Odpověď ROPID na Otevřený dopis k výběru provozovatele příměstské dopravy pro oblast Mníšecko

Odpověď ROPID na Otevřený dopis k výběru provozovatele příměstské dopravy pro oblast Mníšecko

ROPID

strana 1/4

Odpověď na otevřený dopis k výběru provozovatele příměstské dopravy pro
oblast Mníšecko

obdrželi jsme „Otevřený dopis, resp. dopisy zastupitelům Středočeského kraje,
zastupitelům hlavního města Prahy a společnosti ROPID“ se žádostí, aby byl zvážen
výběr provozovatele pro zajištění příměstské dopravy na roky 2024-2034 pro oblast
Mníšecko, potažmo zrušení a znovu vyhlášení veřejné zakázky. Důvodem otevřeného
dopisu je skutečnost, že podle zveřejněných informací z otevírání nabídek nabídl
v zadávacím řízení dosavadní dopravce zajišťující veřejné služby v přepravě
cestujících v oblasti Mníšecka, tj. Martin Uher, spol. s r.o., až druhou nejvýhodnější
nabídku, přičemž jste s jeho službami v regionu velmi spokojeni a patří mezi
nejkvalitnější a nejspolehlivější dopravce v rámci systému Pražské integrované
dopravy (dále jen „PID“). Uvádíte rovněž, že nabídková cena by neměla být jediným
rozhodujícím kritériem pro výběr dopravce, a navrhujete výběrové řízení založit na
váženém průměru dvou či více faktorů, a to kvality přepravy, ceny přepravy,
spokojenosti cestujících apod., tj. aby byla zohledněna kvalita před nízkou cenou.
Obsahem Vašeho dopisu jsme se intenzivně zabývali a pro pochopení celé záležitosti
považujeme i jménem hlavního města Prahy za důležité Vám na něj odpovědět a vše
podrobněji vysvětlit.
Již na tomto místě je třeba uvést na pravou míru, že zadávací řízení na předmětnou
oblast prozatím nebylo ukončeno, v tuto chvíli nebylo rozhodnuto ani o výběru
nejvhodnější nabídky. S ohledem na důvěrný charakter relevantních informací
o průběhu hodnocení a posouzení nabídek, které chrání i zákon o zadávání veřejných
zakázek, není možné poskytovat jakékoliv podrobnější informace před ukončením
zadávacího řízení.
Jakkoliv rozumíme důvodům pro sepsání otevřeného dopisu, který plně respektujeme,
dovolte nám prezentovat tuto obsáhlejší odpověď, jejímž cílem je podrobněji Vám
objasnit klíčové souvislosti týkající se problematiky veřejných zakázek a výběru nového
poskytovatele veřejných služeb v přepravě cestujících od 1. 12. 2024 na území Vašeho
regionu.
Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) a Středočeský kraj (dále jen „SčK“) jsou vyššími
územními samosprávnými celky, které v rámci své samostatné působnosti zajišťují
dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících ve svém územním
obvodu a se souhlasem jiného kraje v jeho územním obvodu. HMP a SčK se podílejí
na provozování společného integrovaného dopravního systému HMP a SČK, kterým
je PID.

strana 2/4

Veřejné služby v přepravě cestujících na území Vašeho regionu zajišťuje podle
smlouvy platné a účinné od 1. 1. 2010 dopravce Martin Uher, spol. s r.o. (Smlouva
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2010 až
2019, uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů). V souladu s platnými právními předpisy pak byla tato smlouva (podobně
jako u jiných dopravců na území HMP a SčK) prodloužena až do 30. 11. 2024 z důvodu
významných investic dopravce do vozového parku. Prodloužení smlouvy, které lze
samo o sobě považovat za vstřícný krok objednatelů vůči dopravci, bylo v souladu
s platnou právní úpravou. Je ale nutné zdůraznit, že další prodloužení smlouvy již není
podle právních předpisů vztahujících se k veřejným službám v přepravě cestujících
možné. Proto HMP a SčK musely přistoupit k hledání nového poskytovatele veřejných
služeb v přepravě cestujících od 1. 12. 2024, mimo jiné i dopravce, který bude
zajišťovat dopravní obslužnost ve Vašem regionu. Základním požadavkem Evropské
unie promítnutým do národní legislativy je, že pro uzavírání nových smluv v přepravě
cestujících veřejnou linkovou autobusovou dopravou se musí vyhlásit nové otevřené
soutěže – zadávací řízení. Mezi základní zásady zadávání veřejných zakázek přitom
obecně patří transparentní přístup zadavatele při současném zachování zásady
rovného zacházení. Zadavatel je tedy povinen nastavit spravedlivé podmínky, které
budou stejné pro všechny dodavatele. Samozřejmě platí, že výsledek soutěže nelze
jakkoliv předvídat a už vůbec ne přizpůsobovat ve prospěch preferovaného
dodavatele.
HMP společně se SčK vyhlásilo ve druhé polovině roku 2022 celkem čtyři vlny
zadávacích řízení na nové poskytovatele veřejných služeb v přepravě cestujících,
přičemž oblast Mníšecka byla zahrnuta do tzv. první vlny vyhlášených veřejných
zakázek.
Veřejná zakázka „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě
cestujících na příměstských linkách PID – oblast A4 – Mníšecko“ byla uveřejněna na
profilu hlavního zadavatele (HMP) dne 21. 7. 2022, lhůta pro podání nabídek byla
několikrát prodlužována, a to až do 21. 10. 2022 (celkem tedy lhůta pro podání nabídek
činila 92 dnů).
Příprava zadávací dokumentace veřejných zakázek všech čtyř vln probíhala téměř dva
roky a podílelo se na ní mnoho odborníků s praktickými znalostmi a zkušenostmi. Pro
oba objednatele bylo zásadní, aby byl ve všech oblastech zachován vysoký standard
kvality poskytování služeb dopravní obslužnosti a aby byl tento vysoký standard kvality
na území HMP a SČK jednotný. Požadovanou vysokou úroveň kvality služeb promítli
objednatelé do zadávacích podmínek všech zadávacích řízení povinnými jednotnými
standardy kvality. Kvalita poskytování služeb (ve vysokém standardu a jednotně) je
tedy již přímo zohledněna v zadávacích podmínkách. Nastavení jednotných standardů
zajišťuje stejnou úroveň poskytovaných služeb v celém systému PID. Bez takových
zadávacích podmínek, by došlo k významnému rozkolísání úrovně nabízené kvality
služeb v systému PID, tj. na území HMP a SčK, což by bylo dlouhodobě neudržitelné.
Vzhledem k tomu, že vysoký standard kvality byl stanoven závazně a jednotně přímo
v zadávacích podmínkách, soutěží jednotliví dopravci o to, kdo při takto nastavené
vysoké úrovni kvality nabídne nejnižší cenu.
Veřejná zakázka, resp. všechny zakázky byly vyhlášeny jako otevřené (zadávací)
řízení, soutěže se mohli zúčastnit jak stávající dopravci v systému PID, tak i dopravci
mimo systém PID. Z toho vyplývá, že jakékoliv Vámi navrhované dílčí hodnoticí
kritérium vedle nabídkové ceny by dopravce mimo systém PID diskriminovalo,
a naopak zvýhodňovalo dopravce v systému PID. Takový postup – tj. znevýhodnění
nových dopravců – by představoval narušení principu rovného zacházení, což by
ohrozilo všechny soutěže na výběr dopravců v nadcházejícím období. Pokud by byla
stanovena další hodnoticí kritéria, např. jak navrhujete spokojenost cestujících, kvalita
přepravy apod., jednalo by se navíc o neměřitelné a objektivně nesrovnatelné hodnoticí
kritérium. Jistě uznáte, že kritérium „spokojenost cestujících“ nebo politické
reprezentace daného regionu může být značně subjektivní, a může tak vyvolat
pochybnosti o korektním postupu objednatelů. Zároveň je nutné dodat, že hodnocení
předchozích zkušeností (tzv. referencí neboli kvalifikace) u konkrétního dodavatele
odmítá i rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen
„ÚOHS“). Právě dosavadní aplikační a výkladová praxe ÚOHS je důležitá
a objednatelé ji nemohou v takto náročných tendrech, s dobou plnění smluv na dalších
10 let přehlížet.

strana 3/4

Lze tedy shrnout, že otevřené soutěže se mohou zúčastnit dopravci z celé Evropské
unie. Hodnoticí kritéria tohoto typu (spokojenost cestujících apod.) nelze v praxi
objektivně nastavit na měřitelnou a srovnatelnou úroveň, protože závazkové smlouvy
i jen napříč Českou republikou mají různé požadavky na kvalitu, rozdílné sankční
mechanismy; taková kritéria hodnocení by z povahy věci nebyla transparentní. Takto
nastavené zadávací podmínky by byly téměř s jistotou napadeny u ÚOHS, došlo by k
ohrožení celého projektu a uzavření všech smluv pro nadcházející období. Podobný
vývoj by nepochybně vyústil k velmi vysokým finančním nákladům z veřejných
rozpočtů. Je vhodné zmínit i to, že podmínky zadávacích řízení a ani hodnoticí kritéria
nebyly v průběhu zadávacích řízení napadeny před ÚOHS, či jakkoliv zpochybněny ani
Vámi zmíněným dopravcem.
Dovolujeme si zdůraznit, že aktuální a nutno dodat přísné standardy kvality PID jsou
součástí zadávací dokumentace. Těmito Standardy kvality PID budou vázáni všichni
noví poskytovatelé veřejných služeb v přepravě cestujících a současně bude velmi
důsledně vymáháno jejich dodržování tak, jako je tomu u současných smluv. Smlouva,
která bude uzavřena s vítězným dopravcem, obsahuje nejen podmínky plnění včetně
výše uvedených standardů kvality, ale také kontrolní mechanismy jak ekonomického
rázu, tak i provozních parametrů objednávaných služeb a samozřejmě sankční aparát.
Očekáváme proto, že případný nový poskytovatel veřejných služeb v přepravě
cestujících, tedy dopravce, který bude zajištovat dopravní obslužnost Mníšecka, naplní
přísná očekávání nejen objednatelů, ale i uživatelů, pro které jsou tyto služby
objednávány, a obyvatelé a cestující v této oblasti budou s dopravní obslužností nadále
spokojeni. Můžeme Vás ujistit, že pochybení dopravce při plnění závazku veřejné
služby nebude přehlíženo, naopak dojde k řádnému prošetření a případně i k uplatnění
stanovených sankčních mechanismů, aby se podobné pochybení neopakovalo. Nad
rámec uvedeného lze doplnit, že rozdíl v nabídkové ceně mezi v tuto chvíli nejlevnějším
účastníkem a druhým nejlevnějším účastníkem zadávacího řízení není takový, aby
vzbuzoval oprávněné pochyby o tom, že nejlevnější účastník zadávacího řízení
nebude poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících v požadované kvalitě. V této
fázi zadávacího řízení (po uplynutí lhůty pro podání nabídek) nelze v žádném případě
u předmětného zadávacího řízení měnit tak důležitý parametr, jakým je kritérium
hodnocení. Parametry nadlimitních veřejných zakázek včetně hodnoticích kritérií byly
schváleny v obou krajích – v HMP usnesením Zastupitelstva HMP č. 38/52 ze dne
16.6. 2022 a ve SčK usnesením Rady SčK č. 058-27/2022/RK ze dne 29. 6. 2022, kdy
tyto dokumenty jsou veřejně dostupné.
Ani případné zrušení a vyhlášení nové soutěže nelze považovat za akceptovatelnou
variantu. Zrušení zadávacího řízení je možné jen ze zákonem stanovených důvodů,
např. pokud zadavatel neobdržel žádnou nabídku, přičemž v případě veřejné zakázky
pro oblast Mníšecko zadavatel obdržel celkem 4 nabídky. Za důvod pro zrušení
zadávacího řízení nelze označit ani nespokojenost objednatele nebo politické
reprezentace s pořadím nabídek. Zadavatelé veřejné zakázky jsou vázáni zákonem
o zadávání veřejných zakázek a postupují s péčí řádného hospodáře. Proto bylo
i zadávací řízení na nové poskytovatele veřejných služeb v přepravě cestujících od
2024 vypsáno již ve druhé polovině roku 2022, tak aby došlo k výběru nových
dopravců s dostatečnou časovou rezervou před zahájením provozu. Stejné zadávací
podmínky jsou nastaveny pro všech 35 soutěžených oblastí. Případné zrušení jednoho
zadávacího řízení s ohledem na tlak politické reprezentace (ačkoliv veden dobrým
úmyslem), tj. neakceptování výsledku férové a transparentní soutěže bez existence
objektivních důvodů, je z právního hlediska vyloučeno. Zároveň by podobný postup
v této chvíli velmi významně ohrozil celkovou důvěryhodnost objednatelů a rovný
přístup vůči všem dopravcům. Nehledě na to, že by tento postup zadavatelů byl
napadnutelný před ÚOHS. Je nutné vnímat i to, že kraje na rozdíl od jiných
soukromoprávních subjektů vynakládají veřejné prostředky, nemají tedy možnost
„volného“ výběru při uzavření smlouvy s konkrétním dodavatelem.
Vzájemná spolupráce kraje s obcemi je ve Středočeském kraji zajištěna
prostřednictvím smluv na zajištění Standardů dopravní obslužnosti (SDO). Tyto SDO
byly mj. zavedeny právě proto, aby bylo vůbec možné veřejné soutěže zorganizovat,
protože soutěž vypisovaná 20 a více objednateli by byla v praxi nesmírně
komplikovaná. Už jenom povinné notifikace, o které jsme se před několika lety
pokoušeli, prokázaly, že taková součinnost je opravdu nad společné možnosti. Jen pro
Vaši informaci ani po třech měsících se nevrátila od dotčených obcí potřebná pověření

strana 4/4

k notifikacím v takové míře, aby bylo možné notifikovat v Úředním věstníku aspoň
jednu oblast. Kromě toho přibyly zákonné povinnosti, které by museli jednotliví
objednatelé sami zajišťovat – dopravní plán, hlášení uzavřených smluv a jejich hodnoty
atd. Objednávka soustředěná na smluvním základě s dotčenými obcemi do jedné
smlouvy se jeví v současném právním prostření nastaveném pro zajišťování veřejných
služeb v přepravě cestujících jedinou efektivní cestou. Zároveň nelze přehlédnout ani
ekonomický profit obcí z tohoto způsobu zajištění dopravní obslužnosti, zejména
v případech mimořádností, které byly v minulosti řešeny vždy jen na úrovni krajských
objednávek a objednávky obcí přes veškerou snahu organizátorů i Svazu měst a obcí
stát nezapočítával. Obdobný systém, tedy soustředění objednávky veřejných služeb
do rukou kraje s finančním příspěvkem obcí, byl z výše uvedených důvodů postupně
v drobných obměnách konstrukce příspěvku zaveden ve všech krajích. Jsme
přesvědčeni, že zadávací řízení jsou ve všech oblastech vyhlášena transparentně,
nediskriminačně a s velkým důrazem na zajištění kvality poskytovaných služeb
dopravní obslužnosti a s jasnými pravidly následné kontroly jejich plnění.
Ani případná participace vybraných obcí nebo jiných zájmových uskupení při přípravě
zadávacích podkladů by při řádném nastavení zadávacích podmínek a při řádném
průběhu všech tendrů nevedla k jinému výsledku, než k tomu, který vzešel z otevřené
soutěže.
Pevně věříme, že výše uvedené věcné shrnutí skutkových okolností a souvisejících
legislativních omezení je pro Vás v tuto chvíli dostatečné a že finální výběr dopravce
v oblasti Mníšecko pro Vás bude pochopitelný a akceptovatelný.
Velmi děkujeme, že ve svých snahách míříme ke stejnému cíli, kterým je zajištění
vysokého standardu kvality cestujících při poskytování služeb dopravní obslužnosti.


S pozdravem
Ing. et Ing. Petr Tomčík
ředitel ROPID

Pavel Jeřábek

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se