Nový územní plán by mohl být do konce roku schválen

Nový územní plán by mohl být do konce roku schválen

Ve středu 11. září 2019 od 17:30 hodin se v prostorách Městského kulturního střediska uskutečnilo další (v pořadí již druhé) opakované veřejné projednání návrhu nového územního plánu. Potřeba tohoto projednání vyplynula z toho, že některé připomínky a námitky z minulého veřejného projednání (v květnu 2019) vedly k tzv. podstatným úpravám návrhu (což jsou i jakékoli změny ve vymezení nebo způsobu využití ploch) a tyto úpravy bylo nutné znovu zveřejnit a veřejně projednat s další možností podávání připomínek a námitek, avšak pouze v rozsahu provedených úprav.

Ještě před tímto hlavním jednáním, tj. na 17. hodinu, bylo svoláno veřejné projednání změn územních plánů zón (ekonomické a průmyslové, Na Šibenci, Pod Skalkou) a regulačního plánu V Lipkách. Změny těchto starých a dosud platných dokumentací spočívají v návrhu na jejich úplné zrušení. Pro všechny tyto dokumentace platí, že již nevyhovují současným požadavkům ani skutečnému stavu v území a zčásti by byly v rozporu s novým územním plánem. Stavební regulaci předmětných území dostatečně zajistí po svém schválení nový územní plán. Tohoto projednání se nezúčastnil nikdo z řad veřejnosti ani dotčených orgánů a k návrhu na zrušení dokumentací se dosud ani nikdo nevyjádřil odmítavě. Proto bude možné předložit návrh na toto zrušení zastupitelstvu města současně s návrhem na vydání (schválení) nového územního plánu.

Za město se obou jednání zúčastnila paní starostka a určená zastupitelka pro územní plán paní Magdalena Davis. Za zpracovatele územního plánu se zúčastnil a výklad provedl architekt Milan Salaba. Na některé konkrétní dotazy později odpovídala také jeho kolegyně architektka Helena Stejskalová, která se rovněž podílela na zpracování návrhu územního plánu. Výklad k procesním otázkám provedl architekt Zdeněk Kindl, který je externí kvalifikovanou osobou pořizovatele, tj. městského úřadu. Hlavního Jednání o úpravách návrhu územního plánu se zúčastnilo (podle prezenční listiny) 18 občanů, tedy již podstatně méně než při květnovém projednání, kde bylo přítomno přes 60 občanů. Účelem veřejného projednání podle zákona není přijímat jakékoli závěry a rozhodnutí, ale doplnit veřejnosti informace o zveřejněném návrhu tak, aby se v něm dokázala orientovat a podle potřeby formulovat svá přání pomocí písemných připomínek nebo námitek, podávaných na adresu městského úřadu v zákonem stanovené lhůtě, tj. od zveřejnění upraveného návrhu dokumentace (od 9. srpna), a ještě 7 dní po veřejném projednání (do 18. září).

Po provedených výkladech vyzvala paní starostka přítomné k diskuzi. Nejprve byly pokládány dotazy týkající se většího okruhu dotčených osob. Mezi nimi byly diskutovány zejména podmínky a technické možnosti dopravního napojení navrhované obytné lokality v Rymani, která je zastavitelná již podle současně platného územního plánu. Návrh nového ÚP zde respektuje platná územní rozhodnutí, současně však vkládá podmínku vytvoření dostatečně široké připojovací komunikace až po stávající kapacitní silnice. Dále byly mimo jiné diskutovány vhodné lokality pro umístění rozhledny, navrhované (variantně) na třech místech mimo brdský hřeben, možnosti vedení cyklotrasy směrem do Kytína, průchodnost území pro divokou zvěř, a naopak ochrana pozemků před ní apod. Další dotazy se týkaly konkrétních zájmů jednotlivých vlastníků nemovitostí. Veřejné projednání skončilo kolem 20. hodiny.

Pokud by z výsledků této fáze projednání vznikla potřeba dalších podstatných úprav, bude nutné veřejné projednání znovu v rozsahu nových úprav zopakovat. Tento scénář je však už méně pravděpodobný, a tak je reálné, že po vyhodnocení současné fáze projednání bude návrh dokumentace upraven pouze v nepodstatných detailech, které nové projednání nevyžadují. Návrh vyhodnocení všech připomínek a námitek musí být ještě rozeslán dotčeným orgánům, které k tomuto návrhu mohou uplatnit svá stanoviska. Pokud ze strany těchto orgánů bude vše v pořádku, pak bude konečně možné předložit návrh vyhodnocení připomínek a námitek i návrh celého územního plánu zastupitelstvu města ke schválení (vydání formou opatření obecné povahy). Je tedy naděje, že se podaří nový územní plán schválit ještě na posledním letošním (prosincovém) veřejném jednání zastupitelstva města. Počátkem roku 2020 by pak územní plán mohl nabýt účinnosti, čímž automaticky ztratí účinnost starý dosud platný územní plán sídelního útvaru, včetně všech jeho následných změn. O jeho nedostatcích, mezi něž patří i nejednoznačnost obsahu v řadě lokalit, dotčených následnými změnami, jsme psali již v červnovém čísle Zpravodaje. Nový územní plán vytvoří jasná pravidla pro vlastníky nemovitostí, pro investory i pro úřady, které budou jednotlivé záměry na stavební činnost a využití území posuzovat.

Nový územní plán, kromě splnění formálních nároků, se bude od dosud platného územního plánu sídelního útvaru lišit zejména větším důrazem na zastoupení a ochranu ploch krajinné a sídelní zeleně, vymezením ploch pro doplnění občanského vybavení komunálního (nekomerčního) typu včetně sportu a rekreace, reálným návrhem řešení dopravních problémů, a naopak vyšší regulací a plošným omezením zastavitelných ploch pro bydlení a pro průmyslovou výrobu. Územní plán velmi podrobně a zodpovědně řeší využití a možnosti dostaveb v plochách individuální rekreace (chatové osady), včetně stanovení podmínek pro eventuální přestavbu (transformaci) chat na rodinné domy. Pro zvláště významné nebo složité plochy předepisuje povinnost předchozího pořízení podrobnějšího regulačního plánu nebo územní studie.

Územní plán nebrání dosavadnímu využívání pozemků a staveb, pouze v poměrně ojedinělých případech tzv. veřejně prospěšných staveb a opatření, vyznačených na zvláštním výkresu a seznamu, a za předpokladu dalšího řízení v konkrétní věci je možné vlastnická práva k pozemkům a stavbám  omezit nebo zrušit.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se