Památné lípy jsou po staletí dominantou města

Památné lípy jsou po staletí dominantou města

 

Mníšecká lipová alej tvoří přírodní dominantu města už po staletí. A loňský rok byl pro ni velmi důležitý.

Jiřina Romová
odbor vnitřních věcí

Lípy tvořící alej v ulici V Lipkách nesou už dvanáct let označení památné stromy. Je pravděpodobné, že původní cesta na poutní místo s barokním kostelíkem sv. Maří Magdalény, klášterem, poustevnou a křížovou cestou na Skalce vedla touto alejí už před více než dvěma sty roky.

„Jedná se o vytvoření esteticky působivé kompoziční osy spojující střed města s poutním barokním areálem na Skalce, situovaným na hřebeni Brd. Vzhledem k tomu, že stavba kostela sv. Maří Magdalény je z let 1692-1693, lze předpokládat, že tento časový údaj může být brán jako první z možných dat vzniku aleje, s tím, že mohutné kmeny a rozložité koruny se významně podílejí na koloritu města,“ odůvodnil vyhlášení aleje památných stromů orgán ochrany přírody (MěÚ Mníšek pod Brdy).

Péče o zelené pamětníky

Alej v ulici V Lipkách v současné době tvoří 83 lip, z toho 59 je srdčitých a 24 velkolistých, zastoupený je i jírovec maďal a dub letní. Památnými stromy jsou ale pouze lípy. Alej byla kompletně ošetřena v roce 2007, záhy po vyhlášení památných stromů. Od té doby proběhlo jen ošetření v případě havarijního stavu, nebo došlo na bezpečnostní řez, ale jen na jednotlivcích.

Orgán ochrany přírody se snaží o maximální ochranu mníšecké aleje, a proto v roce 2016 nově vymezil jednotné ochranné pásmo památných stromů v ulici V Lipkách, a to v délce 12timetrového pruhu z každé strany dvouřadé aleje tvořené památnými stromy (měřeno od středové osy stromů na každé straně aleje).

Vzhledem k tomu, že stromy nebyly dlouhodobě ošetřovány, bylo jasné, že na to bude potřeba větší investice. Proto město na jaře loňského roku požádalo Agenturu ochrany přírody
a krajiny o dotaci z Programu péče o krajinu (podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí). S cílem nejen uchovat památné stromy, ale i vysadit stromy nové.

Město dotaci ve výši bezmála 134 tisíc korun získalo a práce pak probíhaly ve dvou etapách. Než se stromy olistily, došlo na jarní ošetření tam, kde to bylo nejakutnější.  Ostatní se ošetření dočkaly na podzim a také výsadba 11 kusů lip proběhla až ve vhodném termínu.  Napříště nás čeká povýsadbová péče o nově vysazené stromky včetně důkladné zálivky. Věřím, že pěkně porostou a budou nám všem dělat radost a jednou z nich vyrostou také staleté lípy. Až půjdete kolem, všimněte si těch velikánů, jejich korun, dutin, jsou plné života. Člověku nezbývá nic jiného než žasnout nad tou dokonalou krásou…

 

Rozpočet celkových nákladů na ošetření a obnovu lipové aleje

 
cena v Kč s DPH
1 zdravotní a odlehčovací řez – 35 stromů  146 640
2 zdravotní a celkový obvod. redukční řez – 3 stromy  15 740
3 odstranění nevhodných dřevin (náletu)  7 260
4 Kácení stromů volné prům. do 20 cm (2x dub, 1x borovice) 544,50
5 Odfrézování pařezů do hloubky 20 cm  22 022
6 výsadba nových lip, vel.14-16 cm vč. ukotvení, 11 ks  72 539,50
7 zálivka 6x ročně po dobu 3 let  12 877,43
celkem 277 623,43  

 

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se