Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 1A Územního plánu Mníšek pod Brdy

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 1A Územního plánu Mníšek pod Brdy

Jedním z důvodů pořízení změny č. 1A je i Krajským soudem zrušená část územního plánu s pěším průchodem „Na Madlenkách“

Opakované veřejné projednání návrhu s veřejností se bude konat v pondělí 11. září 2023 od 17:30 ve velkém sálu Pavilonu (ZŠ Komenského 420).

Dokumentaci najdete online ke stažení na webových stránkách města.

Příslušná dokumentace je také vystavena k veřejnému nahlédnutí do 18. září 2023 na Městském úřadu Mníšek pod Brdy (Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, PSČ: 252 10), a to v úředních hodinách:
Pondělí a středa: 7:30 – 11:30, 12:30 – 17:30.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 18. září 2023, může každý uplatnit své připomínky.
Všechna podání se uplatňují písemně na výše uvedenou adresu pořizovatele, tj. Městského úřadu Mníšek pod Brdy. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.Informace o Změně č. 1 Územního plánu Mníšek pod Brdy

Platný územní plán vydalo zastupitelstvo města dne 16. prosince 2019. O pořízení jeho první změny rozhodlo zastupitelstvo dne 26. ledna 2022 na základě nejrůznějších podnětů a návrhů. Z celkového počtu 32 návrhů rozhodlo v případě 26 o zařazení do obsahu změny, zbývajících 6 návrhů zařazeno nebylo.

Změna obsahuje dílčí úpravy v grafické i textové části. Základní koncepci rozvoje města tato změna nemění, reaguje spíše na aktuální dílčí potřeby, vyjasňuje a doplňuje funkční a prostorové regulativy a ve dvou případech reaguje na rozhodnutí soudu k napadeným částem územního plánu.
Za nejpodstatnější změnu, která vytváří novou poměrně rozsáhlou zastavitelnou plochu, je možné považovat plochu označenou jako Z119 v lokalitě ke Štítku, navrhovanou pro občanské vybavení – sociální služby pro seniory. Změna je pořizována v tzv. zkráceném postupu. To v zásadě znamená, že se slučuje projednání s dotčenými orgány s projednáním veřejným. Veřejné projednání prvního zpracovaného návrhu se konalo 7. září 2022 v Pavilonu (ZŠ Komenského 420). Z výsledků tohoto projednání vyplynulo, že plošně největší lokalita změny Z119 bude zároveň lokalitou nejproblematičtější. Proti této dílčí změně byla dokonce uplatněna námitka zástupce veřejnosti, podpořená 231 podpisy obyvatel města.
Po ustanovení nového zastupitelstva města, které vzešlo z komunálních voleb v září 2022, se dalším aktuálním problémem stala potřeba dát co nejrychleji do souladu územní plán s připravovaným záměrem Svazkové základní školy pod Skalkou na východním okraji zástavby města. Dosavadní prostorové regulativy (výška zástavby, procento zeleně, zastavěných a zpevněných ploch) totiž nedovolovaly navrhnout budovu s požadovanou kapacitou a náplní, tedy včetně části pro základní uměleckou školu. Byla rovněž zahájena příprava staveb občanského vybavení včetně mateřské školy v ulici Na Oboře. Proto bylo nutné obsah změny územního plánu doplnit a upřesnit pro tyto dvě lokality. Zastupitelstvo tak učinilo na svém jednání dne 1. března 2023.

Vzhledem k potřebě urychlení zejména uvedených „městských“ záměrů rozhodlo zastupitelstvo města na základě doporučení komise pro územní plán a pořizovatele dne 15. května 2023 o rozdělení změny č. 1 na dvě části, a sice do změny č. 1A a 1B.

Změna č. 1A obsahuje časově prioritní záměry (lokality) města a dále lokality (na základě dosavadních výsledků projednání) relativně bezproblémové.
Do změny č. 1B jsou naopak zařazeny lokality problematické (včetně např. zmíněné plochy Z119), u kterých bude nutné pro jejich zachování či zrušení pečlivě posoudit přínosy a rizika pro město, případně stanovit podmínky pro realizaci zástavby na těchto plochách. Zde se proto předpokládá pomalejší postup pořízení a vzdálenější datum vydání.
Nicméně i v případě změny č. 1A, kterou již zpracovatel v návrhu připravil, je nutné opakované veřejné projednání úprav, které vznikly od prvního veřejného projednání v loňském roce.

Ing. arch. Zdeněk Kindl, zástupce pořizovatele

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se