Zastupitelé schválili příspěvek na školkovné na školní rok 2023/2024

Zastupitelé schválili příspěvek na školkovné na školní rok 2023/2024

Ilustrační foto: Pixabay

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schválilo na svém zasedání dne 25. září 2023 „Pravidla pro poskytování příspěvku na školkovné pro školní rok 2023/2024”.

Kdo má nárok na poskytnutí příspěvku?

 • Zákonný zástupce dítěte, které ke dni 31. 8 2023 dosáhlo 3 let věku a není ve školním roce 2023/2024 přijato k předškolnímu vzdělávání v žádném veřejném předškolním zařízení zřízeném městem nebo obcí nebo svazkem obcí, pokud dítě a současně alespoň jeden ze zákonných zástupců dítěte má trvalé bydliště ve městě Mníšek pod Brdy po celou dobu poskytování příspěvku a dítě navštěvuje jiné předškolní zařízení na území ČR, které není zřízeno městem nebo obcí nebo svazkem obcí (dále jen soukromá MŠ).
 • Zákonný zástupce dítěte, který má se soukromou MŠ sjednánu pravidelnou měsíční docházku dítěte.
 • Nárok na příspěvek mají také ty děti, které dosáhnou 3 let mezi 1. 9. 2023 a 31. 5. 2024.


Jaká je výše poskytovaného příspěvku?

 • při docházce 5 dnů v týdnu činí příspěvek 2 000 Kč na měsíc,

Při zkrácené docházce bude výše příspěvku následující:

 • docházka 1 den v týdnu = 800 Kč na měsíc,
 • docházka 2 dny v týdnu = 1 100 Kč na měsíc,
 • docházka 3 dny v týdnu = 1 400 Kč na měsíc,
 • docházka 4 dny v týdnu = 1 700 Kč na měsíc.

Doklad o výši a úhradě školného vystaví příslušná soukromá MŠ za každý měsíc.
Příspěvek bude přiznán maximálně ve výši školného na daný měsíc.
Je-li zákonných zástupců více, příspěvek bude poskytnut tomu z nich, kdo podá úplnou žádost dříve.

Kdy můžete o příspěvek požádat?

 • O příspěvek můžete zažádat kdykoliv v průběhu školního roku 2023/2024.
 • Součástí “Žádosti o poskytnutí příspěvku na školné” je mimo jiné potvrzení – doklad o výši a úhradě školného, doklad o docházce a doklad o nepřijetí do MŠ zřizované městem Mníšek pod Brdy.
 • Příspěvek bude přiznán již na docházku za měsíc, ve kterém byla žádost podána.


Jak o školné požádat?

 • Zákonný zástupce podá osobně či prostřednictvím držitele poštovní licence doručí vyplněný formulář “Žádost o poskytnutí příspěvku na školné” na podatelnu MÚ Mníšek pod Brd. Přílohou a nedílnou součástí této žádosti budou mimo jiné “Pravidla pro poskytování příspěvku”, kdy žadatelé a taktéž rodiče dítěte jsou povinni stvrdit svým podpisem, že se s těmito pravidly seznámili, jakož i souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • K žádosti doloží rozhodnutí o nepřijetí do MŠ v Mníšku pod Brdy
 • Doklad o výši a úhradě školného vystaví příslušná soukromá MŠ za každý měsíc.


Jak bude MÚ Mníšek pod Brdy následně postupovat?

 1. Městský úřad ověří správnost uvedených údajů v žádosti a žádost se všemi přílohami i předloženými doklady posoudí a předloží žádost k rozhodnutí radě města.
 2. O žádosti rozhodne rada města.
 3. V případě, že bude radou města rozhodnuto o schválení poskytnutí příspěvku, bude příspěvek následně vyplacen bezhotovostně na účet žadatele uvedený v žádosti, a to do 30 dnů od rozhodnutí o schválení poskytnutí příspěvku.
 4. Zákonný zástupce dodá potvrzení o zaplacení nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, jinak příspěvek nebude přiznán.


Příklady:
Rodiče dítěte, které navštěvuje veřejnou mateřskou školu v Praze zřízenou hl. městem Praha – nemají nárok.
Rodiče dítěte, které navštěvuje soukromou MŠ kdekoli v ČR – mají nárok.
Rodiče dítěte, které splňuje podmínky, ale kteří nepodali přihlášku do žádné MŠ v Mníšku pod Brdy –nemají nárok.
Rodiče dítěte, které bylo, nebo bude přijato do veřejné MŠ, zřízeného městem či obcí nebo svazkem obcí v průběhu školního roku 2023/2024 – mají nárok pouze do konce měsíce předcházejícího měsíci, od něhož bylo dítě přijato do MŠ zřízené městem či obcí nebo svazkem obcí.


Pravidla pro poskytnutí příspěvku na školné najdete ZDE.
Formulář Žádosti o poskytnutí příspěvku najdete ZDE.
Informace o poskytnutí příspěvku najdete ZDE.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se