Obnovíme vodní prvek v Dolíkách

Obnovíme vodní prvek v Dolíkách

Současný stav

Ráda bych vás také informovala o ještě jedné podzimní akci v téže lokalitě, obnově vodního prvku– rybníčku v Dolíkách.

Rybníček v Dolíkách o ploše cca 0,3 ha se rozkládá na břidličném geologickém podloží a po roce 1990 byla při jeho odbahnění zřejmě někde v ploše dna proražena izolační vrstva, kdy voda protéká do puklin v břidlicích. Rybník se od té doby nepovedlo napustit a v průběhu desetiletí zde vznikl mokřadní biotop, který ale dnes silně zarůstá nálety vrb a porostem rákosí. Vrby vyrostlé na dně rybníčku se začínají vyvracet, plocha tak rychleji zarůstá zmlazenými vrbami z vývratů, současně zde expanduje rákos, a další rostliny litorálního pásma a mokřadů a otevřená vodní plocha, která se trvale na dně rybníku držela ve výši 20-30 cm vodního sloupce, poměrně rychle zaniká. Ztrácí se tak i význam lokality pro organismy, které jsou vázány na mělkou, a přitom nezarostlou vodní plochu. V roce 2015 byl učiněn další pokus o napuštění a opravu rybníčku, ale nezdařil se, voda stále volně protéká.

Současný stav

V ploše a okolí rybníčku byly pozorovány základní druhy obojživelníků (skokan hnědý, zelený či ropucha obecná), plazů (užovka obojková), hnízdí zde i malá populace strnada rákosního. V lese nad rybníčkem jsou dále zajímavé skalní výchozy se zbytky rostlin skalních stepí. Vzhledem k stávajícímu stavu rybníku a k vysokým nákladům na utěsnění
dna i hráze vznikla myšlenka, že by rybník nebyl obnoven jako vodní nádrž, ale upraven na mokřadní biotop s tím, že při přívalových deštích bude plocha plnit funkci retenční nádrže. Do požeráku by bylo umístěno několik hradítek tak, aby se při deštích část vody zadržela a neodtekla tak rychle pryč. Následně bude možné mokřad v případě zájmu doplnit o prvky pro terénní výuku žáků a osvětu veřejnosti (naučné tabule či povalový chodník k tůni).

Současný stav

Základním zásahem je odstranit většinu náletových dřevin ve dně rybníčku a po břehových okrajích tak, aby plocha mokřadu nebyla celodenně stíněna. Pařezy po výřezu dřevin v ploše budou ponechány, aby nebylo jejich odstraňováním více poškozeno dno, budou sloužit mimo jiné také pro vývoj dalších organismů. V břehovém porostu budou ponechány
cennější dřeviny jako je dub, jeřáb, hloh nebo ovocné stromy. Na ploše dna v jižní polovině plochy rybníčku bude vyhloubena tůň o ploše 20 m2. Hloubka bude limitována tím, aby nebylo narušeno břidličné podloží, předpokládáme cca 30 cm v průměru. Odstraněný sediment bude využit pro úpravu břehů (zmírnění strmosti), aby byla zvodnělá plocha snázepřístupná, a hlavně opustitelná obojživelníky. V ploše dna bude vysečena část rákosí, aby nezarůstalo keřovou vegetací. Další část rákosí bude vytrhána, aby se zastavilo zarůstání volné vodní plochy. Rozsah zásahu byl schválen orgánem ochrany přírody ORP Černošice.

Schéma obnovy

Použitá foto: archiv autorky

Ing. Jiřina Romová, Odbor vnitřních věcí MÚ Mníšek pod Brdy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se