V tělocvičně už se cvičí

V tělocvičně už se cvičí

Během oslav 60. výročí založení ZŠ Komenského 420 měli lidé možnost prohlédnout si novou školní tělocvičnu. Počátkem září začal dodavatel stavby Profistav Litomyšl předávat městu jednotlivé části stavby tak, jak byly dokončeny. Jako první přišly na řadu prostory spojovacího krčku (šatny, WC, sprchy), následně měla být předána vzduchotechnika a nakonec povrchy v tělocvičně, které měly být hotové do 25. září.

Nyní již v tělocvičně děti cvičí, podle vyjádření ředitelky školy Michaely Pažoutové jsou obě haly pro tělocvik plně vytížené

Posun oproti původnímu termínu

Podle původních předpokladů se měla tělocvična kolaudovat na konci května, termín se však postupně posouval a v posledním Zpravodaji jsme informovali, že tělocvična bude připravená na konci prázdnin. „Některá zdržení byla způsobena úpravami projektu a tím i výkazu výměr. Jiné zdržení přinesl požadavek Města na změnu technologie štítových stěn nebo na změnu zařizovacích předmětů sprch a WC. Podobných drobných i větších úprav byla na stavbě celá řada,“ vysvětlil starosta Petr Digrin.

Dodatečné úpravy dokumentace by podle něj nebylo nutné provádět, pokud by na přípravu bylo více času. Zastupitelstvo města však stavbu schválilo až v dubnu 2015. „Pokud bychom ale měli více času a pro zakázku vyhlašovali soutěž, rovnou by výzva obsahovala položky, které jsme museli doplnit postupně“, dodal starosta s tím, že výsledná cena za stavbu by se od soutěžní příliš nelišila.

„Nemalé zdržení způsobil nález kabelu nízkého napětí, který nebyl zakreslen v podkladech.“

Podle vyjádření OSMI byla jedním z hlavních důvodů skutečnost, že podkladem k provedení prací byla podrobněji zpracovaná dokumentace pro stavební povolení, nikoli dokumentace pro provedení stavby, kterou by si stavba takového rozsahu zasloužila.

„Vzhledem k tomu, že na projekční práce byly pouze cca dva měsíce, je pochopitelné, že se v průběhu stavebních prací objevily chyby a absence některých položek v projektu a tato skutečnost výrazně ovlivnila délku výstavby. Nemalé zdržení způsobil například nález kabelu nízkého napětí, který nebyl zakreslen v žádných podkladech od správců sítí nebo vynucená přeložka vodovodního řadu, který v rozporu s mapovým podkladem od 1.SčV vedl v jiné trase a byl v kolizi se základy tělocvičny,“ uvedla Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI.

Předpokládanou cenu nepřekročíme

Jediným kritériem pro výběr dodavatele byla cena. Byl tedy vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídka, na základě které zvítězila dodavatelská firma, byla výrazně nižší než cena rozpočtu vypracovaného projektantem (předpokládaná projektová cena byla 22,5 mil. Kč, nejnižší nabídka byla 19,8 mil. Kč).

Nová tělocvična, kterou si prohlédli návštěvníci 60. výročí školy. Foto: Josef Porsch
Nová tělocvična, kterou si prohlédli návštěvníci 60. výročí školy. Foto: Josef Porsch

„I když konečné vyúčtování ještě není hotové, můžeme i přesto již nyní konstatovat, že navýšení ceny díla nebude o více než 10 procent oproti nabídkové ceně, tedy ani nedosáhne původně předpokládané ceny,“ vyzdvihla Pavla Duchoňová.

Ve Zpravodaji č. 253 jsme Vás informovali o třech schválených dodatcích ke smlouvě. Následně rada města schválila ještě dodatek č. 4 (týkal se dovybavení sociálních zařízení, například osušovačů rukou apod., a jednalo se o cca 150 tisíc), dodatek č. 5 (změny ve vzduchotechnice, kterou si vyžádaly novelizace vyhlášek) a dodatek č. 6 (dodatečné práce na obkladech a omítkách, kdy město na základě zvážení nahradilo levnější dlažbu ve sprchách a šatnách za dražší protiskluzovou). V době uzávěrky Zpravodaje chystaný dodatek č. 7 by se měl týkat prací na okolí tělocvičny.

Úpravy okolí přijdou na jaře

Zemina vybagrovaná v průběhu stavby, byla částečně odvezena a deponována na jiném pozemku města pro její další využití a částečně posloužila na terénní úpravy v okolí tělocvičny. V příštím roce město počítá s vybudováním nového oplocení kolem celého areálu školního hřiště a vybudováním nového doskočiště s rozběhovou dráhou (okolní úpravy budou provedeny na jaře také proto, že do té doby se zde zemina slehne).

Článek vyšel v říjnovém Zpravodaji městečka pod Skalkou.

Nová tělocvična

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Ing. Zbynek Jirovsky
Ing. Zbynek Jirovsky
6 let před

Opravdu se v tělocvičně cvičí? 🙂

Přihlásit se