Zastupitelé schválili příspěvek na školkovné na školní rok 2022/2023

Zastupitelé schválili příspěvek na školkovné na školní rok 2022/2023

Ilustrační foto Pixabay

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schválilo na svém zasedání dne 14. 9. 2022 “Pravidla pro poskytnutí příspěvku na školné”.

Kdo má nárok na poskytnutí příspěvku?

 • Zákonný zástupce dítěte, které ke dni 31. 8. 2022 dosáhlo 3 let věku a není ve školním roce 2022/2023 přijato k předškolnímu vzdělávání v žádném veřejném předškolním zařízení zřízeném městem nebo obcí nebo svazkem obcí, pokud dítě a současně alespoň jeden ze zákonných zástupců dítěte má trvalé bydliště ve městě Mníšek pod Brdy po celou dobu poskytování příspěvku a dítě navštěvuje jiné předškolní zařízení na území ČR, které není zřízeno městem nebo obcí nebo svazkem obcí (dále jen soukromá MŠ).
 • Zákonný zástupce dítěte, který má se soukromou MŠ sjednánu pravidelnou měsíční docházku dítěte.
 • Nárok na příspěvek mají také ty děti, které dosáhnou 3 let mezi 1. 9. 2022 a 31. 5. 2023.

Jaká je výše poskytovaného příspěvku?

 • při docházce 5 dnů v týdnu činí příspěvek 1 500 Kč na měsíc,

Při zkrácené docházce bude výše příspěvku následující:

 • docházka 1 den v týdnu = 300 Kč na měsíc,
 • docházka 2 dny v týdnu = 600 Kč na měsíc,
 • docházka 3 dny v týdnu = 900 Kč na měsíc,
 • docházka 4 dny v týdnu = 1 200 Kč na měsíc.

Doklad o výši a úhradě školného vystaví příslušná soukromá MŠ za každý měsíc.
Příspěvek bude přiznán maximálně ve výši školného na daný měsíc.
Je-li zákonných zástupců více, příspěvek bude poskytnut tomu z nich, kdo podá úplnou žádost dříve.

Kdy můžete o příspěvek požádat?

 • O příspěvek můžete zažádat kdykoliv v průběhu školního roku 2022/2023.
 • Součástí “Žádosti o poskytnutí příspěvku na školné” je mimo jiné potvrzení – doklad o výši a úhradě školného, doklad o docházce a doklad o nepřijetí do MŠ zřizované městem Mníšek pod Brdy.
 • Příspěvek bude přiznán na docházku v době od měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost podána, výjimkou je září 2022, kdy pro žádosti podané do 14. 10. 2022 bude příspěvek přiznán od 1. 9. 2022.

Jak o školné požádat?

 • Zákonný zástupce podá osobně či prostřednictvím držitele poštovní licence doručí vyplněný formulář “Žádost o poskytnutí příspěvku na školné” na podatelnu MěÚ Mníšek pod Brd. Přílohou a nedílnou součástí této žádosti budou mimo jiné “Pravidla pro poskytování příspěvku”, kdy žadatelé a taktéž rodiče dítěte jsou povinni stvrdit svým podpisem, že se s těmito pravidly seznámili, jakož i souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • K žádosti doloží rozhodnutí o nepřijetí do MŠ v Mníšku pod Brdy
 • Doklad o výši a úhradě školného vystaví příslušná soukromá MŠ za každý měsíc.

Jak bude MÚ Mníšek pod Brdy následně postupovat?

 1. Městský úřad ověří správnost uvedených údajů v žádosti a žádost se všemi přílohami i předloženými doklady posoudí a předloží žádost k rozhodnutí radě města,
 2. O žádosti rozhodne rada města.
 3. V případě, že bude radou města rozhodnuto o schválení poskytnutí příspěvku, bude příspěvek následně vyplacen bezhotovostně na účet žadatele uvedený v žádosti, a to do 30 dnů od rozhodnutí o schválení poskytnutí příspěvku.
 4. Zákonný zástupce dodá potvrzení o zaplacení nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, jinak příspěvek nebude přiznán.

Příklady:
Rodiče dítěte, které navštěvuje veřejnou mateřskou školu v Praze zřízenou hl. městem Praha – nemají nárok.
Rodiče dítěte, které navštěvuje soukromou MŠ kdekoli v ČR – mají nárok.
Rodiče dítěte, které splňuje podmínky, ale kteří nepodali přihlášku do žádné MŠ v Mníšku pod Brdy –nemají nárok.
Rodiče dítěte, které bylo nebo bude přijato do veřejné MŠ zřízeného městem či obcí nebo svazkem obcí v průběhu školního roku 2022/2023 – mají nárok pouze do konce měsíce předcházejícího měsíci, od něhož bylo dítě přijato do MŠ zřízené městem či obcí nebo svazkem obcí.

Pravidla pro poskytnutí příspěvku na školné najdete ZDE.
Formulář Žádosti o poskytnutí příspěvku najdete ZDE.
Informace o poskytnutí příspěvku najdete ZDE.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se