Pandemie, nepandemie, ve škole je stále co dělat

Pandemie, nepandemie, ve škole je stále co dělat

Slavili jsme Den dětí

Naše škola, která je zřízená podle §16 odst. 9 pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebyla naštěstí tak často vystavena uzavření v době pandemické jako běžné školy. Mohli jsme tak pracovat a setkávat se prezenčním způsobem, za což jsme byli my, pedagogové i žáci, rádi.

Distanční výuka
Nicméně i na nás dolehlo opatření uzavření všech škol v době od 1. 3. do 12. 4. a zavedení distanční výuky. Protože se tato situace dala předvídat a měli jsme s tímto způsobem výuky již zkušenosti, byli jsme na situaci připraveni. Samozřejmě bylo nutné individuálně zohlednit schopnosti a možnosti žáků, což kladlo na pedagogy nemalé nároky. U žáků s kombinovaným a těžším mentálním postižením byla nutná častá a intenzivní spolupráce s rodiči a patří jim náš obdiv, jak vše zvládli. Velká skupina žáků dokázala ale pracovat s digitálními technologiemi samostatně. Takže online výuka byla pro všechny důležitým vzdělávacím a komunikačním prostředkem a místem, kde jsme se mohli vidět a mluvit spolu. Období distanční výuky využili pedagogové také ve velké míře k dalšímu vzdělávání, kdy absolvování celé řady webinářů zužitkujeme v naší další práci. Po opětovném nástupu
žáků do školy a krátkém adaptačním období, jsme se v rámci možností snažili „žít“ jako dříve. Často jsme v rámci prevence chodili na výuku do přírody a hlavně jsme chtěli žákům nahradit omezenou výuku tělesné výuky a přivést je více k pohybu.

Přednáška o lesní zvěři

Zapojili jsme se do různých aktivit
S uvolňováním opatření bylo možné organizovat i více aktivit pro žáky. V rámci minimální prevence jsme zrealizovali pro žáky několik programů, například na téma vztahy v třídním
kolektivu, právní důsledky rizikového chování, škodlivost užívání návykových látek. Mladší
žáci se podívali do záchranářského vozu a naučili se něco o základech 1. pomoci.

Seznámili jsme se se základy poskytování 1. pomoci

Ve spolupráci s mníšeckými hasiči jsme si prohlédli hasičskou zbrojnici a dozvěděli se něco o jejich práci. Dále proběhl projektový den na téma finanční gramotnost – nákup na internetu, palačinkový den, environmentální projekt s lesníkem v dobříšské přírodě. Již tradičně připravili starší žáci pro mladší spolužáky celou řadu soutěží a zábavných úkolů ke Dni dětí, navštívili jsme ZOO Praha a ani letos jsme si nenechali ujít výšlap na Skalku s pozorováním přírody, kdy část žáků absolvovala prohlídku podzemí. Zúčastnili jsme se také několika výtvarných soutěží, například ve spolupráci se ZUŠ Řevnice nebo Lesy ČR. S elánem se žáci pustili do úklidu města v rámci Dne Země. Je opravdu neuvěřitelné kolik odpadků za pár hodin posbírali. Chtěli bychom tak i touto cestou apelovat na obyvatele
i návštěvníky Mníšku, aby více využívali nádoby na odpad a chránili tak naše město před nepořádkem. Děkujeme.

Na Den Země jsme uklízeli Mníšek

Nákupy učebních pomůcek a kroužky
Škola je zapojena do projektu EU Šablony III, z něhož jsme využili finanční podporu na nákup interaktivní tabule, notebooků a tabletů, financován je také kroužek doučování a badatelský, který se setkal u žáků s velkým úspěchem. Kdo by se také nechtěl dozvědět co je nenewtonská kapalina, jak vznikají krystaly nebo jak vyrobit hasicí přístroj? Od září plánujeme i kroužek robotiky.

Zápis
K zápisu se dostavilo pět žáků, z čehož tři byli přijati a dvěma byl udělen odklad. I s dalšími přestupy bude od září kapacita školy opět naplněna. Koncem června proběhlo na školní zahradě setkání s budoucími prvňáčky, na které už se velmi těšíme, a jejich rodiči. Letošní školní rok ukončilo základní vzdělávání 8 žáků. A jsme rádi, že všichni byli přijati na plánované obory a přejeme jim, aby zdárně další vzdělání ukončili.

Děkujeme všem rodičům, zřizovateli, sponzorům a dalším institucím za dosavadní spolupráci a těšíme se na spolupráci v dalším školním roce.

Dětský den jsme si báječně užívali

Použitá foto: archiv autorky

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se