Zastupitelé rozhodli o vzniku pracovní skupiny o odpadech

Zastupitelé rozhodli o vzniku pracovní skupiny o odpadech

Říjnové zastupitelstvo se konalo poprvé ve velkém sálu Pavilonu.

Dodatek k úvěrové smlouvě, zrušení zásad pro poskytování příspěvku na komunální odpad a nákup pozemků. To byla hlavní témata říjnového zastupitelstva (23.10. 2019).

Předtím, než zastupitelé přistoupili k projednávání dalších bodů jednání, odpovídala starostka Magdalena Davis na dotazy z publika. Nová mníšecká občanka přišla se stížností, že kontejnery na tříděný odpad v ulici 9. května doslova „přetékají“ a přimlouvala se za jejich častější vyvážení nebo přidání dalších nádob. Starostka reagovala sdělením, že v tomto směru bude město jednat se svozovou firmou Komwag. Další dotaz z publika se týkal nerespektování dopravních značek na Malém náměstí některými řidiči. Starostka stěžovatele ujistila, že situace bude řešena v součinnosti s městskou policií.

Magdalena Davis přečetla zprávu starostky o činnosti rady města a městského úřadu. Oznámila, že byla zveřejněna výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Parkurové hřiště u ZŠ s relaxační zónou“ a radou města byla schválena investice ve výši 258 tis. Kč do opravy Prostředního rybníka z rozpočtu 2020 nebo 2021 v případě, že v tomto období nedojde k revitalizaci celé soustavy tří rybníků. Informovala také o tom, že probíhá výběrové řízení na obsazení tří vedoucích pozic na městském úřadě vč. tajemníka.
Dále byl zastupiteli zvolen nový člen Finančního výboru po odstoupivší Ing. Ivě Hauserové, která rezignovala v červnu z důvodu změny bydliště. Novým členem Finančního výboru se stal Ing. Tomas Turek.

Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. z roku 2016, na jejímž základě byly čerpány finance na stavbu nového Pavilonu. Dodatkem č. 2 upravil termín první splátky úvěru, která se jeho podpisem posune na leden 2020.

Rozsáhlou diskuzi vyvolal návrh na zrušení zásad pro poskytování příspěvku na komunální odpad a přijetí nového ceníku nádob. Jeho předkladatelku k tomu přivedla skutečnost, že zatímco město platí svozové firmě každoročně stejnou částku, řada občanů si stěžuje na to, že předepsané nádoby na směsný odpad zůstávají poloprázdné a oni tak platí „za vzduch“. Zastupitelé se shodli na tom, že systém poplatků za odpady přijatý v roce 2011 je již zastaralý, neboť za posledních 8 let se přístup občanů k nakládání s odpadky změnil.  Došlo k několikanásobnému navýšení množství tříděného odpadu, což vedlo k poklesu objemu směsného odpadu. Zastupitelé nakonec přijali usnesení, kterým pověřují radu města, aby ve spolupráci s nově utvořenou pracovní skupinou složenou ze zájemců z řad zastupitelů i veřejnosti, připravila obecně závaznou vyhlášku o komunálních odpadech.

Starostka tímto vyzývá veřejnost k účasti v pracovní skupině, která by řešila přípravu nové obecně závazné vyhlášky o komunálních odpadech. Zájemci se mohou hlásit na email magdalena.davis@mnisek.cz .

Závěrem jednání zastupitelé schválili nákup pozemků za celkovou cenu 11 600 Kč od Státního statku Jeneč v likvidaci. Nejedná se o jeden ucelený pozemek, ale o několik navzájem nesousedících pozemků, které leží pod komunikacemi. Vlastnictví pozemků pod komunikacemi je totiž klíčové pro vytvoření pasportu místních komunikací, bez kterého nelze na tyto komunikace čerpat dotace.

Další řádné jednání zastupitelstva se uskuteční v prosinci 2019 a měl by být na něm mj. schvalován nový územní plán a rozpočet na rok 2020.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se