Kauza Kovohutě

Kauza Kovohutě

Převzato ze Zpravodaje městečka pod Skalkou č. 251-2

Krajský úřad Středočeského kraje vydal rozhodnutí o 9. změně integrovaného povolení pro výrobu slévárenských a desoxidačních slitin hliníku společnosti Kovohutě Holding DT, a. s.. Po dořešení odvolání spolku Zdravý Mníšek, z. s. toto rozhodnutí vstoupí v platnost, což společnosti umožní odprodat pozemky pod stávajícími budovami provozu novému zájemci o provozování výroby. Ve své podstatě to bude znamenat zahájení kompletní výroby slitin hliníku se všemi souvislostmi a dopady v oblasti životního prostředí. V současné době probíhá v areálu provoz zpracování hliníkových třísek na sušičce INTAL, při kterém dochází k procesu dohořívání zbytkových řezných olejů obsažených v  třískách, a to má za následek tvorbu dráždivého a zapáchajícího dýmu.

V rámci povolení byly vyčleněny pozemky znečištěné skládkami loužence vanadu a následně odpady hliníkových stěrů, produkovaných právě při výrobě hliníkových slitin. Jejich vyskladněním do prostorů Kovohutí a Bažantnice byla rozsáhlá oblast zdejší krajiny kontaminována vysokým obsahem některých látek nebezpečných pro životní prostředí a lidské zdraví, jako jsou chloridové a fluoridové sole, amoniak, amonné ionty, dusičnany a dusitany, kadmium, kobalt, měď, molybden, nikl a vanad. Podle posledních průzkumů se kontaminace šíří povrchovou a podzemní vodou dále do oblasti podél Bojovského potoka. Takto znečistěné pozemky zůstanou ve vlastnictví Kovohutí Holding, oblast Bažantnice patří Lesům ČR.

Za účelem eliminace znečistění proběhlo správní řízení se spol.  Kovohutě Holding, ve kterém Česká inspekce životního prostředí zadala společnosti zpracovat projekt k zabezpečení skládek a k eliminaci dalšího šíření kontaminace. Projekt byl se zpožděním předložen v neúplné podobě. Za účelem nakládání s kontaminovanými pozemky a jejich sanace byla Kovohutěmi zřízena firma Halda s. r. o. s vkladem 20 000 Kč.

Není zcela jasné, proč sanace neproběhla již dávno a proč Kovohutě nebyly Inspekcí povolány k zodpovědnosti dříve. A nabízejí se i další otázky:

Jaké záruky provedení sanace poskytuje firma s výše citovaným vkladem?

Co se bude dále dít s provozem pro výrobu desoxidačních slitin?

Jaké záruky městu poskytne nový majitel ve smyslu ohleduplnosti k životnímu prostředí?

Jak dlouho ještě bude muset poměrně malebné městečko na úpatí Hřebenů snášet zátěž, která hyzdí pohled z náměstí i pohled na město ze Skalky a svými dopady otravuje a ohrožuje zdraví občanů nejen v Mníšku, ale i jeho širším okolí?


Ing. Libuše Pechoušková, komise pro životní prostředí

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se