Výsledky prosincového jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy

Výsledky prosincového jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy

Ve středu 13. prosince 2023 se ve velkém sálu Pavilonu uskutečnilo páté letošní zasedání mníšeckého zastupitelstva. Přítomno bylo 12 zastupitelů, tři se z jednání omluvili.

Schválení rozpočtu města na rok 2024
Starosta Petr Digrin oznámil, že velká většina naplánovaných akcí, která byla zařazena do rozpočtu na rok 2023, byla realizována, nebo nahrazena jiným projektem.
Poté zastupitelé jednohlasně schválili rozpočet na rok 2024, který počítá s navýšením výdajů na investiční akce. Podrobnější rozpis hlavních oprav a investic, které jsou plánovány na rok 2024 najdete ZDE.
Soupis pro velký rozsah obsahuje jen hlavní akce a plánované výdaje města.Kompletní rozpočet najdete na www.mnisek.cz/mesto/rozpocet.

Schválení kalkulace vodného a stočného na rok 2024
Samostatný článek na toto téma najdete ZDE.

Schválení finančních příspěvků sportovním a volnočasovým spolkům na činnost v roce 2024
Samostatný článek na toto téma najdete ZDE.

Stanovení finanční měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného starosty
Koncem roku 2023 končí platnost současné vyhlášky Ministerstva vnitra o stanovení měsíčních finančních odměn pro neuvolněné zastupitele. Podle nové právní úpravy a po nezbytném projednání v zastupitelstvu, se výše měsíční odměny mníšeckého starosty s účinností od 1. ledna 2024 zvyšuje o 6 470 Kč a bude činit 41 422 Kč čistého.
Navýšení odměn je plošné ve všech obcích a je součástí navyšování mezd zaměstnanců státu a obcí.

Schválení přijatých dotací
Zastupitelé postupně schválili čtyři přijaté dotace:

 • Dotaci Ministerstva životního prostředí (MŽP) na projekt Kompostéry Mníšek pod Brdy ve výši 1 469 160,83 Kč.
 • Dotaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na projekt Podpora sociálně znevýhodněných žáků v ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886 ve výši 455 000 Kč.
 • Vratku (finanční vypořádání) dotace ZŠ Komenského 420 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Šablony III z roku 2021 ve výši 3 135 Kč.
 • Přijetí finančního daru ve výši 40 000 Kč od Krajského úřadu Středočeského kraje za umístění města Mníšek pod Brdy na 2. místě v soutěži My třídíme nejlépe v roce 2022.


Mníšecká servisní
Zastupitelé vzali na vědomí aktuální informaci od zastupitelky Magdaleny Davis, která je zároveň jednatelkou společnosti Mníšecká servisní s. r. o.  
Státní fond životního prostředí (SFŽP) si vyžádal doplňující posudek na sanované pozemky, tento posudek byl doplněn do dokumentů projektu a žádost byla 16. 11. podána do informačního systému SFŽP. Podle předchozí komunikace se SFŽP by měla být žádost předložena ministerské komisi ke schválení do konce roku 2023 jako žádost doporučená k financování. V případě schválení žádosti očekává vedení Mníšecké servisní doplnění administrativního postupu a následné vydání ROPD (Rozhodnutí o přidělení dotace) odhadem v lednu 2024.

Mníšecká servisní s. r. o. byla vytvořena v roce 2019 městem Mníšek pod Brdy a společností Kovohutě Holding DT, a. s. (oba společníci mají 50% podíl) za účelem sanace ekologické zátěže v Bažantnici z dotačního titulu Státního fondu životního prostředí.

Vydání Změny č. 1A Územního plánu
Zastupitelé vydali Změnu č. 1A Územního plánu Mníšek pod Brdy na základě předložené dokumentace po ověření, že předložená dokumentace není v rozporu s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou Středočeským krajem, se stanoviskem Středočeského krajského úřadu a se stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů.
Do Změny č. 1A bylo zařazeno 26 lokalit, mezi nimiž jsou také časově prioritní záměry města (například záměr výstavby Svazkové školy pod Skalkou a záměr výstavby Mateřské školy Na Oboře) a dále lokality relativně bezproblémové (podle dosavadních výsledků projednání).
Poslední platný Územní plán Mníšek pod Brdy byl vydán zastupitelstvem v prosinci 2019.

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Zastupitelé schválili novou Obecně závaznou vyhláškou o nočním klidu, která stanovuje osm výjimek z doby nočního klidu (od 22:00 do 06:00):

Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 06:00, a to v následujícím případě:

 • V noci z 24. prosince na 25. prosince z důvodu vystoupení Karlštejnských trubačů na závěr Štědrého dne.


Doba nočního klidu se vymezuje od 01:00 do 06:00, a to v následujících případech:

 • V noci z 30. prosince na 31. prosince a v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku.
 • V noci z 30. dubna na 1. května z důvodu konání tradiční akce Čarodějnice.
 • V noci ze dne konání tradiční akce Mníšecký festival vína na den následující (červen).
 • V noci ze dne konání tradiční Skalecké pouti na den následující (červenec).
 • V noci ze dne konání tradiční akce Hradozámecká noc na den následující (červenec, nebo srpen).
 • V noci ze dne konání tradičního hudebního festivalu Bronfest na den následující (srpen).
 • V noci ze dne konání tradiční akce Mníšecké slavnosti piva na den následující (září).


Obecně závazná vyhláška o místním poplatků ze psů
Zastupitelé schválili změnu sazeb místního poplatku ze psů za kalendářní rok:


Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

Dále byly schváleny následující nové obecně závazné vyhlášky (OZV):
OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (sazba poplatku zůstává stejná: 0,45 Kč za litr), OZV o volném pohybu zvířat na veřejném prostranství, OZV o regulaci hlučných činností, OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Majetkové záležitosti:

Pozemek č. parc. 1010/8
Zastupitelé schválili, aby společnost Natura Koncept s r. o. podala za město Mníšek pod Brdy žádost na Státní pozemkový úřad (SPÚ) o úplatný převod tohoto pozemku o výměře 173 m² (trvalý travní porost). Jedná se o jeden z pozemků dotčených stavbou „Revitalizace Prostředního rybníka“.

Pozemek č. parc. 2919/1
Zastupitelé schválili podání žádosti o souhlas se stavbou „Chodník v ulici Čisovická“ a uzavřením Smlouvy budoucí o bezúplatném převodu části tohoto pozemku o předpokládané výměře cca 134,3 m² mezi městem Mníšek pod Brdy a Středočeským krajem (hospodaří na něm Krajská správa a údržba silnic).

Záznam z prosincového zastupitelstva můžete sledovat na bit.ly/YoutubeMnisek.

Příští zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy se mělo konat během ledna 2024. O přesném termínu jeho konání budeme včas informovat prostřednictvím komunikačních kanálů města.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se