bezproblémovým či dohodnutým řešením a zejména lokality veřejného zájmu, u nichž bylo potřeba proces pořízení změny ÚP urychlit. Do změny 1B byly zařazeny lokality ostatní.

Upravený návrh změny č. 1A byl veřejně projednán dne 11. 9. 2023. Po vypořádání všech stanovisek, námitek a připomínek a po dokončení všech administrativních úkonů tuto změnu schválilo (vydalo) zastupitelstvo města dne 13. 12. 2023, změna pak nabyla účinnosti dne 9. 2. 2024.

V současné době pokračují práce na zpracování a projednání návrhu změny č. 1B.

Ing. arch. Zdeněk Kindl, zástupce pořizovatele

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se