Proč jsou Kovohutě v žebříčku znečišťovatelů

Proč jsou Kovohutě v žebříčku znečišťovatelů

Mníšecká divize podniku Kovohutě Holding DT figuruje v žebříčku znečišťovatelů životního prostředí za rok 2015, který 12. října zveřejnila ekologická organizace Arnika. Podnik je na 2. místě co do množství dioxinů předaných v odpadech. Podle dat, která samy firmy hlásí do tzv. Integrovaného registru znečišťovatelů, předal tyto odpady k likvidaci. Nejedná se o emise vypuštěné do ovzduší. Podle informací, které má Město k dispozici, se jednalo o časově omezenou akci (jde o data za rok 2015), kdy Kovohutě předávaly k ekologické likvidaci starší pevný odpad zbylý z bývalých provozů a spíše by tedy mělo jít o zlepšování životního prostředí.

Podle RNDr. Jindřicha Petrlíka z Arniky firma nahlásila 29 gramů dioxinů předaných v odpadech. „To by teoreticky mohlo naznačovat i obsah dioxinů v emisích, ale vzhledem k tomu, že Kovohutě Holding DT musí dioxiny měřit, nejspíš ohlašovací práh pro jejich emise do ovzduší nepřekročily. Ale ani údaje o dioxinech v odpadech nelze brát na lehkou váhu a je třeba především sledovat, kde odpady s takto vysokým množstvím dioxinů skončí. Proto při vyhodnocení žebříčků zahrnujeme i množství dioxinů v odpadech a Kovohutě Holding DT jich ohlásily za rok 2015 opravdu hodně, proto jsme tento skokový nárůst zdůraznili i v naší tiskové zprávě,“ vysvětluje Jindřich Petrlík.

Podle vyjádření firmy se ale občané nemusejí znečištění životního prostředí dioxiny a furany uvedenými ve zmíněných žebříčcích obávat, protože odpady s jejich obsahem byly pouze předány k ekologické likvidaci. Jak řekl Miloslav Štěrba, vedoucí provozního úseku z firmy Kovohutě Holding DT, jednalo se o zbývající likvidaci odpadů po přerušení provozu v roce 2013 a o součet celkového množství různých druhů odpadů z několika míst. „Nové odpady nevznikaly, pouze byly předávány k ekologické likvidaci. Rozložení ekologické likvidace odpadů do dvou následujících let po přerušení výroby bylo z důvodu ekonomické situace společnosti. Na základě analýz jednotlivých druhů odpadů bylo vypočítáno nahlášené množství dioxinů a furanů v odpadech,“ uvádí Štěrba. Pro Kovohutě likviduje dle jeho vyjádření nebezpečné odpady podnik SITA CZ, a. s. (nyní Suez Využití zdrojů a. s.). Odpady s obsahem zmíněných látek podle něj pocházely z výroby hliníkových slitin. „Kovohutě Holding DT, a. s. divize Kovohutě Mníšek provozuje výrobu pouze v jedné hale (parc. číslo 1965/1). Kouř ani zápach z naší výroby nepochází, pravidelně probíhá kontrola jak provozovaného zařízení, tak i odlučovacího zařízení,“ uvedl Miloslav Štěrba.
(Celé vyjádření M. Štěrby z Kovohutě Holding DT)

Dioxiny (210 chemických látek ze dvou skupin odborně nazývaných polychlorované dibenzo-p-dioxiny – PCDDs a polychlorované dibenzofurany – PCDFs) jsou látky nebezpečné i ve stopovém množství, které vznikají například při spalování odpadu obsahujícího chlórované látky či jako vedlejší produkty v chemické výrobě, kde se používá chlór. V již velice malých dávkách způsobují hormonální poruchy, ohrožují reprodukci živočichů včetně člověka, mají na svědomí poškození imunitního systému a některé z nich způsobují rakovinu. Díky své chemické stabilitě setrvávají dlouho v prostředí a „putují“ proto i tisíce kilometrů od zdrojů svého původu. (Zdroj: Databáze chemických látek, Arnika)

Jak to vidí zastupitelka

Zásadní je otázka, jak tyto dioxiny vůbec vznikly. Součástí otázky je i nejasná a komplikovaná situace kolem tzv. integrovaného povolení (IP), díky kterému mohou Kovohutě provozovat svoji činnost. Provozní řád platného IP sice stanovuje emisní limity dioxinů (PCDD a PCDF) pro zařízení nazvané „sklopná rotační pec“, problémem však je, že tento provozní řád je dnes již v rozporu s novým zákonem o ochraně ovzduší. Pokud tedy pec byla v roce 2015 v provozu, byl tím porušován zákon. Pokud v provozu nebyla, kde se najednou vzalo tolik dioxinů?

V Kovohutích by měl v současnosti probíhat pouze jeden povolený proces, kterým je sušení hliníkových třísek. Ten probíhá na linkách INTAL1 a INTAL2, přičemž provoz linky INTAL2 nesplňuje podmínky IP, neboť není uveden v provozním řádu. Provozní řád pak pro sušení třísek dioxiny (PCDD a PCDF) neupravuje, uvádí pouze limit znečištění pro tuhé znečišťující látky (TZL). Kovohutě tedy nemají povinnost dioxiny na těchto zařízeních sledovat, tím méně hlásit. Znovu se tedy ptám, odkud se nahlášené dioxiny vzaly?

Je možné, že odhady zmíněných dioxinů mají své jádro úplně jinde než ve výše uvedených procesech (více se tématem bude zabývat pracovní skupina Kovohutě). Je však pravděpodobné, že souvisí s nárůstem průmyslové aktivity Kovohutí v důsledku pronájmu areálu zahraničnímu investorovi.

Možnosti ovlivnit tuto situaci z pozice vedení města jsou sice velmi omezené, nicméně existují. Vedení města vzalo vážně stížnosti občanů na zvýšený hluk a zápach za poslední dva roky a k dalšímu rozšiřování výroby v Kovohutích se postavilo skepticky, tj. na jednání v červnu 2016 přijalo zastupitelstvo města usnesení ve formě dopisu výše uvedenému zahraničnímu investorovi, ve kterém ho upozorňuje, že rozšiřování výroby v Kovohutích nepodporuje. V novém návrhu územního plánu se také projednává možnost nového regulačního plánu pro průmyslovou zónu s důrazem na její obchodně-průmyslovou funkci spíše než na primárně-výrobní. Město takovými kroky může vyslat jasný signál o tom, že do budoucna preferuje investory, kteří budou k jeho životnímu prostředí šetrnější.

Mgr. Magdalena Davis, Ph.D., zastupitelka, členka pracovní skupiny Kovohutě
(Redakčně kráceno, celé vyjádření zde.)

Názor občana

Kovohutě jako za totáče

Ani nevím, při které předvolební euforii pan starosta prohlásil, že nainstaluje na některých sloupech v Mníšku pod Brdy a okolí monitory znečišťování ovzduší. Jsou někde? Nedávno jsem jela z Prahy a uslyšela z radia vyhlášení výsledků největších znečišťovatelů ovzduší a Kovohutě (foto: A. Merunková)málem jsem nabourala. Mníšek po Spolaně Neratovice je na druhém místě! Po kolika letech vyšla pravda najevo! Sama jsem, co by starostka, iniciovala několik inspekčních návštěv kontrolorů ministerstva životního prostředí v areálu Kovohutí. Dokonce jsem u jedné té kontroly i byla! Vždy šlo prý jen o „lidské selhání“ a už se vařilo kafe. Chtělo se mi křičet „korupce“!!
Jak se k tomu vedení měst postaví nyní, když má oficiální zprávu v ruce? Pokuty, satisfakce…?

Alexandra Merunková
(Redakčně zkráceno a upraveno.)

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se