Proč by mohla v Edenu stát plánovaná obytná věž?

Proč by mohla v Edenu stát plánovaná obytná věž?

Plánované umístění věže. Foto: archiv

Mníšek pod Brdy se opět potýká se situací, kdyze skříní vylézají kostlivci z let dávno minulých a současnému vedení města nezbývá než zděděné problémy konstruktivně řešit. Tato kauza se táhne již od roku 2008, kdy byla v rámci územního rozhodnutí lokality plánovaného sídliště Eden (č. j. SÚ 14764/08-1431/2008) naplánována i výstavba tzv. obytné věže, objekt SO14. Tento projekt má dosud platné stavební povolení vydané zdejším stavebním úřadem č. j. SÚ 8287/09-919/2009-Hra. Na stavbu obytné věže
by měl dle stavebního povolení navazovat krček s komerčními prostory, který by měl propojit objekt s naproti stojícím bytovým domem SO13.

Lokalitu Eden stavěla firma OS Real, s.r.o. a kromě výstavby této obytné věže dovedla zbytek do úspěšné realizace a kolaudace. Kolaudace bytových domů (objekty SO10 a SO11) proběhla 4. 3. 2011 pod č. j. SÚ 1852/11-1412/2010- Hra a kolaudace objektu SO12 a SO13 pak 23. 8. 2012 pod č. j. SÚ 6020/12-970/2012-Pet.

Ke stavbě obytné věže nedošlo, byť celková stavba byla započata a lidé, kteří si zakoupili byty v bytovkách okolo, byli o budoucí stavbě informováni. Firma OS Real, s.r.o. nakonec tento projekt i s územním rozhodnutím a stavebním povolením prodala firmě Sport Pro Eden, s.r.o.

Nový stavebník má zájem stavbu dokončit a nyní žádá o úpravy projektu a nabízí městu různé benefity pro místní obyvatele. Je to zejména vybudování 20 parkovacích míst v docházkové vzdálenosti, příspěvek na ČOV a také vybudování víceúčelového hřiště pro místní mládež. Nově také revitalizaci zeleně na Novém sídlišti či případně to, co bude pro většinu obyvatel přínosné pro zlepšení životního prostředí celého okolí. Nutno připomenout, že např. multifunkční hřiště bylo navrženo jako součást původního projektu, ale vybudováno nikdy nebylo. Stejně, jako nebyly vysázeny původně plánované stromy.

Současné vedení radnice chce zabránit spekulacím a fámám, aby nenastala stejná situace
jako v případě vila-domů v Edenu, kdy tehdejší rada města ve složení: Petr Digrin, Daniela
Páterová, Hana Kotoučová, Marie Šretrová, David Řehoř svými usneseními souhlasila s řadou změn staveb rodinných domů v lokalitě Eden před jejich dokončením. Souhlasná stanoviska RM lze postupně najít v usneseních č. 27-27/2015 nebo také 10-65/2016 (P. Digrin, D. Páterová, H. Kotoučová). Ve stejném duchu se nesou také usnesení 28-27/2015, 29-27/2015, 30-27/2015 31-27/2015, 34-27/2015 nebo 35-27/2015 apod.

Poslední změnu ve prospěch OS Realu odsouhlasila tehdejší rada města na svém zasedání
dne 19. 7. 2017 pod usnesením č. 22-82/2017. Následným souhlasem SÚ a kolaudací neplánovaně vzrostlo např. i automobilové zatížení v této lokalitě. Zdá se, že minulé vedení Mníšku vycházelo developerovi vstříc až přespříliš, pracoval pro něj zároveň i tehdejší architekt města. Je pravděpodobné, že při schvalování změn a kolaudacích nebyly dodrženy parametry dle stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a územního plánu. Město požádá o přezkum nadřízený orgán stavebního úřadu.

Na řízení a povolení změny stavby před dokončením podle § 118 odst. 3 stavebního zákona se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení. Dle § 118 odst. 4 SZ lze změnu ohlášené stavby před jejím dokončením provést na základě ohlášení za postupu dle § 105 až 107 SZ, takový postup však musí být odůvodněn. Ohlášení musí obsahovat kromě jiného souhlasná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, souhlasy osob, které mají věcná práva k sousedícím pozemkům atd. V návaznosti na § 118 odst. 2 SZ je i v případě stavby vyžadující ohlášení potřeba vždy posoudit, zda je tato změna v souladu s vydaným společným územním a stavebním povolením nebo zda její povolení vyžaduje územní projednání. Správní uvážení SÚ, že změna stavby nezakládá změnu oproti vydanému společnému územnímu a stavebnímu povolení, je důvodem přezkoumání účelového a protizákonného postupu ve vztahu
k § 119 odst. 1 SZ.

Výňatek z tehdejšího platného územního plánu

V obytné věži bylo (podle prezentace developera) původně navrženo šest nadstandardních
bytů 3+kk (každý přes 117 m2) a to od čtvrtého podlaží výše. V nižších patrech měly být
komerční prostory, obchody a kanceláře. Developer nyní přišel s úpravou, kdy kromě prvního nadzemního podlaží je v celém objemu stavby navrženo 44 malometrážních bytů 1+kk a úplně zmizel napojovací krček a nebytové prostory. Právě velký počet bytů je pro většinu občanů nepřijatelný a zástupci investora slíbili určitou úpravu projektu. Podle dalšího tvrzení developera nemají za povinnost přistavět žádné parkovací stání, všechna parkovací místa byla již vybudována v předchozích etapách výstavby projektu Eden. Tato tvrzení radnice ověřuje ve spolupráci s odborem dopravy v Černošicích. Radnice rovněž zadá studii, která srovná skutečný a kolaudovaný počet parkovacích míst v celé lokalitě Eden.

Před 2 týdny proběhla anketa mezi členy SVJ přímo dotčených budoucí stavbou a také mezi lidmi bydlícími naproti ve starší zástavbě v ulici Ke škole. Cílem bylo zjistit názor obyvatel na stávající situaci a také jejich názor na benefity, které jsou specifikovány výše. Už nyní je ale patrné, že za největší vadu na projektu občané považují zvýšení automobilového provozu a budoucí zhoršení parkování pro stávající obyvatele celé lokality. Dalším sporným bodem je velké navýšení počtu bytů oproti původně schválenému projektu a s ním logicky
i nároků na občanskou vybavenost.

Na zasedání zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 16. 6. 2021 v budově Pavilonu ZŠ Komenského 420 proběhla veřejná schůze, kde byl přítomen i zástupce developera Václav
Prokop, kterého občané oprávněně zasypali svými dotazy a připomínkami. Přítomná byla i současná vedoucí stavebního úřadu v Mníšku pod Brdy Lenka Hršelová. Zástupce developera na zastupitelstvu pozval všechny přítomné na mimořádnou schůzku k diskutovanému projektu, která proběhla dne 22. 6. 2021.

Schůzky se zúčastnila také místostarostka Mníšku pod Brdy Dana Dalešická, která ujistila občany, že vedení města učiní veškeré možné kroky ke zmírnění následků této stavby pro místní obyvatele. Zástupci investora si vyslechli jak námitky přítomných občanů, tak připomínky města, které zazněly z úst místostarostky Dalešické. Dohodli se také na další schůzce a jednání, které by mělo proběhnout cca za měsíc. Bylo veřejně řečeno, že investor má zájem jak o domluvu s občany, tak o domluvu s městem.

Tato zděděná situace město Mníšek pod Brdy nijak netěší. Radnice proto využije veškeré možné legitimní způsoby k nalezení optimálního řešení i k dalšímu jednání. Je třeba si ale uvědomit, že pokud by situace vyústila v žádost investora o nové stavební povolení, město je pouze jedním z účastníků řízení, nikoli rozhodovacím orgánem, a hlavní slovo má stavební úřad jakožto přenesený výkon státní správy.

Kolaudační souhlas pro objekty SO10, SO11, SO12 a SO13 je k dispozici na vyžádání
podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vizualizace plánované věže z projektové dokumentace developera

OKS

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se