Výsledky červnového jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy

Výsledky červnového jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy

Jednání zastupitelstev se od roku 2019 konají ve velkém sálu Pavilonu

Ve středu 19. června 2024 se ve velkém sálu Pavilonu uskutečnilo druhé letošní zasedání mníšeckého zastupitelstva. Přítomno bylo všech 15 zastupitelů.

Účetní závěrka a závěrečný účet města za rok 2023
Vedoucí Finančního odboru městské úřadu informovala o tom, že hospodaření města skončilo přebytkem 4,9 miliónu Kč a na účtech zbylo necelých 93 miliónu Kč. V průběhu roku se pokračovalo ve splácení úvěru u ČSOB na výstavbu Pavilonu, které činilo 3,657 miliónu Kč.
Upravený rozpočet investičních výdajů se podařilo naplnit na 76 %. Běžné výdaje roku 2023 se podařilo splnit na 87 % upraveného rozpočtu.
Zastupitelé následně schválili Závěrečný účet města za rok 2023. 

Schválení přijetí dotací
Zastupitelé postupně schválili čtyři přijaté dotace:

Příplatek pro Mníšeckou servisní
Zastupitelé schválili poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku ve výši 1 000 000 Kč pro společnost Mníšecká servisní s. r. o., která získala dotační podporu na realizaci projektu „Sanace – Mníšek pod Brdy – Halda, Bažantnice a okolí“ od Státního fondu životního prostředí ČR.
Finanční prostředky bylo nutné do Mníšecké servisní vložit v souvislosti s kofinancováním projektu, které bude v prvním roce realizace zahrnovat zejména náklady na aktualizaci projektu i posudků a přípravu výběrových řízení.
Příplatek ve stejné výši vloží do společnosti i Kovohutě Holding DT a. s. (společník).

Finanční příspěvek pro Sokol
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí investičního příspěvku Tělocvičné jednotě Sokol Mníšek pod Brdy ve výši 200 000 Kč za účelem rekonstrukce prostor 2. nadzemního podlaží objektu Sokolovny. Sokolové nabízí městu prostory Sokolovny (zejména sál) pro konání kulturních a společenských akcí.

Zakoupení nemovitosti v Čisovické ulici
Zastupitelé rozhodli o zakoupení nemovitosti (rodinný dům) včetně příslušenství na adrese Čisovická č. p. 33 (na pozemcích parc. č. 121 a 122 o celkové výměře 466 m²) od dvou soukromých spoluvlastníků za kupní cenu 7 miliónů Kč.
Vedení města ho chce využít buď jako investici (vlastní nepřístupný pozemek/zahradu za domem a touto koupí je zcelí), nebo lze případně uvažovat o jeho efektivním využití pro potřeby úřadu.

Program regenerace Městské památkové zóny – podíl města na dotaci
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši 440 000 Kč pro Římskokatolickou farnost Mníšek pod Brdy (investor) za účelem uhrazení nákladů na opravu povrchů a krytiny ohradní zdi kostela sv. Václava.
Celkové náklady dosáhnou dvou a půl miliónů korun, přičemž o náklady se podělí mníšecká farnost, město a Ministerstvo kultury procentuálním poměrem 10:50:40.
Staveniště zhotoviteli (GEMA ART International s. r. o.) se předává v pondělí 24. června (stavební práce budou probíhat s výjimkou Skalecké pouti).

Obecně závazné vyhlášky města – koeficient daně z nemovitosti
Zastupitelé schválili novou vyhlášku pro výpočet daně z nemovitosti a zatížení jednotlivých poplatníků, které jsou identické jako v minulosti, ale korespondují se současnou platnou legislativou – pro jednotlivé skupiny staveb a jednotek zůstává koeficient ve výši 1,5.
V praxi to znamená, že pro příští rok se na dani z nemovitosti nic nemění, jen se pojede podle jiné vyhlášky (do této doby platila stará vyhláška z roku 1994).

Aktualizace Zásad města pro spolupráci s investory
Od 1. července 2024 nabyde účinnosti nový Stavební zákon, na jehož základě se upravují „Zásady města Mníšek pod Brdy pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury“. Největší změnou je to, že nově uzavírané plánovací smlouvy s investory budou mít podobu Veřejnoprávních smluv, které bude následně schvalovat zastupitelstvo.
Další změnou je stanovení maximální slevy z investičního příspěvku v odůvodnitelných případech ve výši 80 %.

Směna pozemků
Zastupitelé schválili směnu pozemku parc. č. 288/6 k. ú. Stříbrná Lhota před restauracío výměře69 m² (vlastní město) za pozemek parc. č. 1339/6 v k. ú. Mníšek pod Brdy v lokalitě V Jalovčinácho výměře 69 m² (soukromý vlastník). Město získá pozemek, zasahující do komunikace, která se bude opravovat a je pod ním uložená dešťová kanalizace.
Město doplatí rozdíl v hodnotě pozemků, částku ve výši 2 868 Kč (pozemek města je stejně velký, ale má nižší tržní hodnotu).

Svazková škola – Smlouva o spolupráci
Schválena byla Smlouva o spolupráci města s Dobrovolným svazkem obcí Svazková škola pod Skalkou (DSO), která bude přílohou sloučeného stavebního a územního řízení. Jednoznačně definuje technické podmínky: připojení, likvidace odpadních vod a zásobování pitnou vodou. Popisuje investiční záměr, který bude přílohou investiční dokumentace. Zmiňuje také infrastrukturu, kterou DSO jako investor vybuduje uvnitř areálu, a jakým způsobem se bude podílet na infrastruktuře města. Dále řeší kapacitu Čistírny odpadních vod (ČOV), kde se ji město zavazuje zintenzifikovat v přepočtu na 230 ekvivalentních obyvatel.

Záznam z červnového zastupitelstva můžete sledovat bit.ly/YoutubeMnisek.

Příští zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy se mělo konat během září 2024. O přesném termínu jeho konání budeme včas informovat prostřednictvím komunikačních kanálů města.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se